6. МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ ІНОЗЕМНИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ У СФЕРІ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ДРІБНОГО БІЗНЕСУ ТА ЗРОСТАННЯ ДОХОДІВ І ЗАЙНЯТОСТІ В УСІХ КРАЇНАХ СВІТУ

У світі тільки 5 % сімей з низьким доходом мають доступ до фінансових послуг. На сьогодні час такі послуги вважаються необхідними для розвитку дрібного бізнесу і зростання доходів таі зайнятості в всіх країнах. У загальних рисах розглянемо основні стратегії Агентства США з міжнародного розвитку (далі — АМР США) для підтримки мікрофінансування, яке зараз вийш­ло на перший план в глобальних стратегіях боротьби з бідністю. Однією з інноваційних форм надання послуг підприємцям і сім'ям з низьким доходом є використання нетрадиційних видів забезпечення позик, введення гнучких графіків виплат і розширення спектру пропонованих фі­нансових послуг за рахунок страхування, гнучких ощадних рахунків і т. п.

Уже більше двадцяти п'яти років програми іноземної допомоги Сполучених Штатів сфокусовані на підтримці мікрофінансування. Щорічно Агентство США з міжнародного розвитку (АМР США) виділяє більше ста мільйонів доларів на проекти, що забезпечують широкомасштабні, ефективні і стійкі послуги мікрофінансування для бідних в країнах, що розвиваються, і країнах з транзитивною економікою (перехідний період).


Окрім прямих вкладень в розвиток мікрофінансування, Сполучені Штати додатково пода­ють підтримку таким міжнародним фінансовим установам, як Світовий банк, Міжнародна фі­нансова корпорація (МФК) і регіональні банки розвитку. Деякі міжнародні установи, зокрема Міжамериканський банк розвитку, Азіатський банк розвитку і Європейський банк реконструкції і розвитку активно підтримують фінансові послуги для мікропідприємств і малих підприємств. Результати вкладень АМР США впродовж декількох років вражають (табл. 15.1).

Підтримка мікрофінансування впродовж декількох років змінила в деяких країнах всю фінансову картину, охопивши сотні тисяч нових клієнтів, готових до користування банків­ськими послугами, і ставши стимулом для введення інновацій в роботі основних банків. У таких несхожих країнах, як Киргизстан, Уганда і Болівія, клієнти відділів мікрофінансу-вання тепер становлять велику частину всіх клієнтів фінансових установ. Наприклад, в Бо­лівії програма мікрофінансування АМР СІЛА сприяла значному розширенню фінансових послуг через збільшення кількості позичальників і вкладників та поліпшення роботи фінан­сових ринків країни в цілому.

Згідно з інформацією, зібраної АМР СІА на підставі даних, наданих центральними банка­ми, доларові фонди мікрофінансових установ, що діють в Болівії, тобто тих груп, які позичають гроші переважно дрібним підприємствам і сім'ям з низьким доходом, зросли майже на 300 % в період з 1992 по 2001 роки, що більш ніж у 8 разів перевищує темпи зростання комерційних ба­нків. До 2001 року число позичальників в мікрофінансових установах більш ніж в два рази пе­ревищувало кількість позичальників в комерційних банках, і 797 тисяч болівійців тримали там заощадження, порівнянно з 658 тисячами в комерційних банках.

Велика частина мікрофінансування АМР США надається через його «місії» в країнах, що розвиваються, і країнах перехідного періоду. На сьогодні близько п'ятдесяти місій АМР СІА підтримують програми розвитку мікрофінансування і мікропідприємств. Фонди роз­поділяються приблизно порівну між чотирма регіонами: Африка, Латинська Америка і країни Карібського басейну, Азія і Близький Схід, Європа і Євразія.

Особливості маркетингових стратегій АМР США. Для того, щоб створювати робочі місця і користуватися новими економічними можливостями, підприємствам необхідні позики на під­тримку робочого капіталу, довгострокові позики на устаткування та інші інвестиції і послуги із заощаджень і оплати. Для підвищення свого доходу і активів, зниження вразливості перед кри­зами і виконання своїх зобов'язань у зв'язку з такими подіями, як збільшення в сім'ї, смерть і весілля, сім'ям необхідні гнучкі ощадні рахунки, послуги з переказу грошей і виплат, страху­вання, позики на житло, плату за навчання, непередбачені обставини та інше. АМР СІА вкла­дає кошти в розвиток широкого спектру послуг, що задовольняють ці різноманітні потреби.

