4. ПОСЛУГИ ІНОЗЕМНИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

Отримувачами кредитів Міжнародного валютного фонду (МВФ) є центральні банки країн, які зараховують їх у свої міжнародні резерви і використовують виключно для інтер­венцій на валютному ринку для вказаних цілей.

І У 2008 році квота України у МВФ складає 3009,83 млн СПЗ (Спеціальних прав запозичення).

За роки співробітництва України з МВФ (1994—2008 рр.), отримано 4,41 млрд дол. США кредитних ресурсів за програми STF, Stand-by, EFF, що було обумовлено девальваці­єю курсу національної валюти, слабкістю резервів НБУ та платіжного балансу.

У листопаді 2008 року Радою директорів МВФ було погоджено виділення кредиту Україні в розмірі 16,4 млрд дол. США терміном на два роки. Кредит надано для допомоги при від­новленні фінансової та економічної стабільності. Перший транш кредиту в розмірі 4,5 млрд дол. США надійшов 10 листопада 2008 року.

Україна тісно співпрацює з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) за такими напрямками:

розвиток приватного сектору економіки шляхом відкриття кредитних ліній, а також надання кредитів та участі в акціонерному капіталі українських приватних підприємств;

розвиток фінансового сектору, а саме — підтримка кредитоспроможних українських комерційних банків, банківських ініціатив щодо організації фінансування приватних під­приємств;

інвестиції в енергетичний сектор, а саме — реалізація проектів, спрямованих на під­вищення потужності енергетичних об'єктів та впровадження енергозберігаючих технологій;

підтримка підприємств сільськогосподарського сектору з метою надання національ­ному агропромисловому комплексу можливості отримання фінансування для придбання мі­неральних добрив, насіння, сільськогосподарської техніки та обладнання;

впровадження інфраструктурних проектів, зокрема, в галузі транспорту та телекому-нікацій, а також мереж тепло- та водопостачання;

підтримка приватизаційних процесів шляхом надання технічних послуг та фінансу­вання найперспективніших приватизованих підприємств;

експортні виробництва у машинобудуванні;

розвиток готельного господарства, експериментальні проекти у житловому будів­ництві.

За весь час співробітництва з Україною ЄБРР надав інвестицій на загальну суму в 3,2 млрд євро в рамках 163 проектів.

І

Сумарні фінансові зобов'язання по проектам за весь період діяльності ЄБРР в Україні склали близько 3,2 млрд евро.

У межах інвестиційних проектів здійснено інвестиції у харчову, нафтогазову промисло­вість, транспорт, телекомунікації, сфери фінансів, надання послуг в сільському господарстві та муніципальну інфраструктуру. ЄБРР є розпорядником Чорнобильського фонду «Укрит­тя», заснованого у грудні 1997 року для надання допомоги Україні в реконструкції саркофа­га, який повинен стати екологічно безпечною системою.

На сьогодні за підтримки ЄБРР в Україні впроваджується 9 інвестиційних проектів під дер­жавні гарантії загальною оціночною вартістю 968,033 млн євро та 476,256 млн дол. США, у то­му числі сума позик ЄБРР складає близько 418,852 млн євро та 298,256 млн дол. США.

Крім того, здійснюється підготовка 3 проектів сума позик, за якими складає 266 млн єв­ро (один проект фінансується спільно з ЄІБ).

Ключовим інструментом організації співпраці між Україною та Європейським банком реконс­трукції та розвитку є Стратегія ЄБРР в Україні, прийнята 18 вересня 2007 року Радою Директорів ЄБРР. Стратегія була розроблена таким чином, щоб допомогти Україні у вирішенні основних стрижневих проблем перехідного періоду, зокрема, диверсифікацію виробничої бази та загальне покращення конкурентоспроможності країни, розвиток місцевих ринків капіталу, продовження реформи енергетичного сектору та покращення корпоративного управління та прозорості.

12 червня 2007 року в Лондоні була підписана нова Програма співробітництва на 2007— 2009 роки між Урядом України та Європейським банком реконструкції та розвитку та Дого­вір між Урядом України та Європейським банком реконструкції та розвитку про співробіт­ництво та діяльність Постійного Представництва ЄБРР в Україні.

