6. КОНКУРЕНТІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Становлення ефективного та дієвого фондового ринку є важливим етапом завершення транс­формації вітчизняної економіки. В Україні фондовий ринок формально існує вже понад 15 років, з часу прийняття Закону України «Про цінні папери та фондову біржу». Але процес інституційного становлення, набуття необхідних якісних параметрів ринку ще не завершений. Економісти та по­літики аналізують проблеми розвитку вітчизняного фондового ринку, виявляють бар'єри, що пе­решкоджають цьому розвитку, шукають можливості, як переорієнтувати фондовий ринок на ви­рішення нових завдань у процесі економічного розвитку розробляють заходи економічної політики, спрямовані на усунення перешкод, формування високоефективного фондового ринку.

Ліквідний та прозорий фондовий ринок має забезпечити реалізацію національних інтересів України, сприяти підвищенню конкурентоспроможності вітчизняної економіки шляхом:

акумуляції та перерозподілу інвестиційних ресурсів між різними галузями економіки та підприємствами;

формування коректної ринкової вартості підприємств;

утворення інформаційних індикаторів для інвесторів, індикації загального стану еко­номіки для всіх суб'єктів господарювання;

залучення коштів для покриття дефіциту державного та місцевих бюджетів, фінансу­вання державних та місцевих програм розвитку;

створення ефективної системи захисту прав та інтересів інвесторів;

сприяння розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення та інститутів спі­льного інвестування.

Успішне функціонування фондового ринку вимагає існування цілого ряду різноманітних ін­ституцій. Зокрема, для реалізації зазначених цілей, необхідні такі передумови: свобода перемі­щення капіталу; забезпечення ліквідності цінних паперів, наявність розвинутої інфраструктури фондового ринку, чітка специфікація прав власності, інформаційна прозорість ринку; макроеко-номічна стабільність, високий рівень довіри до держави, її' інституцій, а також між суб'єктами господарювання, що уможливлює деперсоніфікований обмін. Наявність зазначених передумов у поєднанні з ефективним фондовим ринком формують привабливий та сприятливий інвестицій­ний клімат, який забезпечує надходження в економіку додаткових фінансових ресурсів.

Останніми роками спостерігається досить динамічний розвиток вітчизняного фондового ри­нку. Протягом 2004—2008 рр. обсяг ринку акцій в Україні зріс з одного з найменших у Центра­льноєвропейському регіоні (10 % ВВП) — до близько 35 % ВВП, що є зіставним з розміром ри­нків акцій Чехії, Польщі, Румунії. Водночас, стрімке зростання капіталізації не відтворює реального зростання фондового ринку, оскільки лише близько 10 % акцій підприємств перебу­вають у вільному обігу. На початку 2007 року капіталізація ринку акцій складала 199 млрд грн, а загальний обсяг торгів акціями становив 6,1 млрд грн, що майже удвічі перевищує річний пока­зник 2006 р. Показник 2006 р. утричі перевищував за обсяг торгів 2005 р.

За оцінками експертів, понад 90 % обсягу угод з цінними паперами в Україні викону­ються поза межами організованого ринку, оскільки поточними нормами регулювання в Україні не передбачено проведення таких угод на регульованому ринку. Учасники ринку цінних паперів не зобов'язані інформацію про такі угоди фіксувати на організованому рин­ку. Тому фактичний обсяг торгів цінними паперами може перевищувати зафіксовані на ор­ганізованому ринку значення в кілька разів.

Незважаючи на окремі позитивні тенденції на фондовому ринку, про що свідчить зрос­тання співвідношення капіталізації до ВВП та обсяги торгів цінними паперами, фондовий ринок залишається одним з найслабших елементів вітчизняної фінансової системи. Різні етапи перехідного процесу вимагають від фондового ринку вирішення специфічних за­вдань, характерних для відповідного етапу трансформації. Складність ситуації у тому, що сам фондовий ринок перебуває у стані становлення та розвитку. Тому перед розробниками економічної політики постають дві проблеми:

різноспрямованого характеру — забезпечити формування фондового ринку;

вирішити завдання, які в ринкових країнах безпосередньо виконує фондовий ринок. Оскі­льки фондовий ринок перебуває у стані становлення, то вирішення проблем другого блоку сут­тєво ускладнюються.