Одним з основних практичних висновків роботи стало усвідомлення необхідності ретельно­го дослідження ринку перед тим, як фінансові установи починають пропонувати нову послугу. Наприклад, тривалий період більшість мікрофінансових установ надавало тільки короткостро­кові позики на підтримку оборотних коштів. Зіткнувшись з конкурентною боротьбою за клієнта, мікрофінансові установи зрозуміли необхідність пристосування пропонованих можливостей і методів надання послуг до потреб різних клієнтів. Наприклад, мікрофінансова установа, що хо­че надавати послуги сім'ям фермерів у віддалених сільських місцевостях, повинна скоригувати свої умови виплати боргу і накопичення заощаджень відповідно до циклів потоків готівки в сім'ях, які можуть істотно розрізнятися, залежно від сезону і сільськогосподарського циклу. Та­ка установа може прийняти рішення про те, що краще мати мобільних працівників з видачі по­зик, які їздять районом і обслуговують клієнтів, ніж відкривати постійну філію.

Мікрофінансування значно просунулося вперед з часу, коли мало хто вірив, що виплати по позиках на підприємства і домашні потреби бідних сімей можуть порівнятися з роботою найбільш високоефективних банків. Тоді мало хто вірили, що бідні сім'ї можуть успішно відкладати гроші, покращуючи тим самим своє становище. Чому стали можливі такі небу­валі успіхи в мікрокредитах і мікрозаощадженнях? Цьому сприяли деякі основні принципи: встановлення позикового відсотка, що покриває вартість позики, ретельний контроль за не­добросовісними боржниками і розробка спеціальних гнучких фінансових продуктів в плані забезпечення і графіків погашення.

Мікрофінансові установи усвідомлюють, що мало хто з нових клієнтів має в своєму розпоря­дженні забезпечення, яке потрібне для отримання позики в більшості банків. Тому мікрофінансові установи розробили альтернативні види забезпечення, націлені на створення значних стимулів до погашення. Один з таких методів — система «ступінчастих позик». Початкові позики невеликі і короткострокові, але позики на велику суму і довший термін пропонуються позичальникам, що бездоганно погашають свої борги. Інша альтернатива традиційному забезпеченню — програма групових позик, яка, власне, зобов'язує клієнтів гарантувати погашення позик всіма членами гру­пи; якщо один з членів групи пропускає виплату, інші не зможуть отримати позику, що спонукає членів групи чинити тиск один на одного і підтримувати один одного.

Ще один метод виділення кредиту враховує весь дохід сім'ї, а не тільки з поточного або планованого доходу від підприємства, для забезпечення діяльності якого потребується даний кредит. Тим самим признається взаємозамінюваність готівкових коштів в домогосподарстві.

Інновації торкнулися не тільки програм кредитування. Нововведення у сфері заощаджень — це і використання мобільного персоналу, який щодня збирає внески у торговців, і установка в сільських місцевостях банкоматів, що використовують технологію розпізнавання відбитків па­льців, даючи неписьменним клієнтам доступ до своїх рахунків.

Зв'язок фінансових установ з ринками. Друга основна стратегія мікрофінансування по лінії АМР СІНА — це інвестування до фінансових установ, що обслуговують приватних осіб, які можуть працювати на різних ринках. За підтримки АМР СІНА багато неурядових організацій, асоціації і кредитні союзи, а також комерційні банки тепер можуть спеціалізу­ватися на наданні послуг мікрокредитування і мікрозаощаджень, так само як і інших фінан­сових послуг малозабезпеченим клієнтам і невеликим підприємствам.

У країнах з обмеженим досвідом у сфері мікрофінансування АМР СІА часто підтримує ство­рення «компаній-лідерів» — фінансових установ, які доводять, що бідне населення кредитоспро­можне і може відповідально користуватися різноманітними фінансовими послугами. Не менш ва­жливим є те, що діяльність підтверджує можливість отримання прибутку від надання фінансових послуг цьому сектору, що штовхає і інші комерційні компанії на цей мало обслуговуючий ринок.

