7. МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Однією з важливих характеристик фінансового ринку як об'єкта маркетингових дослі­джень є сукупність належних йому властивостей відкритої системи, які виявляються у різ­них аспектах:

Фінансовий маркетинг — це системний підхід до управління процесом накопичення фінансо­вих активів і процесом їх реалізації, а також реалізації фінансової послуги як кінцевого товар­ного продукту.

реакція ринку на загальні фактори макросередовища: політичні, правові, соціальні, демографічні, економічні технологічні й інші;

■ формування переваг використання потенціалу заощаджень: на національному ринку чи на ринках закордонних країн.

Таким чином спостерігається як відтік національних заощаджень за кордон, так і при­плив закордонних заощаджень в національну економіку. Співвідношення цих зустрічних потоків характеризує міжсистемну конкуренцію фінансових ринків за критеріями інвести­ційної привабливості.

Паралельно з міжсистемною конкуренцією за приваблювані заощадження відбувається і внутрісистемна конкуренція. Вона виявляється у перевагах вибору власниками заощаджень (кі­нцевими кредиторами) тих чи інших фінансових послуг і відповідних фінансових активів для реалізації своїх інвестиційних очікувань — з одного боку, а також у суперництві споживачів за­ощаджень (кінцевих позичальників) за доступ до них, з огляду на те, що їх пропозиція тради­ційно нижча від попиту — з іншого.

Отже, для ринку фінансових послуг як об'єкта маркетингових досліджень характерні:

інтегральна функція — відносини перерозподілу грошових заощаджень на ринкових принципах;

товар — фінансові активи (базисний і похідні) та фінансові послуги;

споживачі, постачальники і посередники (фінансові інститути);

попит та пропозиція щодо базисного і похідних фінансових активів, а також щодо фі­нансових послуг;

конкуренція — внутрісистемна і міжсистемна.

Усе це відповідає сукупності ознак маркетингового середовища і підтверджує можли­вість застосування доктрини і культури сучасного маркетингу на фінансовому ринку.

Будь-який фінансовий інститут виступає як інвестор — покупець залучених грошей — в обмін на свої зобов'язання, тобто похідні фінансові активи. Як інвестор-продавець залуче­них коштів фінансовий інститут діє у процесі вкладення грошей в інші активи. Інтереси фі­нансового інституту складаються у намірі збільшити мобілізовані кошти й одержати інвес­тиційний доход (враховуючи очікуваний прибуток). Прибуток у такому випадку є основою підтримки власне бізнесу фінансового інституту і задоволення інтересів кінцевого інвестора — власників його фінансового активу.

Маркетингові дослідження умов пошуку та вибору джерел залучення фінансових активів, притаманних ринку фінансових послуг є основним завданням менеджменту підприємств реального сектору.

Кожен із фінансових активів має риси різнопланового характеру і їх використання зале­жить від конкретних інвестиційних намірів та інтересів професійних учасників фінансового ринку та суб'єктів реального сектору. Маркетингові дослідження цих намірів є ще однією особ­ливістю фінансового маркетингу. Вони мають зосередитися на виявленні умов виникнення потреб у фінансових активах.

Особливістю фінансового маркетингу є дослідження особливостей попиту на фінансові акти­ви. Якщо інвестор-продавець пропонує активи за низькими цінами з незначним обсягом фінансо­вих послуг, то це означає, що на ринку присутній масовий попит, що є досить рідкісним явищем.

До особливостей фінансового маркетингу можна віднести і специфічний характер життє­вого циклу фінансових активів. Життєздатність фінансового активу пов'язана з активністю інве-стора-продавця і інвестора-покупця, яка проявляється у вкладенні капіталу та одержанні інвес­тиційного доходу. Цей дохід має кумулятивний (складений) характер і задовольняє інтереси фінансового інституту і кінцевого інвестора.

Особливості маркетингу на фінансовому ринку випливають з його властивостей:

Попит на базисний фінансовий актив, фінансову послугу завжди перевищує його про­позицію, що визначає жорстку конкуренцію.

Головне призначення ринку фінансових послуг — ефективний перерозподіл заоща­джень кінцевих кредиторів між кінцевими позичальниками.

Фінансовим ринкам властива велика швидкість переміщення фінансового активу в будь-яку точку планети в будь-якій кількості — на відміну від швидкості просування про­дуктів на товарному ринку.

