Підсумкові завдання на повторення

1. Переписати, вставити пропущені букви на позначення голосних. Письмово пояснити орфограми.

Кравч... нко, справ... дливий, пов... лася стежка, пов... лася неправ... льно, помирати, простирати, г.. .лубка, ож.. .л... дь, заощадження, при­ят. ль, смуж. чка, л. ман, пш. ниця, л. вада, в. л. чезний, бр. де,

 

дал...на, віт...рець, б...гатир (багатий), б...гатир (сильний), х... зяїн, виб ... рати, вист... лена, п... р... дплатник, пр... завзятий, пр... зирли-вий, прибуття, м...ж...гір'я, прислухатися, президія, прелюдія, не-вістч. н, киян. н, в. л. тенський, зв. руш. ний, пр. готуватися, пр. дніпровський, п. р. ддипломний.

Переписати, вставити пропущені букви на позначення приголо­сних. Письмово пояснити орфограми.

Передчасний, ві... тягнути, пі... казати, міжконтиненталь­ний, обстежити, ро...хлюпати, безперестанку, розформувати, . тиснути, . цідити, . формувати, . пробувати, рі. кий, ні. ті, кві. ці, кори. це, Ві. чизна, дорі. ці, во. кий, моло. ьба, ми. тіла, пов' я. ка, стере. ти, не му. ся, не моро. ся, ро. жарити, лі. ба, ро. ступилася.

Поставити, де потрібно, апостроф чи м 'який знак. Підкреслити, пояснити письмово ці орфограми.

Бояз...кіс...т..., різ...б...яр, л...няний, жен...шен..., Маньчжурія, кін^с^кий, уман^с^кий, Уман...щина, Гуцул...щина, різ...кий, по-глян. мо, снігурон. ці, рибон. ці, авос. ці, Натал. чин, рибал. чин, нян. чин, у долин. ці, різдв. яний, шіст. сот, Мирон. чук, пус­тун. чик, нян. читис., освітян. с. кий, брин. чати, арф. яр, кін. цівка, Степан. чук, Гал. чин, спіл. чан. с. кий, нен. ці, дит. ясла, пан. європейс. кий, т. м. яний, торф. яний, В. яче-слав, Св. ятослав, горохв. яний, мавп. ячий, риб. ячий, пів. юрти, возз. єднання, верб. я, розм. яклий, зв. язок, медв. яний.

Перекласти слова українською мовою і пояснити. Лейпцигский, казахский, абхазский, ткачество, парижский, меккский, тюркский, галицкий, шотландский, ладожский, шестнадцать, про­ездной, костлявый, шестьсот, солнце, сердце, богатство, контрастный, форпостный, балластный, туристский, невестке, яхтсмен.

Перепишіть, вставляючи, де потрібно, літери. Поясніть правопис. Навман...я, воз...'єднан...я, узбереж...я, під...ан...ий, розріс.я, юн.  ат, нескінчен. ий, згуртован. ість, одчин. ений, священ. ий,

 

огнен... ий, стат...ей, стат...ею, почут... ів, оголошень ь, під­боріддя, життєпис, налаємо, попідтинаю, нехворощ... ю, га­луззю, окрилен...ість, шерст...ю, під...аш...я, роз...олочен...ий, Донеч... ина, бов... аніти.

Написати, де потрібно, велику літеру. Пояснити орфограми. Лауреат (ш)евченківської премії, (ф)ранкові твори, (в)инниченків-ські читання, (с)осюрине слово, (б)рест-(л)итовське шосе, майбутні (м)акаренки й (с)ухомлинські, (р)ектор (к)іровоградського (дер­жавного (п)едагогічного (у)ніверситету (і)мені (в)олодимира (в)ин-ниченка, народи (д)алекого (с)ходу, (п)івнічна (б)уковина, (в)осьме березня, 9 (т)равня, (т)рептов-(п)арк, (б)удинок (п)обуту, (б)удинок (у)чителя, (б)ожа (м)атір, (є)вангеліє, (з)аслужений (д)іяч (м)истецтв, (с)пілка (п)исьменників (у)країни, (г)енеральний (с)екретар (о)рга-нізації (о)б'єднаних (н)ацій, (п)резидент (у)країни, (н)аціональна (а)кадемія (н)аук (у)країни.

Написати разом, окремо або через дефіс. Пояснити правопис складних слів.

(Кіловат) година, (суспільно) необхідний, (ріка) трудівниця, (напів) пустелі, (контр) адмірал, (міні) футбол, (пів) острова, (пів) Євпаторії, (256) мільйонний, (двохсот) (п'ятдесяти) (шести) сильний, (суспільно) корисний, (механіко) математичний, (біло) сніжний, (сніжно) білий, (різко) окреслений, (геолого) розвідувальний, (військово) зобов'язаний, (військово) морський, (військово) полонений, (свіжо) вимитий, (вище) згаданий, (трохи) (нижче) (підписаний), (Дніпро) ріка, (опукло) ввіг­нутий, (червоно) гарячий, (норд) остівський, (воєнно) стратегічний.

Перепишіть, поставте розділові знаки, поясніть їх.

