4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ПРОФЕСІЙНИХ УЧАСНИКІВ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Сучасну ринкову економіку неможливо уявити без нормально функціонуючого фондово­го ринку.

Інвестиційні фонди та компанії пропонують кваліфіковане управління фінансовими акти­вами, диверсифікують ці активи, знижуючи тим самим ризик. Завдяки великим обсягам фі­нансових послуг вони знижують розміри витрат на обслуговування портфеля цінних паперів.

Взаємні фонди інвестиційних компаній та інвестиційні фонди дають змогу і великим і дрібним інвесторам, тобто громадянам, вкласти свої кошти у цінні папери. Ринок цінних паперів приваблює їх, по-перше, можливістю зберегти свої гроші від інфляції, по-друге, отримати певні прибутки, які можуть перевищувати прибутки від інших напрямів інвести­цій. Поява інвестиційних фондів та компаній в Україні, зумовлена передусім не еволюцією ринку цінних паперів, як на заході, а процесами приватизації, що впливає і на характер їх­ньої діяльності, і на перспективи їхнього подальшого існування. Акумулюючи значні кош­ти, вони приносять прибутки набагато вищі, ніж сума прибутків кожного з учасників, якби кожен з них діяв окремо. Щодо фізичних осіб, то вони мають можливість отримати такі самі вигоди від вкладень у цінні папери, як портфельні інвестори. Громадяни передають свої кошти шляхом купівлі інвестиційних паїв (сертифікатів).

Професійна діяльність з торгівлі цінними паперами складається з:

андеррайтингу;

брокерську діяльності;

дилерської діяльності;

діяльності з управління цінними паперами.

Торгівець цінними паперами проводить всю підготовчо-оцінювальну роботу на підприєм­стві, реєструє випуск цінних паперів у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку, а потім вже розміщує цінні папери шляхом відкритої передплати.

Діяльність торгівця цінними паперами з розміщення (підписка, продаж) цінних паперів торговцем цінними паперами за дорученням, від імені та за рахунок емітента, тобто андер­райтинг викликає інтерес для підприємця-емітента, оскільки, виплативши торгівцю цінними паперами комісійну винагороду, емітенту немає потреби займатися роботою, пов'язаною з розповсюдженням цінних паперів. Торгівець цінними паперами, який проводить розміщен­ня цінних паперів, може викупити весь випуск (або його частину) за власні кошти, а потім розповсюдити їх серед широкого кола інвесторів, отримавши прибуток за рахунок різниці між цінами придбання в емітента і продажу їх інвесторам. При цьому емітенту гарантуєть­ся, що передплатою буде покритий необхідний процент емісії.

Основною діяльністю зберігачів є обслуговування обігу та зберігання цінних паперів. Для цього зберігачі відкривають рахунки у цінних паперах власникам, які після відкриття рахунків набувають статусу депонентів. Відповідно до законодавства України, цінні папери можуть випускатися і в документарній, і в бездокументраній формі. Документарна форма — це «готівкові» цінні папери, тобто власники цінних паперів повинні на підтвердження своїх прав власності мати сертифікати цих цінних паперів. Облік прав власності на докуме­нтарні іменні цінні папери ведуть спеціалізовані інститути фондового ринку — реєстратори.

До послуг, які надають реєстратори, належить діяльність щодо ведення реєстру влас­ників іменних цінних паперів, якщо кількість власників іменних цінних паперів емітента перевищує 500. Власники цінних паперів можуть отримати послуги реєстраторів уклавши відповідний договір.

Роль фондових бірж багатогранна. Вони отримують приплив і накопичення капіталу, у т. ч. іноземний, регулюють інвестиційні та інфляційні процеси, відкривають можливості для додаткового фінансування підприємницької діяльності шляхом емісії акцій, облігацій та інших цінних паперів. Вторинний продаж цих паперів, що відбувається на біржовому, а та­кож на позабіржовому ринках, дає змогу підтримувати ліквідність цінних паперів.