6. ІНСТРУМЕНТИ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

 

Рух фінансових активів на ринку фінансових послуг оформляються тим чи іншим фінан­совим інструментом. Здійснюючи операції на ринку фінансових послуг, його учасники оби­рають відповідні фінансові інструменти їх проведення.

Фінансові інструменти — це різноманітні фінансові документи, які обертаються на ринку, мають грошову вартість і за допомогою яких здійснюються операції' на фінансо­вому ринку.

Згідно з міжнародними стандартами фінансового обліку (ISA 32 ^Financial Instruments. Disclosure and Presentations^, IAS 39 ^Financial Instruments. Recognition and Measurements, IFRS 7 ^Financial Instruments. Disclosures^), фінансовими інструментами є будь-які угоди, в результаті яких одночасно виникають фінансовий актив у однієї сторони та фінансове зо­бов'язання або інструмент власного капіталу в іншої. Фінансові інструменти поділяються на три категорії: фінансові активи, фінансові зобов'язання (контрактні зобов'язання переда­ти грошові кошти або інший фінансовий актив контрагенту або помінятися фінансовими активами з іншим суб'єктом господарювання) та інструменти власного капіталу (дольові ін­струменти).

Директивою Європейського парламенту та Ради 2004/39/ЄС «Про ринки фінансових інструментів» до фінансових інструментів належать: ' цінні папери, що підлягають обігу; ' одиниці в інститутах спільного інвестування; ' інструменти грошового ринку; ' фінансові контракти щодо розбіжностей; ' похідні інструменти для передачі кредитного ризику;

' опціони, ф'ючерси, своп, форвардні угоди та будь-які інші контракти стосовно цінних паперів, валюти, відсоткових ставок, ставок дохідності та інші деривативи.

Фінансові інструменти, які обертаються на окремих сегментах ринку фінансових послуг, характеризуються на сучасному етапі великою різноманітністю.

Наведена класифікація відображає поділ фінансових інструментів лише за найбільш суттєвими загальними ознаками. Кожна з розглянутих груп фінансових інструментів, своєю чергою, класифікується за окремими специфічними ознаками, які відображають особливос­ті їх випуску, обігу і погашення.

За окремими сегментами ринку фінансових послуг розрізняють такі інструменти, які їх обслуговують.

Інструменти ринку банківських послуг та послуг кредитної кооперації. До них належать гроші і розрахункові документи, які обертаються на грошовому ринку (документи у вигляді грошових знаків, що відрізняють від грошової одиниці України та випущені з метою здійс­нення платежів у господарському обороті). Також до них належать вказані види цінних ме­талів та каменів, які купуються з метою формування фінансових резервів і тезаврації, а та­кож розрахункові документи і цінні папери, що обслуговують цей ринок. 

Інструменти ринку цінних паперів — різноманітні цінні папери, що обертаються на цьому ринку (склад цінних паперів за їх видами, особливостями емісії та обігу затверджу­ється відповідними нормативно-правовими актами).

Інструменти валютного ринку. До них належать: іноземна валюта, розрахункові валют­ні документи, а також окремі види цінних паперів, які обслуговують цей ринок.

Інструменти страхового ринку — страхові послуги, які пропонуються на продаж (стра­хові продукти), а також розрахункові документи та окремі види цінних паперів, які обслу­говують цей ринок.

До інструментів іпотечного ринку належать цінні папери та документи, що засвідчують право власності на той чи інший вид нерухомості.