5. ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З ЦІННИМ ПАПЕРАМИ

 

Сфера операцій з цінними паперами має досить широкий спектр. Тому, в рамках цього питання, спробуємо сформулювати загальні принципи оподаткування операцій з цінними паперами (ЦП) в контексті оподаткування прибутку підприємств (відповідно до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств») та податком на додану вартість (відповідно до Закону «Про податок на додану вартість»).

Відповідно до п. 7.6 Закону «Про оподаткування прибутку підприємств» (далі — Закон № 283) платник податку веде окремий податковий облік фінансових результатів операцій з цін­ними паперами (у тому числі іпотечними сертифікатами участі, іпотечними сертифікатами з фі­ксованою дохідністю та сертифікатами фондів операцій з нерухомістю) і деривативами у розрізі окремих видів цінних паперів, а також фондових та товарних деривативів. При цьому облік опе­рацій з акціями ведеться разом з іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами.

У платника в кожному податковому періоді можуть формуватися витрати і доходи що­до ЦП, на підставі яких окремо по кожному виду ЦП визначається фінансовий результат операцій з ЦП.

Визначення доходів та витрат (на практиці їх інколи називають ціннопаперовими, щоб не плутати з валовими) міститься в пп. 7.6.3 та 7.6.4 Закону № 283.

Під терміном «витрати» слід розуміти суму коштів або вартість майна, сплачену (нарахова­ну) платником податку продавцю цінних паперів та деривативів як компенсація їх вартості.

До складу витрат включається також сума будь-якої заборгованості покупця, яка вини­кає у зв'язку з таким придбанням.

Під терміном «доходи» слід розуміти суму коштів або вартість майна, отриману (нарахова­ну) платником податку від продажу, обміну або інших способів відчуження цінних паперів та деривативів, збільшену на вартість будь-яких матеріальних цінностей чи нематеріальних акти­вів, які передаються платнику податку в зв'язку з таким продажем, обміном або відчуженням.

Алгоритм визначення об'єкта оподаткування наведений в пп. 7.6.1. Якщо у звітному періоді ціннопаперові витрати по конкретному виду ЦП перевищують ціннопаперові доходи по та­кому самому виду ЦП, то отриманий негативний фінансовий результат переноситься на змен­шення фінансових результатів від операцій з ЦП такого виду майбутніх звітних періодів. Якщо у звітному періоді ціннопаперові доходи за конкретним видом ЦП перевищують ціннопапе-рові витрати за таким самим видом ЦП, то таке перевищення (зменшене на негативний фі­нансовий результат від операцій з ЦП такого виду минулих періодів, якщо такий мав місце) включається до складу валових доходів платника цього звітного періоду.

Операції з ЦП оподатковуються відповідно до пункту 7.9. При цьому, беруть участь в таких операціях лише боргові ЦП.

Суть правил з оподаткування ЦП, зазначених у пп. 7.9.1 і 7.9.2, зводиться до такого: засоби, залучені в результаті емісії (випуску) боргових ЦП, не включаються у валовий дохід емітента і не відносяться на валові витрати інвестора, а засоби, які повертаються емітентом інвестору при погашенні (викупі) боргових ЦП, не збільшують валові витрати емітента і не включа­ються до валових доходів інвестора (у розмірі так званої основної суми).

З урахуванням визначення, абзацу останнього пп. 7.9.2 для основної суми кредиту або депозиту, є підстави вважати основною сумою ЦП, на операції з якими поширюється дія пп. 7.9.1 і 7.9.2, їх номінал.

Інтереси емітента зрозумілі — він отримав бажані кошти і користувався ними до мо­менту погашення (викупу) емітованих для залучення засобів ЦП. А інвестор?

Інтереси інвестора можуть бути враховані в різний спосіб. В одному випадку сума кош­тів, які він сплачує емітенту при купівлі ЦП, менше тієї суми, яка потім буде отримана від емітента при зворотному викупі (погашенні) цих ЦП. В іншому випадку відбувається нара­хування відсотків на номінальну вартість ЦП і виплата їх інвестору з деякою обумовленою періодичністю (виходячи з певної річної ставки, оголошеної на етапі емісії). Зазначене ха­рактерне для облігацій — дисконтних і відсоткових відповідно.

Про те, як емітенту врахувати в податковому обліку витрати, понесені у зв'язку із залученням засобів, йдеться в абзаці першому пп. 7.9.3: за процентними цінними папе­рами, емітованими платником податку, суми процентів включаються до складу його вало­вих витрат у податковий період, протягом якого була здійснена або мала бути здійснена ви­плата таких процентів. За дисконтними цінними паперами, емітованими платником податку, балансові збитки від їх розміщення відносяться до складу його валових витрат у податковий період, протягом якого відбулося погашення (викуп) таких цінних паперів.

Для інвестора відповідні суми (дисконт або відсотки) відносяться до валового доходу. Що стосується відсоткових ЦП, то очевидно, що відсотки відносяться до валового доходу інвес­тора відповідно до пп. 4.1.4.

Як бачимо, здійснення операції з ЦП в межах одного ринку є досить складне: важливо правильно обрати положення Закону № 283 для відповідної конкретної операції.

Відповідно до п. 3.2 статті 3 Закону України «Про податок на додану вартість», не є об'єктом оподаткування такі операції.

З випуску (емісії), розміщення у будь-які форми управління та продажу (погашення, ви­купу) за кошти цінних паперів, що випущені в обіг (емітовані) суб'єктами підприємницької дія­льності, Національним банком України, Міністерством фінансів України, органами місцевого самоврядування відповідно до закону, у т. ч. інвестиційні та іпотечні сертифікати, сертифікати фонду операцій з нерухомістю, деривативи, а також корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах; обміну зазначених цінних паперів та корпоративних прав, виражених в інших, ніж цінні папери, формах, на інші цінні папери; розрахунково-клірингової, реєстраторсь­кої та депозитарної діяльності на ринку цінних паперів, а також діяльності з управління актива­ми (у тому числі пенсійними активами, фондами банківського управління).

Надання послуг з управління коштами та цінними паперами (корпоративними права­ми та деривативами), торгівлі за грошові кошти або цінні папери борговими зо­бов'язаннями, за винятком операцій з інкасації боргових вимог та факторингу (факторинго­вих) операцій, крім факторингових операцій, якщо об'єктом боргу є валютні цінності, цінні папери, у тому числі компенсаційні папери (сертифікати), інвестиційні сертифікати, іпотеч­ні сертифікати з фіксованою дохідністю, житлові чеки, земельні бони та деривативи.

Виплат дивідендів, роялті у грошовій формі або у вигляді цінних паперів, які здійс­нюються емітентом.

Надання комісійних (брокерських, дилерських) послуг із торгівлі та/або управ­ління цінними паперами (корпоративними правами), деривативами та валютними цін­ностями, у т. ч. будь-які грошові виплати (у тому числі комісійні) фондовим або валют­ним біржам чи позабіржовим фондовим системам або їх членам у зв'язку з організацією та торгівлею цінними паперами ліцензованими торговцями цінними паперами, а також деривативами та валютними цінностями.