Ринки фінансових послуг більш інтегровані і глобалізовані, порівнянно з ринком реа­льних активів.

Фінансова послуга як продукт фінансової установи самостійно прибутку не приносить. Прибуток утворюється в сфері виробництва за відомою формулою «Г-І-Г*». А на ринку фінансових послуг частина прибутку тільки перерозподіляється.

Ринки фінансових послуг розвиваються більш динамічно, порівнянно з товарними.

Маркетинг фінансових інститутів поляризований у двох напрямках:

залучення фінансових активів в умовах ринкової конкуренції інститутів ринку фінан­сових послуг;

раціональне і максимально безпечне розміщення акумульованих фінансових активів на ринку реальних активів, тобто, у сфері виробництва — джерела утворення і приросту цього базисного активу.

Таким чином, продається певна фінансова послуга. На наступному етапі фінансовий інсти­тут розміщує фінансовий актив у сфері виробництва під зобов'язання споживача цього активу відшкодувати позику чи надати співвласність фінансовому інституту у своїх прибутках, що за­безпечує інституту одержання доходу, який перевищує його зобов'язання перед власниками за­ощаджень (кінцевим інвестором). На цьому етапі в угоді фігурують активи споживача фінансо­вого активу (кінцевого позичальника) у вигляді облігацій, акцій, зобов'язань за позикою. На третьому етапі кінцевий позичальник (підприємство) перетворює фінансову інвестицію у реаль­ні вкладення в елементи виробництва, виробляє і реалізує товар і виконує свої зобов'язання пе­ред фінансовим інститутом. І якщо його прибутку достатньо для виконання цих зобов'язань, то задоволені всі сторони процесу. В іншому випадку першою зазнає збитків фінансова установа. А якщо резервів недостатньо, то і кінцевий кредитор — власник залучених заощаджень.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ Рівень І

1. Фінансові інструменти, що підтверджують право їх власника на частку (пай) у статутному фонді емітента і на отримання відповідного доходу — це:

боргові фінансові інструменти;

дольові фінансові інструменти;

первинні фінансові інструменти;

безризикові фінансові інструменти.

2.         Фінансові інструменти, що мають гарантований рівень дохідності при їх погашенні незалеж-
но від кон'юнктурних коливань на фінансовому ринку — це:

боргові фінансові інструменти;

фінансові інструменти з фіксованим доходом;

безризикові фінансові інструменти;

фінансові інструменти без наступних фінансових зобов'язань.

3.         Фінансові інструменти, що характеризуються високою мірою ризику та використовують-
ся для проведення спекулятивних фінансових операцій — це:

вторинні фінансові інструменти;

«спекулятивні» фінансові інструменти з високим рівнем ризику;

фінансові інструменти з невизначеним рівнем дохідності;

фінансові інструменти з високим рівнем ризику.

4.         Гроші та розрахункові документи, що обертаються на грошовому ринку, належать до:

інструментів грошового ринку;

інструментів ринку позичкових капіталів;

інструментів валютного ринку;

інструментів ринку цінних паперів.

5.         Різноманітні фінансові документи, які обертаються на ринку, мають грошову вартість і за
допомогою яких здійснюються операції на фінансовому ринку — це:

фінансові активи;

фінансові інструменти;

платіжні інструменти;

нематеріальні активи.

6.         Операції з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах третіх осіб за власний
рахунок чи за рахунок цих осіб з метою отримання прибутку або збереження реальної вартос-
ті фінансових активів — це:

фінансові операції;

фінансові послуги;

допоміжні операції;

супутні послуги.

7.         Залучення, зберігання, видача, управління, купівля, продаж та інші дії з фінансовими ак-
тивами — це:

фінансові операції;

фінансові послуги;

допоміжні операції;

супутні послуги.

8.         Юридична особа, яка згідно з законом надає одну чи декілька фінансових послуг та яка
внесена до відповідного реєстру у порядку, встановленому законом — це:

фінансова установа;

фінансовий інститут;

кредитна установа;

банк.

9.         Юридична особа, яка згідно з ліцензіями і відповідними дозволами держави здійснює фі-
нансові послуги, — це:

фінансова установа;

фінансовий інститут;

кредитна установа;

банк.

10.       Банки, довірчі товариства, інвестиційні фонди та компанії, страхові компанії, ломбарди
належать до:

фінансових установ;

фінансових інститутів;

кредитних установ;

контрактних фінансових інститутів.