Необхідною ланкою для успіху молодих установ мікрофінансування є доступ до спеціалізо­ваної технічної підтримки і підготовки. Такі провідні міжнародні мікрофінансові організації, як «АКСЬОН Інтернешнл», «ФІНКА Інтернешнл» і «Оппортьюніті Інтернешнл» допомогли своїм філіям вийти в ряди провідних компаній на ринку і продемонструвати життєздатність мікрофі-нансування в різних країнах світу. За підтримки АМР СІА в більше десяти країнах світу успі­шно діє підхід «спочатку заощадження» Всесвітньої ради кредитних спілок, в рамках якої жите­лі регіону надають власні заощадження під позиковий капітал, підтримуючи мережі місцевих кредитних спілок (союзів), які є гідним зразком життєздатних методів надання кредитів, ощад­них і інших фінансових послуг робочим і сім'ям з низьким доходом.

Гарантії по кредиту та інші додаткові послуги, що пропонуються через Відділ управлін­ня кредитуванням в цілях розвитку при АМР СІА, відкрили успішним установам мікрофі-нансування доступ до місцевих і міжнародних ринків капіталу, дозволяючи їм фінансувати швидке зростання за рахунок боргів і облігацій. Малі цільові гранти і технічна підтримка також допомогли банкам та іншим фінансовим установам почати надавати послуги мікро-фінансування, часто відкриваючи спеціалізовану філію, яка пристосовує свої послуги спеці­ально під потреби малих підприємств і малозабезпечених сімей в районі.

Підтримка ринкової інфраструктури і регулятивна реформа. У деяких країнах з більш роз-виненішими ринками мікрофінансування АМР СІА перемкнулося з підтримки окремих уста­нов на ширшу допомогу індустрії мікрофінансування загалом, а також інфраструктурі ринку, необхідній для її процвітання. Така стратегія часто містить фінансування грантів, що надаються на конкурентній основі, в допомогу постачальникам фінансових послуг в розробці нових проду­ктів або інвестування до спеціалізованих установ на зразок бюро інформації про кредитоспро­можність або рейтингових агентств, що працюють у сфері мікрофінансування. Посилення в ре­зультаті цього конкуренції може дієво підштовхнути до розробки нових продуктів, більшої продуктивності, а також до кращих фінансових послуг і цін для клієнтів.

В основі всіх трьох стратегій АМР СІА — спроби покращити правові і регулятивні умови для мікрофінансування. Наприклад, якщо існують обмеження на процентні ставки, фінансові установи не зможуть встановити такі ставки, які покривали б вищі витрати і ризики, пов'язані з обслуговуванням бідних клієнтів, що знаходяться у віддалених районах. Закони, які захищають бідних, можуть не дозволити їм скористатися необхідними фінансовими послугами. Банки не зможуть обслужити їх, якщо до кредитної документації і резервних вимог не будуть внесені по­правки, що відображають конкретні методи управління ризиком і контролі витрат, вживані при успішному мікрофінансуванні. Для надання гнучких ощадних рахунків, необхідних бідним клі­єнтам, понад усе підходять процвітаючі недержавні установи мікрофінансування, що продемон­стрували свою здатність на надання позик на даному ринку. Проте без змін в банківських зако­нах їм може бути заборонено пропонувати населенню робити внески.

Підтримка АМР СІА в правовій сфері отримує своє відображення в спробах усуну­ти такі правові і регулятивні бар'єри, які сьогодні обмежують можливості мікрофінан­сування недержавним та іншими спеціалізованими установами-постачальниками фінан­сових послуг. Фінансування з боку АМР США також допомогло банкам і регулюючим органам кредитних спілок захистити внески малозабезпеченого населення. Регулюючі органи, що володіють належною підготовкою, допомагають забезпечити належний на­гляд за установами-постачальниками послуг мікрофінансування. В процесі перетворен­ня провідних недержавних мікрокредиторів в розряд регульованих банків-депозитаріїв, агентствам по нагляду за банками іноді необхідно змінити свої правила, системи і кад­рове забезпечення.

