5. КОНКУРЕНТІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПОСЛУГ ТОРГІВЦІВ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

З метою реалізації фондовим ринком завдань щодо залучення інвестиційних ресурсів та забезпечення сталого економічного розвитку, необхідно усунути ряд перешкод, які заважа­ють подальшому розвитку діяльності торгівців цінними паперами. До основних таких пе­решкод потрібно належать такі.

Психологічне неприйняття та недооцінка потенціалу фондового ринку як важливого еле­менту фінансової системи ринкової економіки. Фондовому ринку належить другорядна роль, по­рівнянно з іншими секторами фінансової системи, зокрема кредитно-банківським та спостеріга­ється недооцінка потенціалу фондового ринку стосовно можливості акумулювання інвестиційних ресурсів населення та господарюючих суб'єктів. Недооцінка потенціалу фондового ринку спосте­рігається як з боку держави, так і з боку господарюючих суб'єктів та домашніх господарств.

Окремі характеристики вітчизняного фондового ринку загалом, та особливості його структури зокрема:

 

суттєве превалювання неорганізованого ринку над організованим, що негативно по­значається на прозорості фондового ринку та відлякує іноземних інвесторів;

наявність кількох торгових площадок, на яких здійснюються торги цінними паперами, що ускладнює контроль над операціями з цінними паперами та розповсюдження інформа­ційних індикаторів щодо кількісних та якісних параметрів операцій з цінними паперами;

низька ліквідність фондового ринку;

мала кількість цінних паперів, якими торгують на біржі, обмежена кількість інструме­нтів фондового ринку;

учасники фондового ринку маніпулюють цінами з метою завищення вартості чистих активів інвестиційних фондів;

незавершеність формування інституційної інфраструктури фондового ринку, її низька якість.

3.         Низький рівень специфікації прав власності, що зумовлює численні корпоративні
конфлікти. Слабкий захист прав акціонерів, зокрема міноритарних власників, низький рі-
вень корпоративного управління є чи не найбільшими проблемами, які гальмують розвиток
фондового ринку та стримують як внутрішнього, так і зовнішнього інвестора. Серед най-
більш поширених порушень прав інвесторів зазначимо такі:

недотримання норм законодавства, які визначають порядок розміщення акцій, пору­шення інтересів інвесторів під час проведення додаткової емісії;

несвоєчасне та неповне висвітлення інформації про діяльність емітентів;

ущемлення прав інвесторів під час процедури банкрутства, санації, реорганізації або ліквідації підприємства, що є об'єктом інвестування;

недотримання емітентами порядку проведення загальних зборів акціонерів;

прийняття емітентами статутних норм, що обмежують права та інтереси інвесторів;

зміни порядку та термінів виплати дивідендів.

Головними тенденціями в розвитку міжнародних фондових ринків, які визначати­муть подальшу долю фондового ринку України, є:

глобалізація світового ринку капіталів, створення глобальних торговельних та розраху­нково-клірингових систем для обслуговування міжнародних ринків капіталу;

технологізація ринків капіталів шляхом зростаючого використання новітніх інформа­ційних і фінансових технологій;

універсалізація діяльності фінансових інститутів, які спроможні надати своїм клієнтам повний спектр фінансових послуг, у т. ч. послуги на ринках цінних паперів;

інституціоналізація або зростання ролі інституціональних інвесторів — страхових компаній, пенсійних фондів, інститутів спільного інвестування у здійсненні фінансових інвестицій;

інтернаціоналізація та регіоналізація регулювання фондових ринків;

дерегуляція як засіб протидії переміщенню ринків в офшорні зони.

Метою подальшого розвитку законодавства з питань функціонування фондового ринку є його адаптація до міжнародних стандартів.