І. 1. Все що йде поза рами нації це або фарисейство людей що ін­тернаціональними ідеалами раді би прикрити свої змагання до па­нування однієї нації над другою або хворобливий сентименталізм фан­тастів що раді би широкими вселюдськими фразами покрити своє ду­ховне відчуження від рідної нації (І. Франко). 2. Як не можна спинити річку що зламавши кригу навесні бурхливо несеться до моря так не можна спинити націю що ламає свої кайдани прокинувшись до життя

 

(М. Міхновський). 3. Очевидно інформація яка міститься в іконах ба­гатошарова крім зовнішньої оболонки сюжету там як переконують де­які дослідники є й дещо інше (Р. Фурдуй). 4. Канікули то коротка дни­на в яку споконвіку студенти мріють здійснити дуже багато але ви­бирають що-небудь одне хтось їде до батьків у замріяні села хтось ква­питься у далекі туристські мандри хтось гримить поїздом на інші зем­лі... (В. Сологуб). 5. І то вже потім об'їздивши мало не весь світ на­дивившись і на пустельні і на буйні у своїх тропічних пишних роз­кошах краї по-справжньому зрозумів Андрій Лисого як глибоко в кож­ну клітину єства пройшли і назавжди залишились там оці рідні сте­пи як він сумує без них як йому не вистачало їх увесь час і якою міц­цю бадьорістю сповнювала всю його душу сама лише згадка про них (В. Козаченко). 6. Сніг віддзеркалюючи проміння мерехтів молочною повінню сріблястих іскор а чорні стовбури грабів та вільх беріз та осо­корів здавалися якимись веселішими ніж іще вчора (Є. Гуцало). 7. Із свого жорстокого досвіду він видобув головну істину найстрашніше певне страшніше від смерті одинокість холодна з байдуже порожніми очима (Б. Олійник). 8. Червоний півень прожогом біжить мимо Трохи-михи наче порский віхоть веселого вогню і опинившись на подвір'ї на зеленій вереті тканій із споришу кульбаби та лободи раптом аж закипає сяйливим переможним співом що розливається либонь по всій молодій та неоглядній весняній землі (Є. Гуцало).

ІІ. 1. Наша сучасна мати готуючи сина до життя навпаки думає час­то про його життя а не про моральну гідність і часто бажає йому щастя чого б це не коштувало державі людству і власній моральній гідності її сина (К. Ушинський). 2. За верболозами за скатертиною потойбічного берега звідки й починалися звиваючись вухастими кільцями та пів­кільцями борозни масної чорноземної ріллі колись і тяглась лінія на­ших окопів звідки й почалась атака звідки вони й вихоплювались так наче то сама земля наскрізь задубіла від морозів і послала їх у наступ на ворога у наступ-смерть і наступ-безсмертя (Є. Гуцало). 3. Викладан­ня найшляхетніша справа і я розумію що незважаючи на всю її труд­ність вона може принести велику радість тому хто вміє пробуджувати молоді уми (Р. Роллан). 4. Як колишній учитель як людина усе життя зв'язана з школою вважаю що професія вчителя передусім професія творча (М. Рильський). 5. Те що написане без зусиль читається як пра­вило без задоволення (С. Джонсон). 6. Посеред села на великому давно вже не топтаному худобою вигоні порослому молочаєм полином і бу­дяччям диміла чекаючи на них солдатська похідна кухня (В. Козачен­ко). 7. Із-за товстих оббитих клейончастою шкірою дверей де засідала приймальна комісія не долітало жодного звуку і можна було подумати що там нікого немає якби не та обставина що через десять-п'ятнадцять хвилин двері відкривалися і звідти або вискакували в сльозах або ви­ходили з тихою щасливою посмішкою (Г. Тютюнник). 8. З обійстя роз­пластаного на горбку наобіч лежало незнайоме село мерехтячи сад­ками по дворищах жовтіючи вербами понад мілководною річечкою по якій пливли качки та сіріючи землею викопаних городів які блищали восковими гарбузами та сяяли соковитою гичкою ще не викопаних тлустих буряків (Є. Гуцало). 9. У меморіальній кімнаті Г. С. Сковороди відтворено обстановку дещо з неї на щастя збереглося того сумного ве­чора коли філософ підбивши підсумок сповненого тривог і боротьби життя навіки склепив очі без будь-якого страху перед смертю як тру­дівник що чесно завершив ще один день праці (За К. Балабухою).

Степ вечорів і хоч сонце ще не зайшло та в міжхребеттях горбів у розложистих сідлах балок уже стояв світлий морок щоб невдовзі обер­нутись на сизо-тьмаві глухуваті сутінки. Табун лебедів потривожений війною летів угорі високо і там у височині скидався на суху гіллясту кураїну що мовби переверталась у невидимих із землі густих потоках підзолоченого сонцем осіннього повітря... (Є. Гуцало).

Бездумно сіла з тим вишиванням поснувала нитки чорні та чер­воні мовби кольорами своєї журби та радості хотіла вишити святковий одяг. І здавалось не так нитки снувались лягаючи на біле полотно як час снувався обертаючись на чорну та червону барви творячи строгий і водночас вибагливий малюнок. І знову їй зажеврів-засвітився спів у душі і про зелене листя що пливе за водою і про соловейків і про руш­ник на який стають молодий із молодою в сподіванні чуда від життя в сподіванні вічності для себе та до потай очікуваних дітей (Є. Гуцало).