На сучасному етапі розвитку економіки України перед фондовим ринком необхідно по­ставити нові завдання, орієнтовані на вирішення проблеми забезпечення економіки інвести­ційними ресурсами. На попередніх етапах становлення фондового ринку України організова­ний фондовий ринок виконував вузькі та специфічні функції — був одним з технічних засобів під час проведення приватизації державних підприємств. Завдяки цьому в Україні виник пер­винний ринок, який використовувався лише у приватизаційних процесах й не забезпечував підприємства інвестиційними ресурсами. За сучасних умов функція перерозподілу прав влас­ності поступово вичерпує своє первинне значення — приватизація вже забезпечила виник­нення критичної маси приватних власників, що забезпечує незворотність ринкових реформ. Загалом, фондовий ринок відіграє незначну роль у реальному зростанні вітчизняної економі­ки. Проте, з подальшою лібералізацією економічної політики та глибшою світовою інтеграці­єю, потреба у розвинутому фондовому ринку ставатиме все відчутнішою.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ Рівень I

1.         Що таке знерухомлення?

переведення цінних паперів, випущених у документарній формі в бездокументарну;

сукупність процедур з виключення цінних паперів з реєстру організатора торгівлі;

послідовність дій емітента щодо забезпечення неможливості переміщення належних йому цінних паперів;

вірної відповіді немає.

2.         Саморегулівна організація набуває цього статусу з моменту:

її реєстрації у виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або у районній, районній у містах Києві та Севастополі державній адміністрації за місцезнаходженням цієї саморегулівної організації;

внесення Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку м організації до переліку само-регулівних організацій;

реєстрації Державною комісією з регулювання ринку фінансових послуг;

реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3.         Учасниками фондового ринку є:

торгівці цінними паперами та суб'єкти господарювання;

емітенти, інвестори, саморегулівні організації та професійні учасники фондового ринку;

брокери, дилери, андеррайтери;

саморегулівні організації та професійні учасники фондового ринку.

4.         Фондова біржа створюється для:

зосередження попиту та пропозиції цінних паперів, сприяння формування їх біржового курсу;

з метою отримання прибутку;

надання фінансових та інших послуг у сфері розміщення та обігу цінних паперів, обліку прав за цінними паперами, управління активами інституційних інвесторів;

вірної відповіді немає.

5.         Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку підзвітна:

Верховній Раді України;

Кабінету Міністрів України;

Президенту України;

Кабінету Міністрів України та Президенту України.

6.         Акції закритих акціонерних товариств розповсюджуються:

1) між засновниками, а також можуть розповсюджуватися шляхом підписки;

шляхом підписки та купівлі-продажу на біржах;

між засновниками, не можуть купуватися та продаватися на біржі;

між засновниками і не можуть розповсюджуватися шляхом підписки, купуватися та продаватися на біржі.

7.         Дозвіл емітенту для здійснення емісії іпотечних сертифікатів видає:

спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг;

державна комісія з цінних паперів та фондового ринку;

спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринку цінних паперів;

вірної відповіді немає.

8.         Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку підпорядкована:

Верховній Раді України;

Кабінету Міністрів України;

Президенту України;

Кабінету Міністрів України та Президенту України.

9.         Посадова особа ДКЦПФР приймає рішення про накладання штрафу після отримання до-
кументів протягом:

3 робочих днів після отримання документів;

не пізніше, ніж через 1 місяць;

5 робочих днів після отримання документів;

10 робочих днів після отримання документів.

10.       Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок» передбачені облігації:

місцевих позик, державні;

відсоткові, цільові та дисконтні;

підприємств, місцевих позик, державні відсоткові, цільові та дисконтні;

вірної відповіді немає.

Рівень II

Завдання державного регулювання ринку цінних паперів в Україні.

