1. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

Фондова біржа — професійний учасник фондового ринку (організатор торгівлі), діяльність якого полягає у створенні організаційних, технологічних, інформаційних, правових та інших умов для збирання та поширення інформації стосовно попиту і пропозицій, проведення регу­лярних торгів фінансовими інструментами за встановленими правилами, централізованого укладення і виконання договорів щодо фінансових інструментів, у тому числі здійснення клі­рингу та розрахунків за ними, та розв'язання спорів між членами організатора торгівлі.

Автоматизоване робоче місце трейдера (АРМ) — програмне забезпечення робочого місця трейдера на фондовій біржі або у торговельно-інформаційній системі (ТІС), викорис­товуючи яке, трейдер безпосередньо сам подає заявки в електронну систему торгів, укладає угоди, отримує звіти за укладеними угодами та інформацію про поточний стан ринку за мі­сцем розташування АРМу.

Ажіо — 1) перевищення ринкового курсу цінних паперів щодо їх номінальної (офіційної) вартості; 2) різниця між банківською процентною ставкою за позиками і ставкою, за якою банк готовий позичати такі гроші.

Біржова угода — зафіксоване фондовою біржею одночасне прийняття учасниками біржо­вих торгів прав і зобов'язань щодо купівлі-продажу відповідними цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, які виникають при зіставленні умов зареєстрованих фондовою бі­ржею заявок на купівлю із заявками на продаж цих учасників торгів.

Біржовий бюлетень — офіційне видання біржі, в якому публікуються курси цінних па­перів і супровідна інформація, яка не може бути віднесена до конфіденційної або до такої, що згідно з чинним законодавством не підлягає розголошенню.

Акредитація — сукупність правил допуску учасників до участі в торгах на біржі згідно з чинними правилами та положеннями.

«Бик» — жаргонна назва біржового маклера, який грає на підвищення курсу цінних па­перів, скуповуючи акції за курсом, зафіксованим при укладенні угоди, в розрахунку на під­вищення їхнього курсу на момент виконання угоди, тобто з метою одержання прибутку від курсової різниці.

Брокеридж — винагорода брокеру за посередництво в розмірі кількох обумовлених процентів від суми угоди; комісійні. Визначається статутом біржі або угодою між учасни­ками угоди і брокером.

Брокерське місце — засвідчене відповідним договором право учасника на здійснення бі­ржової торгівлі на біржі.

«Ведмідь» — жаргонна назва біржового маклера, який продає цінні папери, яких немає в наявності, розраховуючи, що в момент оплати їхня пропозиція зменшиться і, в разі прави­льного прогнозу, він може скупити такі цінні папери за вигідними цінами.

Ліквідність ринку — спроможність фондового ринку сприймати (купувати і продава­ти) певну кількість цінних паперів.


Суб'єкти фондової біржі — юридичні та фізичні особи, що мають економічний інтерес, який виражається в предметі купівлі-продажу цінних паперів (схема 19.1).

Первинна ланка обігу цінних паперів — емітенти — держава в особі уповноваженого органу, юридична або фізична особа. Емітент від свого імені випускає цінні папери і зо­бов'язується виконувати обов'язки, передбачені умовами випуску в обіг цінних паперів.

Портфель цінних паперів — 1) сукупність цінних паперів різних видів, якими володіє певна особа; 2) розподіл коштів між різними видами активів (акції, облігації тощо) у най­більш вигідних та безпечних пропорціях.

Рахунок ДЕПО — рахунок, який відкривається для обліку цінних паперів переданих власником на збереження в депозитарій згідно з депозитарним договором.

 

Підприємства:

акціонерні товариства;

банки;

інвестиційні фонди;

інвестиційні компанії;

іноземні компанії

Державні органи:

ДКЦПФР;

Мінфін;

Пенсійний фонд;

Фонд держмайна;

Муніципальні організації

Фізичні особи:

резиденти;

нерезиденти

 

І

Брокери, дилери

 

Інвестори

 

Схема 19.1. Суб'єкти фондової біржі