 

V. Коли я думаю про школу і шкільного вчителя в моїй уяві завжди спалахує образ ясної вічно юної ватри. Вона мов неопалима купина па­лає незгасно на вітрах історії і все нові й нові покоління людей підсту­пають до неї тягнуться до її очисного полум' я і нагрівшись відходять з просвітленою душею (П. Панч).

V! Якщо вчитель має тільки любов до справи він буде добрим учи­телем. Якщо учитель відчуває тільки любов до учня як батько мати він буде кращим за того вчителя який прочитав усі книжки але не відчуває любові ні до справи ні до учнів. Якщо вчитель поєднує в собі любов до справи і до учнів він досконалий учитель (Л. Толстой).

VII.     Підійшла й повернула праворуч підсилювач. Спершу з репродук-
тора забриніли й виповнили хату мелодійні звуки рояля а вслід за ними
злинув і взяв над усім гору задушевний Нінин голос

Тихо над річкою. В ніченьку темную Спить зачарований ліс. Ніжно шепоче він казку таємную Сумно зітха верболіз.

Пісня лилась і лилась виповнювала своєю зворушливою повінню серце хату весь притихлий на ту мить й зачарований щасливою мит­тю світ а Стахурко нишкла біля репродуктора там де застав її спів ви­хованки й чула як підступають до горла сльози. Не ті що обпікають сер­це що очищають його (Д. Міщенко).

VIII.    Восени коли похолодає птахи відлітають до вирію а навесні по-
вертаються назад у рідні краї.

А звідки вони знають що в рідних краях настає весна звідки знають що в твоєму селі Овечачому вже потепліло зазеленіла трава по ярах та на лузі можна звивати гніздо? Хто їм каже на тій далекій чужині де за­вжди тепло де ніколи не буває зими?..

Що примушує їх завжди повертатися додому?

Може на чужині не така вода як у нас і птахи не годні без неї жити? А може там не так сонце світить не так вітер віє не такі дощі пере­падають? А чи земля там не така як у вас бо у вас — вона — у роз­квітлих соняхах у густих коноплях у житах-пшеницях у м'яті канупері

 

татарському зіллі бо світанки у вас молоді й щасливі бо вечори замис­лені й печальні. Мабуть не годні лелеки прожити без такої землі а тому завжди повертаються до неї (Є. Гуцало).

IX. Оцінка стає в руках учителя інструментом виховання якщо вона пробуджує дитяче бажання вчитися і допомагає цьому бажанню а не карає за небажання. Ще гірше коли незадовільна оцінка ставиться ди­тині за невміння вчитися звикаючи до думки що вчитель вважає її ні до чого не здатною дитина обманює лицемірить. Невміння якщо вчитель не поставиться до нього як до маленького лиха породжує велике лихо лінощі недбайливість (В. Сухомлинський).

9. Перепишіть речення, розкриваючи дужки та заповнюючи, де слід, пропуски, розставте, де це потрібно, розділові знаки. Поясніть орфо­грами та пунктограми.

I. І. 1. Шкіл...ні сани (в,у) які запряж(е,и)(н,нн)о гнідих коней в (е, и) сл(е, и) зают... (з, із, зі) шкіл...ного под...вір...я молодий (в,у)чит(е,и)л... (А,а)нтон (В,в)(е,и)сна смикаюч(и,і) в(и,і)(ж,ш)ками вйокає яс(е,и)нове поло(з,зз)я саней раптом (по) солов...ї(н,нн)ому т...о(г,х)кає (і, й) шугаюч( и,і) по (в,у)...ї(ж,жж, ждж)(е,и)(н,нн)ій колесами машин доро(г,з)і поч(е,и,і)нає щ(е,и)б(е,и)тати (з,із,зі) якою(сь) затятою (не) пташи(н,нн)ою завзятіс...(т,тт)ю (Є.Гуцало). 2. М(е,и)не глибоко (в,у)раз(е,и)ло мо(т,тт)о покійного (П,п)р(е,и)з(е,и)дента Дж. Ф. (К,к)е(н,нн)(е,и)ді (не) питай що народ дас...т... тобі а що ти даси народові (і,й) я пр(е,и)йняв його за напрямну свого ж(е,и)(т,тт)я (М. Слабошпицький). 3. Твор...чіс...т... (Г,г)оголя (не) була таким собі (х(и,і)м(и,і)чно) чистим стовпом який самотн... о бо(в,вв)аніє (в,у) б(е,и)з...люд...ній пустелі ні вона (в,у)вібрала (в,у) себе (в,у)се кра(жч,шч,щ)е (з,с)твор(е,и)(н,нн)е народною с...міховою кул...турою за (тисячо) лі(т,тт)я а сам він одна (з,із,зі) м(о,у)гут...ніх в(е,и)ршин (в(е,и)соко) гірного пасма кожний пік якого назва(н,нн)о ім(е,и)нами тих хто найповніше явив ро(з,с)с...міхн(е,и) (н,нн)у душу народові (С. Стефан). 4. (Як) що (ні) для (кого) (з) (давніх) (давен) (не) диво що очі (дз,з)еркало душі то с...огод...ні нас п(е,и)р(е,и)конуют... (і,й) (в,у) тому що очі (дз,з)еркало здоров...я п(е,и)р(е,и)конує наука ім... я