11.       Послуги, що надаються для поліпшення ліквідності та якості фінансових послуг — це:

консалтингові послуги;

допоміжні операції;

поточні послуги;

супутні послуги.

12.       Юридичні особи та фізичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності, які мають
право надавати фінансові послуги на території України, та споживачі таких послуг — це:

фінансові установи;

учасники ринку фінансових послуг;

фінансові інститути;

кредитні установи.

13.       За функціями суб'єктів фінансового ринку поділяють на групи:

кредитори, позичальники, інвестори, фінансові посередники;

юридичні особи, домогосподарства, держава, місцеві органи влади;

емітенти; інвестори; інституційні інвестори; фінансові посередники; інститути інфраструктури ринку;

емітенти, інвестори, інститути інфраструктури, споживачі фінансових послуг.

14.       Здійснення обов'язкових дій (операцій) під час виконання фінансових послуг з нефінансо-
вими активами (інформаційні та контрольні операції, надання консультацій тощо) — це:

консалтингові послуги;

допоміжні операції;

поточні послуги;

супутні послуги.

15.       Класифікація суб'єктів ринку фінансових послуг здійснюється за ознаками:

за формою господарювання та формою укладання договору;

за формою господарювання, видом участі в наданні фінансової послуги;

за функціями, формою господарювання та формою укладання договору;

за характером участі в процесі наданні фінансової послуги, функціями, за організаційно-правовою формою.

16.       Інвестиційно-кредитні фінансові інститути, які акумулюють кошти індивідуальних ін-
весторів і використовують їх для інвестування або кредитування, а також надають посеред-
ницькі послуги у процесі здійснення операцій з цінними паперами, — це:

фінансові інститути;

інститути інфраструктури фінансового ринку;

фінансові посередники;

інституційні інвестори.

17.       Яка умова повинна бути виконана для початку надання установою фінансових послуг?

наявність ліцензії на надання фінансової послуги (якщо ця послуга потребує ліцензування);

наявність розроблених та узгоджених правил надання фінансових послуг;

наявність облікової та реєструючої системи, що відповідають спеціальним вимогам;

всі відповіді вірні.

18.       Отримання коштів негайно або у термін, визначений угодою, — головна мета:

лізингу;

позики;

факторингу;

страхування.

19.       Громадські кредитні установи, які об'єднують на добровільних засадах громадян для
надання взаємної матеріальної допомоги, — це:

каси взаємної допомоги;

кредитні спілки;

позиково-ощадні каси;

благодійні організації.

20.       Неприбуткова організація, заснована фізичними особами на кооперативних засадах з
метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні, наданні фінансових послуг
шляхом об'єднання грошових внесків — це:

каси взаємної допомоги;

кредитні спілки;

позиково-ощадні каси;

благодійні організації.

21.       Інститут спільного інвестування бере на себе зобов'язання здійснювати у будь-який
час на вимогу інвесторів викуп цінних паперів, емітованих ним — це:

ICI інтервального типу;

ICI відкритого типу;

строковий ICI;

безстроковий ICI.

22.       Інститут спільного інвестування, що створюється на певний строк, встановлений у
проспекті емісії, після закінчення якого зазначений ІСІ ліквідується або реорганізується — це:

ICI інтервального типу;

ICI закритого типу;

строковий ICI;

безстроковий ICI.

23.       Інститут спільного інвестування, який створюється у формі відкритого акціонерного
товариства і провадить виключно діяльність із спільного інвестування — це:

пайовий інвестиційний фонд;

корпоративний інвестиційний фонд;

інвестиційна компанія;

диверсифікований ICI.

24.       Активи, що належать інвесторам на праві спільної часткової власності, перебувають
в управлінні компанії з управління активами — це:

пайовий інвестиційний фонд;

корпоративний інвестиційний фонд;

інвестиційна компанія;

диверсифікований ICI.

25.       Кредитно-фінансові установи, що спеціалізуються на кредитуванні окремих галузей
або наданні певних видів кредитів, проведенні фінансових операцій — це:

банк;

кредитна спілка;

фінансова компанія;

фінансово-промислова група.

 

Які види фінансових інструментів ви знаєте?

Розкрийте економічну сутність поняття ринку фінансових послуг.

Перерахуйте основні функції ринку фінансових послуг.

Що спільного між фінансовою послугою та фінансовою операцією?

Ким можуть надаватись фінансові послуги?

Безризикові фінансові інструменти (дайте визначення, наведіть приклади).

