1. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ

 

Депозитарій цінних паперів (далі — депозитарій) — юридична особа, яка провадить виклю­чно депозитарну діяльність та може здійснювати кліринг і розрахунки за угодами щодо цінних паперів.

Депозитарні активи — сертифікати цінних паперів, розміщених у документарній формі на пред'явника, свідоцтва про знерухомлення іменних цінних паперів, розміщених у документар­ній формі, глобальні сертифікати цінних паперів, розміщених у бездокументарній формі, записи на рахунках у цінних паперах депозитаріїв в інших депозитаріях, а також записи на рахунках у цінних паперах зберігачів у депозитарії.

Депозитарна установа — зберігач цінних паперів (далі — зберігач), Національний де­позитарій України або депозитарій цінних паперів (далі — депозитарій).

Депозитарна операція — сукупність дій депозитарної установи щодо здійснення нею депо­зитарної діяльності відповідно до законодавства.

Депозитарний облік — облік цінних паперів на рахунках у цінних паперах власників цінних паперів у зберігачів або облік на рахунках у цінних паперах, що здійснює депозита­рій для зберігачів, емітентів та інших депозитаріїв, і який передбачає аналітичний та синте­тичний облік цінних паперів на рахунках у цінних паперах, на яких відображається набуття та передання права власності на цінні папери, обмеження щодо передання права власності на цінні папери, переміщення депозитарних активів.

Депонування цінних паперів — передача власником належних йому цінних паперів збе-рігачу або передача цінних паперів зберігачем до депозитарію, або передача цінних паперів депозитарієм до іншого депозитарію, або передача емітентом глобального сертифіката до де­позитарію для здійснення депозитарної діяльності;

Договір про відкриття рахунку в цінних паперах — договір між власником цінних паперів та обраним ним зберігачем про передачу власником належних йому цінних паперів зберігачу для здійснення депозитарної діяльності.

Зберігач — комерційний банк або торговець цінними паперами, який має дозвіл на збері­гання та обслуговування обігу цінних паперів і операцій емітента з цінними паперами на рахунках у цінних паперах як щодо тих цінних паперів, що належать йому, так і тих, які він зберігає згідно з договором про відкриття рахунка в цінних паперах. При цьому збері-гач не може вести реєстр власників цінних паперів, щодо яких він здійснює угоди.

Договір про кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів — договір між фон­довою біржою або учасниками організаційно оформленого позабіржового ринку та обраним ними депозитарієм про здійснення клірингу та розрахунків за угодами щодо цінних паперів. до­говір про обслуговування емісії цінних паперів — договір між емітентом та обраним ним депо­зитарієм про обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів.


Документарна форма цінного паперу — сертифікат цінних паперів (далі — сертифі­кат), що містить реквізити відповідного виду цінних паперів певної емісії, дані про кількість цінних паперів та засвідчує сукупність прав, наданих цими цінними паперами.

Електронна торговельно-інформаційна мережа — сукупність програмно-технічних засобів, що використовуються фондовою біржею чи організаційно оформленим позабіржо-вим ринком для забезпечення укладення угод щодо цінних паперів.

Колективний спосіб зберігання цінних паперів — спосіб, згідно з яким депозитарій чи зберігач веде депозитарний облік цінних паперів без зазначення їх номерів чи інших ін­дивідуальних ознак.

І

Реєстратор — юридична особа — суб'єкт підприємницької діяльності, який одержав у встановленому порядку дозвіл на ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.

Кліринг — отримання, звірка та поточне оновлення інформації, підготовка бухгалтер­ських та облікових документів, необхідних для виконання угод щодо цінних паперів, визна­чення взаємних зобов'язань, що передбачає взаємозалік, забезпечення та гарантування роз­рахунків за угодами щодо цінних паперів.

Кліринговий депозитарій — депозитарій, який одержав дозвіл ДКЦПФР на здійснення клірингу щодо операцій з цінними паперами.

Номінальний утримувач — депозитарій або зберігач цінних паперів, зареєстрований у реєстрі власників іменних цінних паперів як юридична особа, якій ці цінні папери передані за дорученням та в інтересах власників цінних паперів для здійснення операцій у Національній депозитарній системі.

Рахунки у цінних паперах — рахунки, що ведуться зберігачами для власників цінних паперів та депозитаріями для зберігачів щодо обслуговування операцій з цінними паперами.

Реєстр власників іменних цінних паперів — складений реєстратором на певну дату список власників іменних цінних паперів та номінальних утримувачів.

Сертифікат — бланк цінного паперу, який видається власнику цінного паперу (цінних паперів) і містить визначені законодавством реквізити та назву виду цінного паперу (акція, облігація тощо) або найменування «сертифікат акцій (облігацій тощо)» і засвідчує право вла­сності на цінний папір (цінні папери).