 

якій (ір(і,и)до) д(і,и)агност(і,и)ка (С. Кузнєцов). 5. Здавалось це м(е,и)р(е,и)(г,х)тливе іскристе вид(е,и)во що прозор(е,и)ло(ся,сь) полум...ям чер(е,и)з яке можна було пол(е,и)тіти поглядом аж за обрій яка (сь) еманація справжнього с(е,и)ла (з,із,зі) його справжніми люд...ми д(е,и)ревами птицями (і,й) вид(е,и)мий б(е,и)зб(е,и)режний прос...тір л(е,и)ш(е) ві(дз,тз,ддз,тдз)(е,и)ркал(е,и)(н,нн)я р(е,и)ал... ного простору п(е,и)р(е,и)ворож(е,и)(н,нн)ого с...нігом з(е,и)мою сонц(е,ьо)м (Є. Гуцало).

10.       Перепишіть тексти, розкриваючи дужки та заповнюючи, де слід,
пропуски, розставте, де це потрібно, розділові знаки. Поясніть орфо-
грами та пунктограми.

І. Морал...не змужні(н,нн)я виробл(е,и)(н,нн)я ч(и,і)ткої позиції пос...лідовніс...т... (в,у) її ві(д,т)стоюва(н,нн)і боро(д,т)...ба за с...вій ж(е,и)(т,тт)(є,ьо)вий ід(е,и)ал ос... що важливе (в,у) тому п(е,и)р(е,и)-хідному віці коли людина про(сч,щ)а(є,ї)(тьс,ц,цц)я (з,із,зі) своїм д( е,и)тинством (і,й) коли ж(е,и)(т,тт)я став(е,и)т... пер(е,и)д нею перші завда(н,нн)я п(е,и)р(е,и)віряюч(и,і) як вона до них (в,у)сіма нами (і,й) літ(е,и)ратурою (те) ж! підготовл(е,и)(н,нн)а. Обм(е,и)нати п(е,и)с...-менству увагою гострий драмат(и,і)зм пр(е,и)тама(н,нн)их ц...ому вікові с(е,и,і)туац(и,і)й означає обм(е,и)нати дуже багато (з,із,зі) ж( е,и)(т,тт)я означає (п(е,и)р(е,и)до) (в,у)сім (не) в(е,и)ховувати а тіл...-ки розважати чи (так) сяк р(е,и)зонерствувати (з,із,зі) різних приводів п(е,и)р(е,и)л(е,и)ваюч(и,і) (в,у)се те (в,у) б(е,и)л(е,и)тр(е,и)зова(н,нн) у форму. (І,й) саме до подібних сюжетів наші п(е,и)с...ме(н,нн)(е,и)ки (на) жал... охоч(і,и)ші бо ле(г,ґ,к)ше п(е,и)сати твори розважал...ні (і,й) кан(и,і)кулярні де р(е,и)ал...ні складнощі (і,й) проблеми ж(е,и)(т,тт)я в(е,и)ступают... (хіба) що моментом (суто) д(е,и)коративним (емоц(и,і)й-но) пр(е,и)тлумл(е,и)(н,нн)им (з) рештою (просто) (не) конкретним (М. Слабошпицький).

11.       Зв(е,и)чайно т(е,и)орет(е,и)ки мод(е,и)рн(и,і)(сь,зь,ць,стсь)кого
(і,й) (пост) мод(е,и)рн(и,і)(сь,зь,ць,стсь)кого уявл(е,и)(н,нн)я про твор-
чіс... т... можут... зап(е,и)тати а який ст(о,у)сунок до тієї свободи
може мати літ(е,и)ратура? Ад (же) літ(е,и)ратура своїм з...містом має

лиш саму літ(е,и)ратуру... (В,у)се прав(е,и)л..лто кажу я і б(е,и)ру до рук роман найпоказовішого (І,і)талійс...кого (пост) мод(е,и)рн(и,і)ста (У,у)мберто (Е,е)ко (М,м)аятн(е,и)к (Ф,ф)уко. А (в,у) романі в(е,и)явля-(є,ї)(т...с,цц,ц)я (в,у)сі с...в...яті (і,й) грішні на цій з(е,и)млі п(е,и)р(е,и)-коную(т...с,цц,ц)я що знайти (першо) пр(е,и)чину лю(дс,дз,ц)...кого бу-(т,тт)я ві(д,т)повісти на п(е,и)та(н,нн)я чому з...мінюю(т..с,цц,ц)я р(е,и)-лігії (і,й) суспіл...ні (у,в)клади (не) дає (і,й) (не) дас...т... (ні) коли лиш одне (не) свобода (як) що це гал...мо буде усунуте (як) що д(е,и)ктатори (і,й) (хр(е,и)сто) продавці на зразок (С,с)тал(и,і)на чи (Г,г)ітл(е,и)ра бу­дут... зда(н,нн)і (в,у) арх(и,і)в то с...вітову погоду в(е,и)значат(е,и)мут... (набіл...ш) віл...ні особистос...ті найг(е,и)ніал...ніші (М,м)оцарти (й,і) (Е,е)йнштейни. «Заковика» л(е,и)ше (в,у) тому що (З,з)(е,и)мля своєю космічною екз(е,и,і)стенц(і,и)єю (і,й) (пс(и,і)хо) д(е,и,і)нам(і,и)кою дає однакові можливос...ті (і,й) для тих (і,й) для (і,и)нших... Функції ма-ятн(е,и)ка (Ф,ф)уко зводя(т...с,цц,ц)я л(е,и)ше до ф(і,и)ксува(н,нн)я цієї об...єктивної (законо) мірнос...ті (М. Наєнко).