Для вирішення сьогоднішніх проблем функціонування фондового ринку України необ­хідно розробити комплексну програму розвитку фондового ринку, в якій були б зроблені акценти на таких заходах:

заохочення емісій акцій і корпоративних боргових цінних паперів, пов'язаних з інвес­тиційними проектами, в першу чергу у сфері інновацій. При цьому має бути розроблений механізм ефективного контролю за цільовим використанням залучених коштів інвесторів, а також з боку держави;

заохочення торговців цінними паперами до розвитку послуг з вітчизняними інвестора­ми, насамперед, з дрібними інвесторами;

створення стимулів для злиття компаній торговців з метою зниження їхніх фінансових ризи­ків. Організація нагляду за фінансовим станом професійних учасників ринку цінних паперів;

заохочення організаторів торгівлі до злиття і концентрації ринків, до виходу на ринок більшої кількості емітентів, у тому числі середніх компаній, які мають інновацій­ний потенціал;

створення регулятивних умов, які сприяють більш довгостроковому характеру інозе­мних інвестицій і обмеженню частки короткострокових вкладень іноземних інвесторів у цінні папери розмірами, які роблять ринок цінних паперів стабільнішим.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ НАД ТЕМОЮ

 

Рівень I

1.         Акцептантом переказного векселя може бути особа, яка:

за дорученням клієнта здійснює за рахунок клієнта дії щодо одержання від платника платежу;

пропонує укласти договір;

взяла на себе зобов'язання сплати за векселем;

вірної відповіді немає.

2.         Які обмеження розміру випуску привілейованих акцій ?

частка привілейованих акцій у статутному капіталі акціонерного товариства не може перевищува­ти 20 %;

частка привілейованих акцій у статутному капіталі акціонерного товариства не може перевищува­ти 30 %.

частка привілейованих акцій у статутному капіталі акціонерного товариства не може перевищувати 40 %.

вірної відповіді немає.

3.         Чи можуть акції закритих акціонерних товариств обертатися на фондовій біржі?

так;

ні.

4.         Оплата акцій корпоративного інвестиційного фонду, що розміщуються, здійснюється в:

грошовій формі;

безготівковій формі;

грошовій та безготівковій формі.

5.         Які особливості обігу цінних паперів ICI відкритого типу?

не перебувають в обігу;

не підлягають викупу;

підлягають викупу у будь-який час на вимогу інвесторів;

вірної відповіді немає.

6.         Розмір державного мита за реєстрацію інформації про випуск цінних паперів (проспекту
емісії) становить:

0,01 % номінальної вартості емісії цінних паперів;

0,1 % номінальної вартості емісії цінних паперів;

0,5 % номінальної вартості емісії цінних паперів;

1 відсоток номінальної вартості емісії цінних паперів.

7.         Які обмеження на випуск облігацій встановлені Законом України «Про цінні папери та
фондовий ринок»?

юридична особа не має права розміщувати облігації на суму, меншу трикратного розміру власно­го капіталу або розміру забезпечення, що надається їй з цією метою третіми особами;

юридична особа має право розміщувати облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається їй з цією метою третіми особами;

юридична особа має право розміщувати облігації на суму, яка не перевищує п'ятикратного розмі­ру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається їй з цією метою третіми особами;

вірної відповіді немає.

8.         Чи можуть випускатися іменні облігації місцевих позик?

так;

ні.

9.         До «боргових» цінних паперів належать:

облігації підприємств, місцевих позик, державні, казначейські зобов'язання України, ощадні (депо­зитні) сертифікати, векселі;

іпотечні облігації, іпотечні сертифікати, заставні, сертифікати ФОН;

акції, облігації підприємств, місцевих позик, державні, казначейські зобов'язання України, ощадні (депозитні) сертифікати, векселі;

вірної відповіді немає.

10.       Номінальна вартість облігацій місцевих позик може бути визначена:

у національній та іноземній валюті;

лише у національній валюті;

лише у іноземній валюті.

 

Рівень II

Що таке «сертифікат акції»?

Які права мають власники привілейованих акцій?

Які права надає власникам проста акція?

Як називають юридичну або фізичну особу, яка користується послугами зберігача на підставі до­говору про відкриття рахунка у ЦП?

Що вважається документарною формою ЦП?

Що таке знерухомлення?

Що таке договір про обслуговування емісії ЦП?

Які відносини вважаються кореспондентськими щодо ЦП?

Хто такий номінальний утримувач?

Що таке реєстр власників іменних ЦП?

Хто такий реєстратор?

