ЛІТЕРАТУРА

Білоусенко П. І., Єфименко М. П., Пєстрєцов В. В. Диктант на «п'ять» без правил. Домашній репетитор абітурієнта. — Запо­ріжжя: Запорізький державний університет, 1997. — 56 с.

Козачук Г. О., Шкуратяна Н. Г. Практичний курс української мови. — К.: Вища школа, 1993. — 367 с. (1-е чи 2-е видання — 1994 р.).

Сучасна українська мова: Довідник / Л. Ю. Шевченко, В. В. Різун, Ю. В. Лисенко; За ред. О. Д. Пономарева. — 2-е вид. — К.: Либідь, 2001. — 331 с.

Українська мова: Енциклопедія. — К.: Українська енциклопедія, 2000. — 752 с.

Український правопис. — 4-те вид., випр. й доп. — К.: Наукова думка, 1993. — 236 с. (або пізніші видання).

Українська мова: Практикум: Навчальний посібник / О. М. Па-зяк, О. А. Сербенська, М. І. Фурдуй, Л. Ю. Шевченко. — К.: Либідь, 2000. — 383 с.

Ющук І. П. Практикум з правопису української мови. — 4-е вид. — К.: Освіта, 2000. — 245 с. (4-е або 5-е видання — 2002 р.).

Ющук І. П. Практичний довідник з української мови. — К.: УНВЦ «Рідна мова», 1998. — 223 с.

 

Словники

1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. — К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001. — 1140 с.


ЛІТЕРАТУРА

Ганич Д. І., Олійник І. С. Словник лінгвістичних термінів. — К.: Вища школа, 1985. — 360 с.

Головащук С. І. Правописний словник. — К.: А. С. К., 1999. — 607 с.

Головащук С. І. Складні випадки наголошення: Словник-довід-ник. — К.: Либідь, 1995. —192 с.

Горпинич В. А. Русско-украинский орфоэпический словарь. — К.: Освіта, 1992. — 254 с.

Етимологічний словник української мови. — К.: Наукова дум­ка. — Т. I. — 1982. — 631 с.; Т. II. — 1983. — 570 с.; Т. III. — 1989. — 552 с.; Т. IV. — 2004. — 653 с.

Інверсійний словник української мови. — К.: Наукова думка,

1985. — 811 с.

Караванський С. Російсько-український словник складної лекси­ки. — К.: Видавничий центр «Академія», 1998. — 709 с.

Короткий тлумачний словник / За ред. Д. Г. Гринчишина. — 2-е вид., переробл. і доповн. — К.: Радянська школа, 1988. — 320 с.

Орфографічний словник української мови. — К.: Довіра, 1994. — 864 с. (чи пізніші видання).

Орфоепічний словник/Укл. М.І. Погрібний. — К.: Радянська шко­ла, 1984. — 629 с.

Полюга Л. М. Словник українських морфем.  — Львів: Світ,

2001. — 448 с.

Русско-украинский словарь в 3-х т. — К.: Наукова думка, 1985. — Т. 1. — 848 с.; Т. 2. — 924 с.; Т. 3. — 832 с.

Словник іншомовних слів /За ред. О. С. Мельничука. — К.: Науко­ва думка, 1985. — 775 с.

Словник іншомовних слів /Уклад.: С. М. Морозов, Л. М. Шкарапу-та. — К.: Наукова думка, 2000. — 662 с.

Словник синонімів української мови: У2 т. / А. А. Бурячок, Г. М. Гнатюк, С.І. Головащук та ін. — К.: Наукова думка, 1999­2000. — Т. 1. —1040 с.; Т. 2. — 960 с.

Словник української мови. Т. I-XI. — К.: Наукова думка, 1970­1980.

 

Українська літературна вимова і наголос: Словник-довідник. — К.: Наукова думка, 1973. — 724 с.

Український орфографічний словник/Укл.: М. М. Пещак, В. М. Ру-санівський, В. В. Чумак. — 3-є вид., переробл. і доповн. — К.: Дові­ра, 2002. —1006 с.

Українсько-російський словник в 6-ти томах. — К.: Наукова дум­ка, 1953-1963.

Фразеологічний словник української мови: У 2 кн./Уклад. В. М. Бі-лоноженко, В. О. Винник, І. С. Гнатюк та ін. — К.: Наукова думка, 1999. — Кн. 1. — 528 с.; Кн. 2. — 980 с.

Яценко І. Т. Морфемний аналіз. Словник-довідник. — К.: Вища школа. — Т. I. —1980 — 356 с.; Т. II. —1981 — 352 с.