(В,у) (У,у)країні першу в(е,и)лику хвилю кр(и,і)т(е,и)ки іс­нуючої с(е,и,і)стеми викл(е,и)кало ш(е,и)роке (не) вдовол(е,и)(н,нн)я (У,у)рядовим трактува(н,нн)ям (Ч,ч)орноб(е,и)л...с...кої катастрофи. Особливе обур(е,и)(н,нн)я було (з,с)прямова(н,нн)е проти злочи(н,нн)ої б( е,и)(з,с)печнос...ті (з,із,зі) якою (М,м)осковс...кі б...юрократи та їхні колеги (в,у) (К,к)и(є,ї)ві пр(е,и)ймали ріш(е,и)(н,нн)я що завдали тра-гіч...ної шкоди насел(е,и)(н,нн)ю (У,у)країни. (До) того (ж) (Ч,ч)орно-б(е,и)л. с. ке лихо ві(д,т)крило людям очі на інші екологіч...ні зло-ч(е,и)ни забрудн(е,и)(н,нн)я повітря п(е,и)р(е,и)с(е,и)ха(н,нн)я річок (з)(не) водн(е,и)(н,нн)я (г,ґ)рунтів (то) що (О. Субтельний).

Похмурий старови(н,нн)ий замок на височез...ній скелі чий су­ворий обвітр(е,и)(н,нн)ий профіл... ще (з,із,зі) (предко) вічних часів за-кам...янів над знуртова(н,нн)им б(е,и)(з,с)пам...я(т,с,ц,тс)твом холодно­го (Д,д)ревн...ого моря. Між ф(і,и)олетовими клаптями хмар (в) (ряди) (годи) можна було розд(е,и)вити(ся,сь) л(е,и)тючі стрілчасті вежі замку готичні вікна і важку ковану браму що ро(зч,жч,шч,сч)(е,и)нила(ся,сь) лиш(е) (на) зустріч... вітру дощам (і,й) птицям які (з,с)бил(е,и)(ся,сь)

(з,із,зі) дороги. Іноді під ранок скеля здр(е,и)гала(ся,сь) від гуркоту копит стогнала ро(з,с,ж,ш)ч(е,и,і)няюч(и,і)(ся,сь) кова(н,нн)а брама скр(е,и)піли р(е,и)(с,сс)ори (пишно) прибра(н,нн)их ек(и,і)пажів ір­жали (не) вид(е,и)мі коні пр(е,и)марне с...вітло с...вічок (на) мит... за-палювало(ся,сь) (в,у) (Г,г)отичних вікнах а потім (в,у)се знову западало (в,у) насторож(е,и)(н,нн)у темряву (і,й) тишу (і,й) тіл...ки де (сь) да­леко (з) низу розлюч(е,и)(н,нн)і морс...кі хвилі (з,із,зі) ревом розб(е,и)-вал(е,и)(ся,сь) об пр(е,и)б(е,и)режне камі(н,нн)я (і,й) ро(з,с)пачл(е,и)-вий крик чайки с...рібною стрілою прот(е,и)нав густий (п(е,и)р(е,и)д) грозовий морок н(е,и)бес які зл(е,и)вал(е,и)(ся,сь) (з,із,зі) ва(ж,ш)ким диха(н,нн)ям бл(е,и)з...кого шторму (О. Пахльовська).

Як (що) ви г(а,о)ряч(е,о,ьо)ї літ...н...ої днини коли (і,й) віт(е,и)-рец... (не) ш(е,и)ле(сн,стн)е (з,с)том(е,и)тес... (в,у) доро(г,з)і та пр(е,и)-сяд(е,и)те де (сь) на гор(б,п)ку ві(д,т)почити то відразу (в,у)д(е,и)хнете (г(и,і)ркувато) пр(е,и)ємний ос...віжаючий дух д(е,и)р(е,и)вію що тут (таки) (до) (в) кру(ж,ш) ро(з,с)сипав свої білі або (і,й) рожеві (щито) подібні суц...ві(т,тт)я на в(е,и)соких (і,й) м(и,і)цних (в) н(е,и)зу бру­натних стеблах. Коли (ж) помн(е,и)те (в,у) долонях один такий щ(е,и)-ток або потр(е,и)те віз(е,и)рунчас...ті л(е,и)стки (і,й) глибоко (в,у)д(е,и)-хнете бал...замовий запах то ві(д,т,ч)чу(є,ї)те як стало вам ле(г,х)ко пр(е,и)ємно як пр(е,и)бувают... сили. Ос... ви (в,у)же (і,й) готові бад... о-ріше продовжувати свою пут... (Л.Павленко).