Програмою співробітництва визначені пріоритетні напрямки співробітництва та конкре­тні проекти у галузях енергетики та енергозбереження, розвитку муніципальної інфраструк­тури, транспорту, зв'язку та дорожнього сектору, що впроваджуватимуться в Україні спіль­но з ЄБРР у 2007—2009 роках.

Ратифікація Договору про співробітництво та діяльність Постійного Представництва ЄБРР в Україні, що відбулась 4 червня 2008 року, дозволить розширити доступ до кредит­них та не кредитних ресурсів ЄБРР в регіонах Україні, відкрити регіональні представництва ЄБРР в інших містах України та здійснювати закупівлі в рамках спільних з ЄБРР проектів відповідно до правил ЄБРР щодо закупівель.

Загалом, підписання Договору та Програми співробітництва з ЄБРР є важливим кроком для розвитку ефективного співробітництва України з Європейським банком реконструкції та розвитку, що дозволяє реалізувати завдання, визначені національною Стратегією співро­бітництва з міжнародними фінансовими організаціями на 2006 — 2008 роки, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 20.06.2006, № 844.

За всі роки співробітництва України та від Світового банку отримано ресурсів на суму 5,3 млрд дол. США (на сьогодні використано та зарезервовано коштів на суму 3,77 млрд доларів США) для реалізації 47 кредитних проектів.

На сьогодні в активній стадії впровадження перебувають 10 інвестиційних проектів, су­ма позик за якими складає 899,83 млн. дол. США та 1 системний 300 млн дол. США.

Позитивними прикладами інвестиційних проектів МБРР, які успішно завершені або очі­кується завершення, є: Розвиток системи Казначейства; Розвиток експорту (Укрексімбанк-1); Енергозбереження в адміністративних будівлях м. Київ; Модернізація системи водопо­стачання в м. Львів.

Таким чином, активний діалог зі Світовим банком, розпочатий в 2006 році після ініціювання та проголошення українською стороною нового етапу співробітництва України з МФО, який передбачав застосування нових принципів та підходів, зокрема, переорієнтація на реальний сек­тор економіки, підвищення результативності в ході підготовки та реалізації проектів, в тому чи­слі шляхом впровадження заходів з підвищення ефективності управління проектами, вже в 2008 році дозволив досягти підвищення якості проектного портфеля Світового банку в Україні.

До кінця 2008 року очікується реалізація 13 інвестиційних проектів (3 нових), сума по­зики за якими складатиме 1 289,83 млн дол. США. Слід зазначити, що раніше успішність співпраці обумовлювалася лише системними позиками, грантами та дослідженнями, а інве­стиційні позики були менш успішними тоді як системні позики складуть у наступному році лише п'яту частину від суми всіх запозичень.

Розпочато підготовку проектів «Покриття автомобільних доріг та безпеки руху» (сума позики — 400 млн дол. СІЛА) та проект «Упровадження технологій енергозбереження під час перевезень залізничним транспортом на напрямку Знам'янка — Долинська — Миколаїв — Херсон — Джанкой» (сума позики — 700 млн дол. СІЛА).

Структура інвестиційного портфелю МБРР в 2008 році зазнала змін, зокрема частка ре­сурсів у сфері розвитку енергетики, муніципальної та транспортної інфраструктури збіль­шиться до 50 % ресурсів, порівняно з 14 % у 2007 році.

Специфікою проектів МБРР є орієнтація на пріоритети загальнодержавного значення. Зараз Світовий банк та Україна працюють над програмою проектів в реальному секторі.

Чорноморський банк торгівлі та розвитку (ЧБТР) був створений країнами чорно­морського басейну як регіональний банк розвитку з метою стимулювання співробітництва між країнами, фінансування регіональних проектів, сприяння приватній та підприємницькій діяльності та прискорення реформ у фінансовому секторі.

Угода про створення ЧбТР була ратифікована Верховною Радою України 17 червня 1997 року. Банк має статус міжнародної фінансової організації.

Україна є одним із найбільших акціонерів банку — 13,5 % статутного капіталу. Крім то­го, наша країна має представництво у керівництві банку (посада віце-президента).

Результатом діяльності ЧБТР у 2007 році стало затвердження 9 проектів загальною су­мою позики 183,5 млн дол. СІЛА та підписання 9 проектів (затверджених у 2006—2007 рр.) загальною сумою позики у 180 млн дол. СІЛА, які реалізуються на території України.