Хто є прямими учасниками НДС?

Хто є опосередкованими учасниками НДС?

Які учасники НДС належать до нижнього рівня НДС?

Хто в Україні здійснює обслуговування обігу державних ЦП, в т.ч. депозитарну діяльність щодо цих паперів?

Який документ оформлюється на період передплати на певний випуск (емісію) ЦП у бездокумен-тарній формі?

Протягом якого терміну зберігається в депозитарії глобальний сертифікат, оформлений після державної реєстрації та визнання випуску ЦП у бездокументарній формі таким, що відбувся?

Які види депозитарної діяльності здійснюють юридичні особи, що є учасниками НДС?

На підставі якого договору здійснюється діяльність, пов'язана зі зберіганням ЦП та обліком прав власності на них?

Які існують особливості занесення до реєстру власників іменних ЦП, що знаходяться в колектив­ному зберіганні на рахунках власників у зберігача і не обліковані на рахунках зберігача в депозитарії?

Особливості занесення до реєстру власників іменних ЦП, що знаходяться в колективному збері­ганні на рахунках у ЦП зберігачів?

Чи існують обмеження на кількісний склад учасників-зберігачів, що створюють депозитарій в фо­рмі ВАТ?

Які існують обмеження на частку одного учасника у СФ депозитарію?

Хто може бути клієнтами депозитарію?

Хто має право бути зберігачами ЦП?

На підставі якого договору реєстратор веде реєстр власників ЦП?

Що таке дематеріалізація ЦП?

Хто є опосередкованими учасниками НДС?

Чи може для реєстратора діяльність щодо ведення реєстрів власників іменних ЦП поєднуватись з іншими видами діяльності?

Чи можуть зберігачі вести реєстри власників іменних ЦП?

Андеррайтинг — це ...

Брокерська діяльність — це ...

Дилерська діяльність — це .

Діяльність з управління цінними паперами — це .

ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

 

Варіант індивідуального контрольного завдання № 1

I р. II р.

2, 5, 7, 9, 3

13, 15, 18, 22, 37

Варіант індивідуального контрольного завдання № 2

I р. II р.

I,          4, 6, 10, 8

II,        14, 17, 21, 44

Варіант індивідуального контрольного завдання № 3

I р. II р.

3, 7, 4, 9, 2

12, 16, 20, 25, 39

Варіант індивідуального контрольного завдання № 4

I р. II р.

7, 6, 10, 1, 5 19, 26, 30, 36, 43

Варіант індивідуального контрольного завдання № 5

I р. II р.

2, 3, 4, 8, 9

17, 21, 28, 38, 40

Варіант індивідуального контрольного завдання № 6

I р. II р.

6, 10, 1, 5, 7 18, 22, 30, 34, 42

Варіант індивідуального контрольного завдання № 7

I р. II р.

7, 5, 2, 9, 3

16, 21, 24, 33, 36

Варіант індивідуального контрольного завдання № 8

I р. II р.

2, 7, 4, 9, 3

20, 28, 36, 40, 44

Варіант індивідуального контрольного завдання № 9

I р. II р.

1, 4, 6, 10, 8 12, 20, 29, 37, 41

Варіант індивідуального контрольного завдання № 10

I р. II р.

3, 5, 7, 9, 10 15, 27, 33, 40, 44

Варіант індивідуального контрольного завдання № 11

I р. II р.

1, 4, 6, 10, 8 24, 14, 17, 21, 28

Варіант індивідуального контрольного завдання № 12

I р. II р.

2, 5, 7, 9, 3

13, 18, 22, 27, 33

Варіант індивідуального контрольного завдання № 13

I р. II р.

I,          4, 6, 10, 8

II,        21, 24, 28, 31

Варіант індивідуального контрольного завдання № 14

I р. II р.

3, 7, 4, 9, 2

12, 20, 25, 29, 41

Варіант індивідуального контрольного завдання № 15

I р. II р.

7, 6, 10, 1, 5 19, 26, 36, 42, 43

 

ЛІТЕРАТУРА: 31, 53, 87, 84, 85, 79, 116, 117, 125, 143, 144, 146, 150