2. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ ВЗАЄМОВІДНОСИН З ІНОЗЕМНИМИ ФІНАНСОВИМИ УСТАНОВАМИ

У галузі взаємозв'язку і взаємодії з іноземними фінансовими установами центральне мі­сце посідає держава, а відносини, які виникають між зазначеними суб'єктами належать до сфери міжнародних фінансів. Взагалі, міжнародні фінанси в широкому сенсі трактують як ресурси, які використовуються в міжнародних економічних відносинах, тобто у відносинах між резидентами й нерезидентами.

Особливість міжнародних фінансів, на відміну від державних, а також фінансів підприємств та домогосподарств, полягає в тому, що вони представлені великою кількістю суб'єктів.

Відповідно до Закону України «Про вступ України до Міжнародного Валютного Фонду, Міжнародного Банку Реконструкції та Розвитку, Міжнародної Фінансової Корпорації, Міжна­родної Асоціації Розвитку та Багатостороннього Агентства Гарантій Інвестицій» від 03.06.1992 № 2402-XII, Кабінет Міністрів України наділений повноваженнями від імені України брали участь у відносинах з МФО.

Зокрема, у структурі Міністерства фінансів України щодо роботи з іноземними фінансо­вими установи організовано два департаменти:

Департамент співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями;

Департамент міжнародних зв'язків та європейської інтеграції.

До функцій департаменту співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями належать:

^ забезпечення координації співробітництва Міністерства з міжнародними фінансовими організаціями (далі — МФО), участь у підготовці та реалізації угод МФО із впровадження в Україні спільних з цими організаціями проектів та програм, координація роботи у Міністер­стві щодо залучення та використання міжнародної технічної допомоги;

^ забезпечення виконання Міністерством функцій фінансового агента України відповід­но до чинного законодавства України з питань співробітництва з МФО;

участь у розробленні стратегії співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями;

^ забезпечення підготовки та реалізації спільних з МФО проектів, відповідальним вико­навцем яких визначено Міністерство;

участь у роботі із залучення фінансових ресурсів МФО для реалізації спільних з МФО проектів та забезпечення проведення переговорів з МФО з питань фінансової політики та укладення кредитних договорів і участь у них.

Департамент міжнародних зв'язків та європейської інтеграції здійснює:

забезпечення проведення Міністерством, в межах повноважень, євроінтеграційної по­літики України;

забезпечення участі Міністерства у заходах щодо співробітництва України із СОТ;

забезпечення участі Міністерства у комісіях, комітетах, групах, створених з метою співробітництва України з іншими країнами світу;

забезпечення участі Міністерства у співробітництві України в рамках СНД і ГУАМ;

фінансове забезпечення зовнішньополітичної і зовнішньоекономічної діяльності України;

підготовка пропозицій та опрацювання проектів міжнародних договорів з питань соці­ально-економічного і науково-технічного розвитку.

Діяльність Міністерства економіки України спрямована на оптимальне використання нових можливостей поглиблення співпраці між Україною та Європейським союзом (ЄС) в економічній сфері. З цією метою міністерство здійснює:

моніторинг виконання Плану дій Україна — ЄС та інформування громадськості з пи­тань співробітництва з Європейським Союзом;

технічні консультації стосовно створення зони вільної торгівлі;

впровадження в Україні нових інструментів зовнішньої допомоги ЄС.