1. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ

Інноваційна діяльність — діяльність, що спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових конку­рентоздатних товарів і послуг.

Послуги у сфері інноваційної діяльності (СІД) є процедурою передавання матеріальних та нематеріальних ресурсів (об'єктів інтелектуальної власності) між суб'єктами інноваційної дія­льності, що здійснюється за їх згодою, встановленими правовідносинами та визначеними умо­вами для забезпечення впровадження у сферу споживання об'єктів інноваційної діяльності.

Венчурні фонди — фонди ризикового фінансування інноваційної діяльності.

Інноваційний продукт — результат науково-дослідної і (або) дослідно-конструкторської розробки, що відповідає вимогам, встановленим 3аконом України «Про інноваційну діяльність».

Інновації — новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні техноло­гії, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адмініст­ративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери.

Інноваційна продукція — нові конкурентоздатні товари чи послуги, що відповідають вимогам, встановленим цим законом.

Інноваційний проект — комплект документів, що визначає процедуру і комплекс усіх необхідних заходів (у тому числі інвестиційних) щодо створення і реалізації інноваційного продукту і (або) інноваційної продукції.

Інноваційне підприємство (інноваційний центр, технопарк, технополіс, інноваційний бізнес-інкубатор тощо) — підприємство (об'єднання підприємств), що розробляє, виробляє і реалізує інноваційні продукти і (або) продукцію чи послуги, обсяг яких у грошовому вимі­рі перевищує 70 % його загального обсягу продукції і (або) послуг.

Інноваційний процес — система організації інноваційної діяльності, що містить логічно пов'язані дії, які включають елементи генерації нових ідей, проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, впровадження у виробництво, поширення, споживання інно­ваційного продукту і загалом охоплюють весь комплекс суспільно-виробничих і фінансово-кредитних відносин у циклі «наука-техніка-виробництво-споживання».