Б (е,и) зумовно (не) (в ,у) сі (гр( е, и) би) дібрівн( е, и) ки царі. Може лиш один такий (в,у)род(е,и)(т...с,ц,цц)я на (в,у)вес... ліс (не) (з,с)ходимий (не) кожного року вони являют... свою красу (і,й) ве-л(е,и)ч людям але (в,у)же коли трапляю(т...с,ц,цц)я на очі то це стає справжньою подією. Ні (Н,н)ил (С,с)илов(е,и)ч на такого (гр(е,и)ба) короля (не) накин(е,и)(т...с,ц,цц)я пр(е,и)т...мом (з,із,зі) нож(е,о)м (не) п(е,и)р(е,и)тне йому б(е,и)(з,ж,с)жал...но товст(е,и)лезну ногу на якій (К,к)оролівс... кий гриб во(з,с)сідає наче на троні (і,й) (не) ви­корчує його обома руками разом (з,із,зі) гніздов(е,и)щ(е,о)м а як (і,й) належ(е,и)(т...с,цц,ц)я (з,с)початку (в,у)паде пер(е,и)д ним (на) (в) ко-лішки довген...ко повзат(е,и)ме (по) рабс...кому (на) (в) коло його тро­ну розмовлят(е,и)ме (з,із,зі) ним як (з,із,зі) бож(е,и)ством вислов(е,и)т...

йому найви(жч,щ)(е,и)ми словами (в,у)дячніс...т... за (в,у)мі(н,нн)я (само) зб(е,и)р(е,и)(г,х)ти(ся,сь) доч(е,и)кати(ся,сь) саме його (Н,н)ил (С,с)илов(е,и)ч прослав(е,и)т... (не) чува(н,нн)им (славо) с...лів...ям а на кінец... зафотографує (і,й) (не) на одну а на кіл...ка скля(н,нн)их плас­тинок (в,у)решті стара(н,нн)о обміряє його (з,із,зі) (в,у)сіх боків до сан-т(е,и)метра зан(е,и)се (в,у) (спец) бух місцевіс...т... та опише умови (в,у) яких володарював (цар) гриб (і,й) (в,у)же тіл...ки піс...ля ц...ого об(е,и)-режно зітне ро(з,с)кішну ногу покладе царя гр(е,и)бів (в,у) кош(е,и)к на найпочес...ніше місце а сам пр(е,и)стол стара(н,нн)о замаскує може (ж) (бо) на ц...ому міс...ці поселя(т...с,ц,цц)я ще (і,й) (пр(е,и)столо) нас...лі-дувачі в(е,и)ликого (з,із,зі) в(е,и)ликих (Ю. Збанацький).

VII.     Навіт... пори року з...мінюю(т...с,ц,цц)я до (не) (в) пізна(н,нн)я.
Часто (по) с(е,и)р(е,и)д з(е,и)ми зн(е,и)нац...ка в(е,и)дає(т...с,ц,цц)я со-
ня(ч,ш)ний ден... пот(е,и)чут... струмки заг(о,у)лубіє небо пронизл(е,и)-
во запахнут... брун...ки д(е,и)рев (в,у) повіт...рі мов (би) розі(л,лл)є-
(т... с,ц,цц)я образ в(е,и)сни (і,й) (в,у)же (не) зна(є,ї)ш чи ще з(е,и)ма
а чи настає в(е,и)сна а то ра(н,нн)я осін... удар(е,и)т... пр(е,и)моро(з,с)-
ками д(е,и)хне загрозл(е,и)во (і,й) похмуро (і,й) знову д(е,и)ву(є,ї)(шс,
с,сс)я але т(е,и)пер (в,у)же зляка(н,нн)о щуляч(е,и)с... готовий наста-
в(е,и)ти руки аби (не) пустити (п(е,и)р(е,и)(д,т)) часної холоднечі. Така
сама м(і,и)шанина панує (і,й) (в,у) роках тя(ж,ш)кі (не) стерпно до-
вгі (не) щасливі (в,у)д(е,и)раю(т...с,ц,цц)я (в,у) ряд (благо) получних
мов злий холодний віт(е,и)р (в,у)стал(е,и)(н,нн)ий хід подій рі(з,с)ко
п(о,у)рушу(є,ї)(т...с,ц,цц)я людина р(о,у)(з,с)гублююч(е,и)с... (в,у)тра-
чає на час справжню міру р(е,и)чей ви(жч,сч,шч,щ)ий пор...ядок (в,-
у)же (не) панує (в,у) її с...віті вона губ(е,и)(т... с,ц,цц)я с(е)р(е,и)(д,т)
безміру часу події (в,у)м(е,и)рают... (в,у) його ок(е,и)ані л(е,и)шаю-
(т... с,ц,цц)я тіл...ки їхні образи іноді в(е,и)раз...ні точ...ні а іноді (вел...
ми) пр(е,и)близ...ні розмиті пр(е,и)марл(е,и)ві. (Ні) хто (не) може
(з,с)казати де поч(е,и)на(є,ї)(т...с,ц,цц)я (К,к)осмос так само (не) мож-
ливо визнач(е,и)ти ден... від якого (і,й)дут... початки твого щас... тя чи
(не) щас...тя (П. Загребельний).

