3. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ СИСТЕМИ НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ПРОФЕСІЙНИМИ УЧАСНИКАМИ ФОНДОВОГО РИНКУ

 

Структура функціонуючої' в Україні Національної' депозитарної системи склада­ється з двох рівнів: нижнього та верхнього.

Верхній рівень складають Національний депозитарій України та депозитарії, що ведуть рахунки для зберігачів та, за наявності ліцензії, здійснюють кліринг і розрахунки за угодами щодо цінних паперів.

Нижній рівень становлять зберігачі, які ведуть рахунки у цінних паперах власників цінних паперів, та реєстратори, які відповідно до угоди з емітентом цінних паперів ведуть особові рахун­ки власників іменних цінних паперів. Ведення реєстрів власників іменних цінних паперів є ви­ключною діяльністю юридичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності і не може поєдну­ватися з іншими видами діяльності крім депозитарної. У разі одержання відповідного дозволу депозитарії та зберігачі можуть вести реєстри власників іменних цінних паперів. Емітенти, у яких кількість акціонерів менша, ніж встановлено Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, можуть вести реєстр самостійно.

З іншого боку, учасники Національної депозитарної системи поділяються на дві групи:

прямі учасники — депозитарії, зберігачі, реєстратори власників іменних цінних па­перів;

^ опосередковані учасники — емітенти, організатори торгівлі цінними паперами, тор­говці цінними паперами, банки, інвестиційні фонди та взаємні фонди інвестиційної компа­нії, пайові та корпоративні інвестиційні фонди, недержавні пенсійні фонди.

Механізм взаємодії учасників нацональної депозитарної ситеми відображений на рис. 17.1.

Прямі учасники депозитарної системи здійснюють такі види професійної діяльності на ринку цінних паперів:

депозитарну;

клірингову;

ведення реєстрів власників іменних цінних папреів.

Зберігачі здійснюють зберігання та обслуговування обігу цінних паперів і операцій емі­тента з цінними паперами на рахунках у цінних паперах, які належать їх власникам (у тому числі самому зберігачу).

Клієнтами депозитарію є зберігачі, які уклали з ним депозитарний договір, емітенти що­до рахунків власних емісій, відкритих на підставі договорів про обслуговування емісії цін­них паперів, а також інші депозитарії, з якими укладені договори про кореспондентські від­носини.

Депозитарні установи здійснюють депозитарну діяльність виключно щодо таких цінних паперів, що існують у бездокументарній формі за результатом їх розміщення у такій формі або переведення у таку форму шляхом знерухомлення:

акцій;

облігацій підприємств;

облігацій місцевих позик;

державних облігацій України;

казначейських зобов'язань України; інвестиційних сертифікатів;

іпотечних сертифікатів;

іпотечних облігацій;

сертифікатів фондів операцій з нерухомістю;

♦          інших цінних паперів за окремим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фо­ндового ринку.

Верхній рівень системи

 

ДЕПОЗИТАРІЙ (N)

Міжрегіональний фондовий союз (МФС)

Національний депозитарій України

(НДУ)

Депозитарій Національного банку України

 

Встановлення кореспондентських відносин

 

Подпись: тіЗБЕРІГАЧ

ЗБЕРІГАЧ (N)


Нижній рівень

РЕЄСТРАТОР

власників іменних цінних паперів

РЕЄСТРАТОР (N)

 

Подпись: ІЕМІТЕНТ

Організатори торгівлі цінними паперами


 

Торговці цінними паперами

ІНВЕСТОР // ВЛАСНИК (фізична - юридична особа)


І

ЕМІТЕНТ

 

Розрахунковий банк


 

БАНК (N)

 

 

 

Прямі учасники


Опосередковані учасники


Тимчасові зв'язки

 

 

 

Рис. 17.1. Взаємодія верхнього та нижнього рівнів Національної депозитарної системи

Депозитарні установи здійснюють депозитарну діяльність тільки стосовно тих цінних паперів, яким Національним депозитарієм України призначений код цінних паперів відповідно до міжнарод­ного стандарту ISO 6166 Цінні папери — Міжнародна система нумерування для ідентифікації цінних паперів.

Прямим учасникам Національної депозитарної системи заборонено здійснювати депози­тарну діяльність щодо векселів та заставних.

Депозитарним установам забороняється здійснювати депозитарну діяльність щодо цін­них паперів, які розміщені в бездокументарній формі, якщо їх випуск не оформлений гло­бальним сертифікатом із обов'язковим його депонуванням у депозитарії.

Депозитарні установи для здійснення депозитарної діяльності виконують такі функції:

зберігання цінних паперів;

обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах;

обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів.

Кліринг та розрахунки за операціями щодо цінних паперів здійснює виключно депозитарій, який отримав ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — розрахун­ково-клірингової діяльності.

Оплата послуг депозитарію, зберігача здійснюється за тарифами, які встановлює сам де­позитарій. Максимальний розмір тарифів встановлюється Державною комісією з цінних па­перів та фондового ринку за погодженням з Антимонопольним комітетом України.

Комерційні банки, які мають дозвіл на здійснення діяльності з випуску та обігу цінних паперів і торговці цінними паперами, за наявності відповідного дозволу, мають право бути зберігачами, а також, провадити за дорученням власника операції з депонованими цінними паперами і здійсню­вати іншу депозитарну діяльність, пов'язану з обігом цінних паперів, за винятком клірингу та роз­рахунків за угодами щодо цінних паперів.

У разі одержання зберігачем дозволу на ведення реєстрів власників іменних цінних па­перів зберігану забороняється здійснювати будь-які операції з цінними паперами, реєстр власників яких він веде, крім операцій реєстратора за договором з емітентом. Зберігач не може бути інвестиційним керуючим депонента, який є інституційним інвестором.

Зберігачі можуть здійснювати депозитарну діяльність з цінними паперами, випущеними в документарній і бездокументарній формах.

Оплата послуг зберігана провадиться за тарифами, встановленими самим зберігачем. Максимальний розмір тарифів встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Антимонопольним комітетом України.