Фінансові інструменти з невизначеним доходом (дайте визначення, наведіть приклади).

Вторинні фінансові інструменти або деривативи (дайте визначення, наведіть приклади).

Види фінансових інструментів залежно від пріоритетної значущості.

Суб'єкти фінансового ринку та їх класифікація.

Поняття фінансового посередництва.

Яка головна мета діяльності фінансових посередників?

Яка структура ринку фінансових послуг?

Відповідно до якого Закону здійснюється державне регулювання діяльності з надання фінансових послуг?

Заощадження населення — це:

Рівень II

Що таке фінансова послуга. Які послуги вважаються фінансовими?

Яка структура фінансової послуги?

Яка різниця між фінансовою послугою та фінансовою операцією?

Яка структуру ринку фінансових послуг?

Що таке фінансові активи? Класифікація фінансових активів.

Класифікація суб'єктів фінансового ринку за функціями та формою.

З урахуванням принципових форм укладання угод на фінансовому ринку його суб'єктів можна по­ділити на три групи: ...

Охарактеризуйте прямих учасників ринку банківських послуг.

Охарактеризуйте прямих учасників ринку цінних паперів.

Охарактеризуйте прямих учасників ринку ануїтетів.

Охарактеризуйте прямих учасників іпотечного ринку.

Охарактеризуйте прямих учасників валютного ринку.

!нструменти ринку банківських послуг та послуг кредитної кооперації.

!нструменти ринку цінних паперів.

!нструменти страхового ринку.

!нструменти іпотечного ринку.

!нструменти валютного ринку.

Які установи, що діють на ринках фінансових послуг, належать до категорії контрактних?

Дайте визначення страхування.

Страховики та їх діяльність на ринку страхових послуг.

Що є предметом безпосередньої діяльності страховика?

В чому сутність лізингу як специфічної форми організації кредитно-фінансових відносин.

Назвіть форми лізингу.

Що може бути об'єктом лізингу?

Хто може бути засновником благодійної організації?

Чим відрізняється діяльність кас взаємної допомоги від кредитних спілок?

Яка основна мета діяльності кредитних спілок.

Хто може бути учасником пайового інвестиційного фонду?

Які операції може провадити ломбард.

Що таке фінансові компанії?

Дайте визначення Пенсійного фонду України.

Які типи інститутів спільного інвестування залежно від порядку здійснення їх діяльності ви знаєте?

Чим різняться інститути спільного інвестування, які належать до відкритого, інтервального та за­критого типів?

У яких організаційно-правових формах можуть утворюватись благодійні організації? Ким визнача­ється конкретна організаційно-правова форма благодійних організацій.

В чому полягає принципова різниця між строковим та безстроковим інститутом спільного інвесту­вання?

Назвіть форми діяльності небанківських фінансових установ на ринку фінансових послуг.

Дайте визначення державного регулювання ринку фінансових послуг. Хто є його суб'єктами?

Державне регулювання діяльності з надання фінансових послуг здійснюється шляхом..

Дайте визначення банківського регулювання.

Що є метою банківського нагляду?

Рівень III

Ринок послуг кредитно-гарантійних установ.

Ринок послуг інвестиційних фондів та компаній, торгівців цінними паперами.

Ринок послуг довірчих товариств.

Послуги у сфері інноваційної діяльності.

Ринок послуг іноземних фінансових установ.

Ринок допоміжних та супутніх послуг.

Яка операція вважається факторингом відповідно до Конвенції про міжнародний факторинг, при­йнятої у 1988 році Міжнародним інститутом уніфікації приватного права?

Який інститут спільного інвестування вважається диверсифікованим?

Що є метою державного регулювання ринку фінансових послуг?

У яких основних напрямах здійснюється благодійництво, благодійна діяльність?

Назвіть завдання діяльності уповноваженого органу у сфері регулювання ринку фінансових по­слуг.

Які заходи впливу може використовувати уповноважений органу у сфері регулювання ринку фі­нансових послуг?

Форми державного банківського регулювання.

Регулювання діяльності учасників ринку цінних паперів.

Державна політика на валютному ринку.

Економічна сутність та місце ринку банківських послуг.

Небанківські кредитні інститути на ринку фінансових послуг.

Контрактні фінансові інститути на ринку фінансових послуг.

Назвіть і порівняйте основні джерела коштів фінансових компаній, страхових компаній, пенсійних фондів.