VIII.    (З) (по) (між) ва(ж,ш)ких забр...оха(н,нн)их хмар сором...яз-
ливо проглянуло (в,у) вузен...кий прос...віток золоте сідел...це (М,м)і-

сяця зібга(н,нн)им мокрим полотн(е,и)щ(е,о)м ро(з,с)кинуло (до) (в) (кіл) погорбл(е,и)(н,нн)е ст(е,и)пове б(е,и)зме(ж,жж)я покруч(е,и)-(н,нн)им парч(е,о)вим ру(ч,ш)н(е,и)ком прост(е,и)лило пер(е,и)(д,т) (Г,г)ригоровим зором м(е,и)р(е,и)(г,х)тливу м(е,и)ре(ж,ш)ку пру-(д,т)кого (Д,д)ністра (не) (мов) (би) (в,у) кл(е,и)новій колис...ці в(е,и)гойду(є,ї)(т...с,ц,цц)я ріка (в,у) (б(е,и)р(е,и)гах) кручах. На кру­тій скелі (Г,г)ригір зуп(е,и)ня(є,ї)(т...с,ц,цц)я п(о,у)пускає пові(д,дд)я зад(е,и)вля(є,ї)(т...с,ц,цц)я на ріку. (В,у) н(е,и)зу під (прямо) висним гранітним грома(д,дд)ям гугняво бурмотят... каламут...ні хвилі холод­но зблискуют... проти (М,м)ісяця ро(з,с)сівают... (до) (в) (круг) гострі запахи риби водоростей мулу. Над вуркітливою водою (де) (не) (де) пляміют... довгас...ті ла(д,т)ки лу(ж,ш)ків за(д,т)ка(н,нн)их буйними травами (не) пр(е,и)мхливими калиною та терном (М. Чорний).

Яскраві спогади (з,із,зі) (не) повторної країни д(е,и)тинства кож­на людина пронос(е,и)т... чер(е,и)з (в,у)се своє ж(е,и)(т,тт)я. Так багато дуже важливого для її майбут...н...ого відбува(є,ї)(т...с,ц,цц)я (з,із,зі) нею саме тоді коли вона в(е,и)дорослююч(е,и,і) розумом (і,й) серц(е,ьо)м жадібно (в,у)слуха(є,ї)(т...с,ц,цц)я (в,у) муз(е,и)ку в(е,и)ли-кого с...віту (і,й) (і,й)де (на) зустріч... ц...ому майбут...н...ому. (В,у) од­ній (з,із,зі) своїх ста(т,тт)ей автор (д(е,и)вовижно) поетичної книжки (З,з)вук (П,п)павутинки (В,в)іктор (Б,б)л(е,и)знец... п(е,и)сав для кож -ного (з,із,зі) нас д(е,и)тинство чистий с...віжий ранок с...віт радос...ті гри по(е,и)тичної ка(з,с)ки. (В,у)се (на) (в) (коло) себе д(е,и)тина одя­гає (в,у) яскраві (на) (пів) фантастичні барви. Що (не) крок (в,у) дво­рі нове зд(е,и)вува(н,нн)я (і,й) ві(д,т)кр(е,и)(т,тт)я! Пам...ятаю (в,у) ра-(н,нн)...ому д(е,и)тинстві (і,й) тін... від дер(е,и)ва тін... від людини була для мене ж(е,и)вою наче в(е,и)ликий равл(е,и)к вона в(е,и)повзала ран­ком (з) під ніг в(е,и)тягувала(ся,сь) чер(е,и)з (в,у)се под...вір... я а потім куди (сь) ховала(сь,ся)... (М. Слабошпицький).

Давно (в,у)же заверш(е,и)(н,нн)о рейс того (т(е,и)пло) ход(а,у) по (Д,д)...ніпру та часто чому (сь) здає(т...с,ц,цц)я що (паро) плав щойно ві(д,т)чалює від пристані що золото бан... (А,а)ндрі(є,ї)вс...кої (Ц,ц)еркви які (в,вв)ібрали м(е,и)дову густ(е,и)ну в(е,и)сня(н,нн)ого сон...ця (і,й)

досі м(е,и)р(е,и)(г,х)тит... (в,у) очах що (і,й) досі перш(е,о)ю прозорою зел(е,и)(н,нн)ю ря(г,х)тят... круті (Д,д)...ніпровс...кі (з,с)хили де білими хмаринками там (і,й) сям позац... вітали (а,о)бр(е,и)коси та дикі груші (і,й) досі над нашими головами пропл(е,и)ває (не) пр(е,и)вітне пі(д,т)-ч(е,и)рев...я (П,п)аркового (М,м)осту досі стрункими обр(е,и)сами про-мін(е,и)(т...с,ц,цц)я (Л,л)авра (в,у) супокійному зат(е,и)(ж,ш)ку круч... пр(е,и)мостив(ся,сь) лагідний (В,в)(е,и)дуб(е,и)ц...кий (М,м)онастир... Скільки разів (у,в) своїй пам...яті я ві(д,т)чалюват(е,и)му від пристані на тому (біло) голубому тур(е,и)стичному (т(е,и)пло) ході скільки ра­зів пер(е,и)д(і) мною розгортат(е,и)м(е,и)(т...с,ц,цц)я (с...в...ятково) оду-хотвор(е,и)(н,нн)а панорама пр(е,и)б(е,и)режного в(е,и)с...ня(н,нн)ого (К,к)и(є,ї)ва скіл...ки разів я зачудова(н,нн)о (в,у)глядат(е,и)му(ся,сь) (з,із,зі) (т(е,и)пло) ход(а,у) (в,у) місто яке при проща(н,нн)і чарує (з,із,зі) якою (сь) (не) зв(е,и)чайною силою? (Є. Гуцало).

