1. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

Бездокументарна форма цінного паперу — здійснений зберігачем обліковий запис, який є підтвердженням права власності на цінний папір.

Цінні папери — документи встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчують грошові або інші майнові права, визначають взаємовідносини особи, яка їх розмістила (вида­ла), і власника, та передбачають виконання зобов'язань згідно з умовами їх розміщення, а та­кож можливість передачі прав, що випливають із цих документів, іншим особам.

Випуск цінних паперів — сукупність певного виду емісійних цінних паперів одного емітента, однієї номінальної вартості, які мають однакову форму випуску і міжнародний ідентифікаційний номер, забезпечують їх власникам однакові права незалежно від часу придбання і розміщення на фондовому ринку.

Депозитарна діяльність — надання послуг щодо зберігання цінних паперів незалежно від форми їх випуску, відкриття та ведення рахунків у цінних паперах, обслуговування операцій на цих рахунках (включаючи кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів) та обслуго­вування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів.

Знерухомлення цінних паперів — переведення цінних паперів, випущених у документар­ній формі, у бездокументарну форму шляхом депонування сертифікатів у сховищах зберігача цінних паперів та/або депозитарію з метою забезпечення подальшого їх обігу у вигляді обліко­вих записів на рахунках зберігача цінних паперів та/або депозитарію.

Емісія — установлена законодавством послідовність дій емітента щодо випуску та роз­міщення емісійних цінних паперів.

Кліринг — отримання, звірка та поточні оновлення інформації, підготовка бухгалтерсь­ких та облікових документів, необхідних для виконання угод щодо цінних паперів, визна­чення взаємних зобов'язань, що передбачає взаємозалік, забезпечення та гарантування роз­рахунків за угодами щодо цінних паперів.

Котирування — механізм визначення та/або фіксації ринкової ціни цінного паперу.


Лістинг — сукупність процедур з включення цінних паперів до реєстру організатора торгівлі та здійснення контролю за відповідністю цінних паперів і емітента умовам та вимо­гам, установленим у правилах організатора торгівлі.

Обіг цінних паперів — вчинення правочинів, пов'язаних із переходом прав власності на цінні папери і прав за цінними паперами, за винятком договорів, що укладаються під час розмі­щення цінних паперів.

Розміщення цінних паперів — відчуження цінних паперів емітентом або андеррайте­ром шляхом укладення цивільно-правового договору з першим власником.

Професійна діяльність на фондовому ринку — діяльність юридичних осіб з надання фінан­сових та інших послуг у сфері розміщення та обігу цінних паперів, обліку прав за цінними па­перами, управління активами інституційних інвесторів, що відповідає вимогам, установле­ним до такої діяльності чинним законодавством.

Фондовий ринок (ринок цінних паперів) — сукупність учасників фондового ринку та право­відносин між ними щодо розміщення, обігу та обліку цінних паперів і похідних (деривативів).

Торгівля цінними паперами — діяльність з торгівлі цінними паперами на фондовому ринку, яка провадиться торговцями цінними паперами — господарськими товариствами, для яких операції з цінними паперами є винятковим видом діяльності, а також банками.

Розрахунково-клірингова діяльність — діяльність з визначення взаємних зобов'язань щодо угод з цінними паперами та розрахунків за ними.

На фондовому ринку здійснюються такі види професійної діяльності:

діяльність з торгівлі цінними паперами;

діяльність з управління активами інституційних інвесторів;

депозитарна діяльність;

діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку.

І

Учасники ринку цінних паперів — емітенти, інвестори, саморегулівні організації та професійні учасники фондового ринку.

Професійні учасники фондового ринку — юридичні особи, які на підставі ліцензії, ви­даної Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, провадять на фондовому ринку професійну діяльність, види якої визначені законами України.