Підтримка зростання успішних мікропідприємств. Все більшу увагу сьогодні привертає до себе нова прогалина в діяльності інститутів фінансовому ринку — «недостатня середина». При зростанні найбільш успішних мікропідприємств їм може знадобитися більше капіталу на роз­ширення, ніж можуть надати установи або програми мікрофінансування. У багатьох країнах до­ступ до необхідних фінансових послуг для малих і середніх підприємств виявляється ще більш обмеженим, ніж для мікропідприємств і самостійно працюючих осіб. Останні зусилля США в сфері іноземної допомоги направлені на цю «недостатню середину», тобто на забезпечення до­ступу мікро-, малих і середніх підприємств в країнах, що розвиваються, і країнах перехідного періоду до належного капіталу для створення нових робочих місць, зростання продуктивності, модернізації технологій, виходу на нові ринки і на експорт.

Однією з основних ініціатив, направлених на заповнення такої «недостатньої середини», став Фонд малого бізнесу Африки, 225-мільйонна експериментальна програма, продукт спі­льних зусиль підрозділу пільгових позик Світового банку, Міжнародній асоціації розвитку і її філії в приватному секторі, МФК. Ця африканська ініціатива Грунтується на значних дося­гненнях в сфері мікрофінансування, зокрема, успішній співпраці між Європейським банком реконструкції і розвитку, МФК, АМР США та інших організацій для створення високоефе­ктивних спеціалізованих банків для мікропідприємств і малих підприємств в таких країнах перехідного періоду, як Грузія, Косово, Сербія і Україна тощо.

Уряд Сполучених Штатів активно допомагає створювати активну фінансову індустрію в країнах, що розвиваються, і країнах перехідного періоду у всьому світі. Фінансові послуги стимулюють широкомасштабне економічне зростання, сприяють створенню нових робочих місць і породжують нові можливості для всіх громадян. Вони відіграють надзвичайно важ­ливу роль у всесвітній боротьбі за подолання бідності.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ Рівень I

Зародження, розвиток і сучасний стан ринку надання послуг іноземними фінансовими установам.

Принципи і методи надання послуг іноземними фінансовими установами.

Правові відносини між іноземними фінансовими установами і замовниками.

Кредитні послуги (банківські та емісійні кредити) іноземних фінансових установ.

Фінансування окремих державних програм.

Фінансування зовнішньої торгівлі.

Фінансування окремих інвестиційних проектів.

Емісійні кредити: державні облігації, муніципальні облігації, корпоративні облігації.

Інвестиційні послуги іноземних фінансових установ.

 

Базові терміни і поняття: суб'єкти та об'єкти, поняття основних термінів діяльності іноземних фі­нансових установ.

Принципи і методи надання послуг іноземними фінансовими установами.

Міжнародний валютний фонд.

Світовий банк.

Міжнародна фінансова корпорація.

Європейський банк реконструкції та розвитку.

Чорноморський банк торгівлі та розвитку.

Спеціалізовані державні ІФУ.

Іноземні комерційні банки, інвестиційні банки та компанії.

Підстави для надання послуг іноземних фінансових установ.

Права, обов'язки та відповідальність іноземних фінансових установ.

Рівень II

Права, обов'язки та відповідальність замовників (клієнтів).

Кредитні, інвестиційні, консультаційні та інші послуги іноземних фінансових установ.

Кредити Світового банку.

Адаптована програма позики (АПП) для інституційного розвитку.

Кредити ЄБРР.

Міжурядові кредитні лінії.

Чорноморський банк торгівлі та розвитку.

Фінансування окремих інвестиційних проектів. Кредити МБРР. Пілотний проект фінансування села.

Проект реформи експлуатації та ремонту автошляхів.

Кредити ЄБРР, ЧБТР та інших ІФУ.

Напрямки і завдання співробітництва з МФО.

Перспективи розвитку співробітництва з МФО.

Емісійні кредити: державні облігації, муніципальні облігації.

 

Вимоги при отриманні кредитів під гарантії Кабінету Міністрів України: підготовка анкети позичаль­ника, техніко-економічне обґрунтування проекту (бізнес-план).

