2. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯД ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ

Головним принципом регулювання фондового ринку є першочергова реалізація загаль­нонаціональних інтересів і забезпечення гарантій та безпеки інвестиційної діяльності в еко­номіці України.

Державне регулювання ринку цінних паперів — це здійснення державою комплексних заходів щодо упорядкування, контролю, нагляду за ринком цінних паперів та їх похідних та запобігання зловживанням і порушенням у цій сфері.

Відповідно до статті 166 гл. 17 Господарського кодексу України, державне регулювання ринку цінних паперів здійснюється з метою:

реалізації єдиної державної політики у сфері випуску та обігу цінних паперів;

створення умов для ефективної мобілізації та розміщення суб'єктами господарювання фінансових ресурсів з урахуванням інтересів суспільства;

захисту прав учасників фондового ринку.

У п. 2 статті 166 ГКУ зазначено, що державне регулювання ринку цінних паперів здійс­нює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР), статус, порядок організації та діяльності якої визначаються законом.

Таким законом зі спеціальним статусом є Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30 жовтня 1996 року, № 448/96-ВР (далі — Закон № 448). Стаття 2 зазначеного закону дає визначення, з якою метою здійснюється державне регулювання фондового ринку України (рис. 16.1). Закон № 448 регламентує не лише дія­льність ДКЦПФР, а й 11 видів професійної діяльності на ринку цінних паперів.

Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 р., № 3480-ГУ

(далі — Закон № 3480) визначає, що регулювання фондового ринку здійснює держава та само-регулівні організації.

Державне регулювання ринку цінних паперів здійснюється у таких формах:

прийняття актів законодавства з питань діяльності учасників ринку цінних паперів;

^ регулювання випуску та обігу цінних паперів, прав та обов'язків учасників ринку цін­них паперів;

видача ліцензій на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів та за­безпечення контролю за такою діяльністю;

^ заборона та зупинення на певний термін (до одного року) професійної діяльності на ринку цінних паперів за відсутності ліцензії на цю діяльність та притягнення до відповіда­льності за здійснення такої діяльності згідно з чинним законодавством;

^ реєстрація випусків (емісій) цінних паперів та інформації про випуск (емісію) цінних паперів;

контроль за дотриманням емітентами порядку реєстрації випуску цінних паперів та інформації про випуск цінних паперів, умов продажу (розміщення) цінних паперів, перед­бачених такою інформацією;

^ створення системи захисту прав інвесторів і контролю за дотриманням цих прав емітентами цінних паперів та особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів;

контроль за достовірністю інформації, що надається емітентами та особами, які здійс­нюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, контролюючим органам;

встановлення правил і стандартів здійснення операцій на ринку цінних паперів та кон­тролю за їх дотриманням;

контроль за системами ціноутворення на ринку цінних паперів;

контроль за діяльністю осіб, які обслуговують випуск та обіг цінних паперів;

 

 


^ проведення інших заходів щодо державного регулювання і контролю за випуском та обігом цінних паперів.

 

2. Створення умов для ефективної мобілізації та роз­міщення учасниками ринку цінних паперів фінансових ресурсів з урахуванням інтересів суспільства


7. Інтеграція в європейський та світовий фондові ринки.

 

 

 

3. Одержання учасниками ринку цінних паперів інформації про умови випуску та обігу цінних паперів, результати фінансово-господарської діяльності емітентів, обсяги і характер угод з цінними паперами та іншої інформації, що впливає на формування цін на ринку цінних паперів

 

4. Забезпечення рівних можливостей для доступу емітентів, інвесторів і посередників на ринок цінних паперів


8. Дотримання учасниками рин­ку цінних паперів вимог актів законодавства

 

9. Запобігання монополізації та створення умов розвитку добросовісної конкуренції на ринку цінних паперів

 

 

І— 5. Гарантування прав власності на цінні папери


10. Контроль за прозорістю та відкритістю ринку цінних паперів

 

Рис. 16.1. Завдання державного регулювання ринку цінних паперів України

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку є державним органом, підпоряд­кованим Президенту України і підзвітним Верховній Раді України, утворюється у складі Голови Комісії та шести членів Комісії. Термін повноважень Голови Комісії та членів Комі­сії — сім років.

Таким чином, державне регулювання фондового ринку реалізується на підставі за­конів та нормативних актів, організаційно-кадрової підтримки, делегування певних фу­нкцій саморегулівним організаціям.