 

Фактори, що визначають розвиток фінансового ринку на сучасному етапі.

Вексель на суму 32 000 грн. виданий на 230 днів з нарахуванням по ньому відсотків за ставкою 25 % річних при розрахунковій кількості днів на рік — 365. Банк облікував вексель за 54 дні до настання терміну оплати за обліковою ставкою 10 % річних при розрахунковій кількості днів на рік — 360. Визначи­ти суму, отриману пред'явником векселя, і суму доходу банку.

Ощадний сертифікат номіналом 50 000 грн з нарахуванням процентів за ставкою 30 % річних і те­рміном півроку був куплений за 110 днів до погашення і проданий через 15 днів. Значення ставок відсот­ків по депозитах в моменти купівлі і продажу склали 30 % і 28 % річних відповідно. Визначити дохід від операції купівлі — продажу і її дохідність у вигляді ефективної річної ставки відсотків при розрахунковій кількості днів на рік — 360.

На щорічні платежі в розмірі 2700 грн нараховуються складні проценти по ставці 25 % річних. Ви­значити розмір загальної нарощеної процентної суми через 6 років.


Визначити теперішній розмір 8-річної фінансової ренти, якщо розмір щорічних платежів — 7000 і процентна ставка — 24 % річних.

В пенсійний фонд в кінці кожного кварталу будуть вноситись суми в розмірі 40 грн., на які та­кож щоквартально будуть нараховуватись складні відсотки по номінальній річній ставці — 10 % річ­них. Визначити суму, накопичену в фонді за 25 років.

Дохід, що вимагає від акції А, становить 17 %. Якщо ринкова премія за ризик 5 %, очікуваний дохід — 15 %, то якою буде р?

Розрахувати форвардний курс для тримісячної угоди, якщо відомо: курс-спот GBP/UAH становить 9,6435/40; форвардні пункти 3 міс. становлять 0,39/0,36.

В газеті «Бізнес» від 01.06.04 наведені такі дані про акції УФБ: Номінал акцій — 3,00 грн.; курсова вартість — 4,785; сума дивіденду на акцію за 1 квартал 2004 року — 0,50 грн. Визначити цінність акцій і коефіцієнт їх котировки.

Банк в Києві оголосив таку котировку валют: USD/UAH — 5,4453—5,4912; GBP/UAH — 9,1653— 9,1661. Визначити кросс-курс долара США до англійського фунта-стерлінгу.

Німецька фірма має філію в Україні, чисті активи на 01.12.04 р. становлять 100 млн грн., курс UAH/EUR на 01.12.04 р. складає 7,015. Розрахувати збитки (прибутки) української компанії від трансля­ційного ризику, якщо на 01.01.05 р. спот-курс uAh/ EUR становив: 1) 8,1; 2) 5,9.


Варіант індивідуального контрольного завдання № 9

І р.

39, 30, 7, 16, 27, 9, 21, 2

II р.

43, 41, 61, 47, 68, 80, 56, 64

ІІІ р.

101, 92, 98, 95

Варіант індивідуального контрольного завдання № 10

І р.

12, 1, 39, 17, 37, 26, 9, 16

II р.

52, 54, 51, 72, 46, 41, 77, 80

III р.

101, 85, 87, 88

Варіант індивідуального контрольного завдання № 11

I р.

4, 26, 7, 21, 2, 10, 6, 37

II р.

47, 75, 55, 76, 61, 49, 46, 51

III р.

102, 106, 84, 89

Варіант індивідуального контрольного завдання № 12

I р.

22, 29, 27, 36, 4, 28, 20, 2

II р.

69, 54, 77, 68, 41, 75, 58, 44

III р.

86, 109, 89, 88

Варіант індивідуального контрольного завдання № 13

I р.

15, 26, 13, 3, 32, 17, 37, 4

II р.

65, 51, 73, 69, 78, 71, 54, 47

III р.

108, 104, 100, 83

Варіант індивідуального контрольного завдання № 14

I р.

31, 7, 20, 12, 38, 24, 19, 32

II р.

43, 54, 60, 71, 56, 75, 58, 76

III р.

88, 92, 105, 95

ЛІТЕРАТУРА: 5, 10, 17, 24, 27, 30, 31, 49, 50, 52, 53, 111, 116, 123, 145, 197, 223, 125, 144, 147, 150, 151, 244, 245, 239, 240, 237, 241, 242, 243, 250