Назвіть основні форми державного регулювання ринку цінних паперів.

Дайте визначення професійної діяльності на ринку цінних паперів.

В якій юридично-правовій формі можуть створюватися інвестиційні фонди?

Хто є учасниками фондового ринку?

Для чого створюється фондова біржа?

Хто може бути емітентом цінних паперів?

Які повноваження саморегулівних організацій у сфері регулювання і контролю за ринком цінних паперів?

Кому підпорядкована Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку?

В яких формах здійснюється державне регулювання ринку цінних паперів?

Цінні папери та їх класифікація.

Інсайдерська інформація та інсайдери.

Що таке брокерська діяльність на ринку цінних паперів?

Що таке дилерська діяльність на ринку цінних паперів?

Що таке знерухомлення?

З якого моменту саморегулівна організація набуває цього статусу?

Які види діяльності можуть здійснювати торговці цінними паперами?

Поєднання окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку.

Загальні поняття про захист економічної конкуренції на ринку цінних паперів.

Види іпотечних цінних паперів.

Які інструменти належать до похідних цінних паперів?

Охарактеризуйте діяльність з управління активами інституційних інвесторів.

Цінні папери за порядком їх розміщення (видачі).

Передача прав за цінними паперами.

Дати визначення терміну «облігації підприємств».

Дати визначення терміну «казначейські зобов'язання України».

Етапи емісії цінних паперів у разі відкритого (публічного) та закритого (приватного) їх розміщення.

Вимоги до проспекту емісії цінних паперів.

Вимоги до закритого (приватного) розміщення цінних паперів.

Вимоги до відкритого (публічного) розміщення цінних паперів.

ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

 

Варіант індивідуального контрольного завдання № 1

I р.

2, 5, 7, 9, 3

II р.

15, 18, 27, 33, 40

Варіант індивідуального контрольного завдання № 2

I р.

1, 4, 6, 10, 8

II р.

11, 17, 21, 28, 31

Варіант індивідуального контрольного завдання № 3

I р.

3, 7, 4, 9, 2

II р.

12, 20, 29, 34, 37

Варіант індивідуального контрольного завдання № 4

I р.

7, 6, 10, 1, 5

II р.

19, 23, 26, 30, 35

Варіант індивідуального контрольного завдання № 5

I р.

2, 3, 4, 8, 9

II р.

21, 34, 25, 28, 38

Варіант індивідуального контрольного завдання № 6

I р.

6, 10, 1, 5, 7

II р.

18, 22, 26, 30, 38

Варіант індивідуального контрольного завдання № 7

I р.

7, 5, 2, 9, 3

II р.

16, 21, 24, 27, 40

Варіант індивідуального контрольного завдання № 8

I р.

2, 7, 4, 9, 3

II р.

20, 24, 28, 32, 36

Варіант індивідуального контрольного завдання № 9

I р.

1, 4, 6, 10, 8

II р.

25, 12, 16, 20, 34

Варіант індивідуального контрольного завдання № 10

I р.

3, 5, 7, 9, 10

II р.

22, 15, 18, 27, 33

Варіант індивідуального контрольного завдання № 11

I р.

1, 4, 6, 10, 8

II р.

32, 11,24, 14, 17

Варіант індивідуального контрольного завдання № 12

I р.

2, 5, 7, 9, 3

II р.

13, 15, 18, 27, 33

Варіант індивідуального контрольного завдання № 13

I р.

1, 4, 6, 10, 8

II р.

11, 21, 24, 28, 32

Варіант індивідуального контрольного завдання № 14

I р.

3, 7, 4, 9, 2

II р.

12, 20, 25, 29, 31

Варіант індивідуального контрольного завдання № 15

I р.

7, 6, 10, 1, 5

II р.

19, 23, 26, 30, 35

ЛІТЕРАТУРА: 3, 10, 19, 20, 21, 22, 23, 31, 53, 62, 64, 66, 71, 78, 79, 80, 81, 82, 89, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 118, 125, 127, 143, 144, 145, 146, 130, 150, 151, 159, 183, 194, 196, 239, 247