(В,у)котре (в,у) моїй пам...яті (з,с)ход(е,и)мо отими в(е,и)соки-ми (з,с)ходами що в(е,и)дут... на (Ч,ч)(е,и)рнечу (Г,г)ору (і,й)демо (в,у) густому пото(к,ц)і людей що (і,й)дут... до (Ш,ш)(е,и)вченка як на (П,п)рощу. По (між) опуш(е,и)(н,нн)их смарагдовим лис...(т,тт)ям д(е,и)рев на крутому (з,с)хилі (з,с)ходи здає(т...с,ц,цц)я в(е,и)дут... до блакитного неба що ц...віте (по) між ро(з,с)простертого над нашими го­ловами гі(л,лл)я д(е,и)рев (і,й) ми (в,у) пото(к,ц)і повіл...но (з,с)пл(е,и)-ва(є,ї)мо до неба а зустріч...ний лю(д,дс,ц,дц)...кий потік що (в,у)же пов(е,и)рта(є,ї)(т... с,ц,цц)я від (Ш,ш)(е,и)вченка (не) квапливими стру-м(е,и)нями (л,лл)є(т...с,ц,цц)я (з,із,зі) неба (з,із,зі) його блакитного ц... віту (Є. Гуцало).

Тарас стоїт... м(о,у)гут...ній та в(е,и)лич...ний як (і,й) довкол(е,и,і)ш-ній прос...тір що так широко ві(д,т)кр(е,и)ва(є,ї)(т...с,ц,цц)я (на) окіл. На лаві під липою с(е,и)дит... (в,у) виш(е,и)тій соро(чц,чк,цц)і (К,к)об-зар... (і,й) п(е,и)р(е,и)б(е,и)рає струни (с...рібно) (дз,з)во(н,нн)ої кобзи а (до) (в) (кола) старого музики (з,зі)брал(е,и)(ся,сь) мовчаз...ні зап(е,и)-чал(е,и)(н,нн)і слухачі. Ми також зуп(е,и)ня(є,ї)мо(ся,сь) (в,у) їхн... о­му гурті слухаюч(и,і) журливу мову струн (тужливо) ро(з,с)пачл(е,и)-вий голос (К,к)обзар(а,я). Їхній с...пів п(е,и)р(е,и)пліта(є,ї)(т...с,ц,цц)я

(з,із,зі) щеб(е,и)том пташок (в,у) з(е,и)леному ро(з,с)пуш(е,и)(н,нн)ому гі(л,лл)і пташки наче прагнут... п(е,и)р(е,и)щ(е,и)б(е,и)тати (К,к)обза-р(а,я) прагнут... своїм в(е,и)селим (хоро) водом роз...віяти (давню) пр(е,и)давню тугу та їм (не) (в,у)дає(т...с,ц,цц)я бо (К,к)обзар...с...ка туга настоя(н,нн)а на таких пол(е,и)нах історії на таких г(і,и)рчаках народної долі що (не) роз...віяли її бе(з,с)турбот...ні п(е,и)рес...піви (ні) (в,у)ч(е,о)раш...н...ого в(е,и)с...ня(н,нн)ого пта(хс,сс,ц,с)тва (ні) с...огод...ніш...н...ого (Є. Гуцало).

ХІІІ. Міст чер(е,и)з (Д,д)...ніпро в(е,и)г(е,и)нає спину як м(о,у)гут... ній лагідний з...вір... певний своєї сили. Ріка н(е,и)се (хв,ф)(е,и)лясту блакит... таку яскраву (і,й) ж(е,и)ву що (мимо) волі дума(є,ї)(т...с,ц,цц)я про в(е,и)сну. На білих п(і,и)(щ,сч,шч)а(н,нн)их м(і,и)линах та жовтих косах бо(в,вв)аніют... постаті р(е,и)балок... (І,Й) (в,у)же (Р,р)усанівка та (Б,б)(е,и)р(е,и)зняки (і,й) (в,у)же в...я(з,с)...кий потік вантажного транспорту (дз,з)(е,и)л(е,и)н...ча(н,нн)я тра(м,н)ваїв гуркіт...нява дим чад. (В,У) біч...ному (дз,з)еркал...ці тр(е,и)мтит... як контур річ...кової (хв,ф)илі відображ(е,и)(н,нн)я гористого лівого бер(е,и)га тр(е,и)м-тят... золоті ц(е,и)булини бан... (Л,л)аврс...кого (С,с)обору та (В,в)иду-б(е,и)(чс,тс,ц)...кого (М,м)онаст(е,и)р(а,я) але скоро їхнє с...вітло гасне мов (би) западає (в,у) (не) бу(т,тт)я (Є. Гуцало).

©А — Я вивчила українську мову по радіо...

— Це й помітно. У твоїй вимові відчуваються атмосферні пере­шкоди.