1. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ

 

Інвестор (investor) — іноземна фінансова установа або фізична чи юридична особа, ін­тереси якої представляє ІФУ, що розміщує свої грошові кошти у фінансові або реальні активи з метою отримання доходів у формі прибутку або приросту капіталу.

Проекти (projects) — документально оформлені у вигляді техніко-економічних обґрунту­вань, бізнес-планів, маркетингових досліджень плани створення, розвитку або модернізації під­приємств, технологій, послуг і т. ін., виконання яких потребує отримання інвестиційних або кредитних коштів від або за допомогою іноземних фінансових установ.

Системні проекти (systemic projects) — проекти, спрямовані на здійснення економіч­ної реформи в Україні, у тому числі на реформування державного сектора, структурні та ін-ституційні зміни в галузях та секторах економіки. При цьому фінансові ресурси, що нада­ються іноземній фінансовій установі під системні проекти, винятково використовуються для підтримки платіжного балансу та фінансування дефіциту Державного бюджету і повер­таються за рахунок коштів Державного бюджету.

Міжнародні фінансові організації (МФО) — це організації, засновниками яких є кілька країн — членів міжнародної фінансової організації, які надають фінансові ресурси країнам — членам міжнародної фінансової організації на умовах, визначених їх статутними документами, і чле­ном яких є Україна згідно з чинним законодавством. Інвестиційні проекти (investment projects) — проекти розвитку окремих галузей, сек­торів економіки, виробництв, фінансування яких здійснюється на умовах самоокупності та обов'язкового внутрішнього співфінансування.

Консультаційна угода (advisory assignaient) — консультаційний контракт, доручення на надання консультаційних послуг юридичній особі-резиденту України: 1) з боку консу-льтанта-іноземної фінансової установи щодо отримання інвестиційних/кредитних кош­тів або здійснення реорганізації, приватизації тощо; 2) з боку консультанта щодо підго­товки та здійснення проекту або торгового контракту, кошти для фінансування якого повинна надати або залучити іноземну фінансову установу, а також щодо встановлення відносин, ведення ділових переговорів і підписання угод з іноземними фінансовими. Кре­дитний ризик (crédit risk) — імовірність того, що зміни в стані позичальника матимуть негативний вплив на його спроможність виконати свої боргові зобов'язання.

Консультант (adviser, consultant) — 1) іноземна фінансова установа, яка відповідно до угоди з юридичною особою-резидентом України надає їй консультації щодо отримання інвес­тиційних/кредитних коштів або здійснення реорганізації, приватизації тощо; 2) юридична особа, яка відповідно до угоди з юридичною особою-резидентом України надає їй консульта­ції щодо встановлення відносин, ведення переговорів та підписання контрактів з іноземними фінансовими установами; 3) юридична особа, яка відповідно до угоди з іноземною фінансо­вою установою надає консультації щодо відносин з позичальником або емітентом.


Позикові кошти (loan funds) — грошові кошти, які належать іноземній фінансовій установі або фізичній чи юридичній особі, інтереси якої представляє іноземна фінансова установа, і які можуть бути використані для їх передачі на певний термін у використання іншій особі (позича­льнику) на умовах повернення усієї суми з певним відсотком.