Спеціальні вимоги: вимоги Національного банку України, Міжнародного банку реконструкції та роз­витку, Європейського банку реконструкції та розвитку.

36.       Правові відносини між іноземними фінансовими установами і замовниками. Вирішення суперечок.

37.       Оплата послуг з організації співробітництва та залучення фінансових ресурсів від іноземних фі-
нансових установ.

38.       Оплата послуг іноземних фінансових установ: оплата кредитних ресурсів та комісійної винагороди;

39.       Оплата послуг іноземних фінансових установ з розміщення цінних паперів українських емітентів на
іноземних фондових біржах. Оплата інших послуг.

40.       Проблемні питання у сфері послуг іноземних фінансових установ: суперечності та перспективи.

41.       Банківські кредити: фінансування дефіциту платіжного балансу, кредити МВФ; фінансування дефі-
циту державного бюджету, кредити МБРР та комерційних банків.

Проект реформи правової системи.

Проект управління державними ресурсами.

Проект реформи державного управління.

Реформа фінансового та розвиток приватного секторів.

Проект реєстрації прав власності.

Програма суспільного розвитку.

Проект реструктуризації вугільної промисловості.

Завдання державної політики у сфері підвищення ефективності співробітництва з МФО.

Основні результати співробітництва з МФО та проблеми, що виникли на сучасному етапі.

Розвиток партнерства з МФО, забезпечення реалізації національних інтересів.

Державна політика у сфері підвищення ефективності співробітництва з МФО.

Комерціалізація залізничного транспорту та управління колійним господарством.

54.       Банківський експортний кредит, наданий для фінансування експорту Франції промислового облад-
нання та послуг французького походження.


Державне регулювання взаємовідносин з іноземними фінансовими установами.

Кредитна лінія Корпорації з розвитку експорту Канади.

Фінансування окремих інвестиційних проектів. Пілотний проект фінансування села.

Емісійні кредити: державні облігації, муніципальні облігації, Корпоративні облігації.

Прямі інвестиції.

Портфельні інвестиції на національному та іноземному ринку (продаж акцій українських емітентів та продаж депозитарних розписок на акції українських емітентів).

Варіант індивідуального контрольного завдання № 3

I р.

10, 20, 17, 3, 4

II р.

38, 29, 48, 27, 32

Варіант індивідуального контрольного завдання № 4

I р.

19, 5, 20, 15, 8

II р.

34, 45, 22, 44, 32

Варіант індивідуального контрольного завдання № 5

I р.

8, 4, 20, 19, 18

II р.

39, 38, 40, 36, 32

Варіант індивідуального контрольного завдання № 6

I р.

10, 16, 3, 5, 2

II р.

49, 38, 27, 23, 41

Варіант індивідуального контрольного завдання № 7

I р.

2, 19, 14, 17, 9

II р.

34, 23, 30, 29, 25

Варіант індивідуального контрольного завдання № 8

I р.

5, 13, 9, 6, 3

II р.

46, 34, 45, 29, 26

Варіант індивідуального контрольного завдання № 9

I р.

20, 3, 12, 13, 6

II р.

47, 32, 42, 44, 33

Варіант індивідуального контрольного завдання № 10

I р.

19, 2, 4, 14, 1

II р.

39, 40, 29, 43, 24

Варіант індивідуального контрольного завдання № 11

I р.

11, 6, 3, 15, 4

II р.

46, 27, 47, 50, 39

Варіант індивідуального контрольного завдання № 12

I р.

1, 8, 2, 3, 15

II р.

39, 36, 22, 41, 43

Варіант індивідуального контрольного завдання № 13

I р.

12, 19, 16, 11, 7

II р.

39, 37, 47, 44, 21

Варіант індивідуального контрольного завдання № 14

I р.

10, 4, 2, 6, 7

II р.

36, 21, 50, 25, 48

Варіант індивідуального контрольного завдання № 15

I р.

4, 9, 5, 6, 7

II р.

39, 34, 31, 46, 37

 

ЛІТЕРАТУРА: 7, 5, 18, 19, 20, 21, 22, 57, 125, 144, 145, 146, 147, 173, 187, 237, 238, 241, 242, 243, 244


ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