§ 37. Правопис та особливості вживання прийменників

Прийменник — службова частина мови, яка разом з формами не­прямих відмінків іменників, числівників, займенників виражає відношен­ня між предметами або відношення дії, стану чи ознаки до предмета.

За походженням прийменники бувають первинні (в, на, при, до, від, над, о, під, через, при, з) та вторинні (навпроти, праворуч, спереду, обабіч, посередині, коло, поперед).

За будовою прийменники поділяються на прості (над, через, для, про, по, в, на), складні (з-перед, з-над, попри, попід, задля, проміж) та складені (під час, з нагоди, на противагу, в інтересах, за винятком).

 

І. Правопис прийменників

1. Прийменники з іншими частинами мови пишуться окремо: від нього, при дідові, о сьомій годині, у четвер, за семестр, біля ґанку. Потрібно розрізняти омонімічні прийменники, що пи­шуться окремо, та префікси, які пишуться разом: при азовських портах — приазовський, побілці (від побілка) — по білці (від

білка) судитимуть і про білченят, над Дністром — наддністрян­ський, між атомами — міжатомний, дивитися на падаючий лі­так — нападаючий у хокеї, від шкодування за втраченим легше не стане — відшкодування втраченого тощо. Між прийменником та самостійною частиною мови можна вставити інше слово, між префіксом та наступною частиною слова іншого слова вставити не можна: під моїм ребром — підребер 'я.

Складні прийменники з першою частиною з-, із- пишуться через дефіс: з-за, із-за, з-попід, з-поза, з-посеред, з-межи (з-між), з-під, з-поміж (з-помежи), з-понад, з-поперед, з-проміж.

Усі інші складні прийменники пишуться разом: понад, поміж, на­вколо, насеред, поза, щодо (але що ж до), навкруги, напередодні, наприкінці, насупроти, попереду, посеред, оддалік.

Варто розрізняти прислівники, що перейшли в прийменники й пишуться разом, та омонімічні первинні прийменники з іменни­ками: іти збоку тепловоза — з боку на бік, бігти назустріч сон­цю — бігти на зустріч із сонцем тощо.

Складені прийменники пишуться окремо: паралельно з, з метою, незважаючи на, відповідно до, залежно від, у зв' язку з, з огля­ду на, подібно до, у напрямі до, за посередництвом, на кшталт, у сфері, у царині, у відповідь на, у разі, під кінець, під час та ін.

 

ІІ. Особливості вживання деяких прийменників

1. Прийменник по в українській літературній мові фіксується досить рідко, порівняно з російською. Він уживається:

а)         із З. в., найчастіше вказує на мету або межу дії: їхати по кар-
топлю, море по коліна, загруз по вуха;

б)         із М. в., найчастіше виражає:

місце дії: розійшлися по хатах, поплив по озеру, подоро­жувати по горах (іноді помилково використовують фор­му Д. в. — по хатам, по горам);

підставу для розпізнавання певної дії, ознаки: визначати час по сонцю, помічати по настрою, розпізнавати по очах (іноді неправильно вживають форму Д. в. — по очам);

спосіб дії: сказати по правді, вчинити по щирості, чи­тати по складах, а не по складам;

час дії: прийшов по обіді, по роботі заспівали, по вечері гаптували.

 

Прийменник з (із, зі, зо) уживається:

а)         з Р. в., при цьому вказує:

на підставу якоїсь дії чи стану: з примусу, з вини, з дозволу;

на ознаку за галуззю: диктант з української мови, спе­ціаліст із менеджменту, олімпіада з історії;

б)         із З. в. виражає приблизну кількість: учнів із тридцять, ко-
шиків зо два, років з десять.

Прийменник за, крім багатьох інших значень, має такі:

а)         з Р. в. указує на час або умову: за шкільних років, за парубо-
цтва, за всякої погоди, за такої умови;

б)         із З. в. указує на призначення особи чи речі: за вовка промов-
ка, править за стіл, бути за старосту;

в)         з О. в. указує на те, згідно з чим відбувається дія: за всіма
правилами, за прикладом, за Вашою згодою, за моїми відо-
мостями;

позначає напрям руху: за течією, за вітром.

Прийменник на із З. в. може означати:

 

час дії: на ранок, на кінець року, на цю пору;

мету, призначення чогось: на знак протесту, на честь, на адресу;

те, згідно з чим відбувається дія: на вимогу, на запрошення, на заклик.

Уживається цей прийменник також після слів перетворюватися, хворіти, хворий, багатий: перетворюється на людину, хворіти на астму, багатий на друзів.

Прийменник через із З. в., крім інших значень, указує на причину: через неявку, через брата, через клопоти, через необережність.

Прийменник до з Р. в. може вказувати напрям руху, а також на предмет зацікавлення: ходити до школи, вступити до технікуму, летіти до Лондона; беручкий до науки, ласий до меду, привітався до вчительки.

Прийменник біля з Р. в. позначає місце: біля клумби, біля Черні­гова. Це значення передають також прийменники близько, коло: коло (близько) ставу, коло (близько) ліцею.

Для позначення приблизної кількості використовуються тільки прийменники коло та близько: близько (коло) дванадцятої го­дини, близько (коло) семи миль, близько тридцяти метрів. Вирази типу біля п 'ятої години, біля вісьмох кілограмів є ненорматив­ними, помилковими.

 

Вправа 118

Перепишіть, розкриваючи дужки, поясніть написання при­йменників.

1. (За) (для) добра свого народу боровся він, горів, співав (М. На-гнибіда). 2. Кришталевий дзвін струн чується в повітрі, гостро ви­риваючись (із) (по) (між) непогасного пташиного хору (Є. Гуцало). 3. Людина, (по) (при) всі негаразди і катастрофи, відчувала і відчуває дивовижну усталеність і облаштованість світобудови (В. Скуратів-ський). 4. Хіба коли-небудь була дружба (по) (між) скупими? (Г. Ско­ворода). 5. Зануриш руку у море, а (з) (під) пальців скачуть веселі вог­ні і гаснуть у морі (М. Коцюбинський). 6. (Що) (ж) (до) нас, школярів, то ми тепер ще більше були заполонені натхненням свого вчителя, ві­рили кожному його слову... (О. Гончар). 7. Спочатку морок поліз (з) (по) (між) очеретів, а за ним дихнули озерця й купини білим туманом (М. Коцюбинський). 8. Поверталась до книгарні, коли раптом (із) (за) жовтого брикетика телефону-автомата, (з) (під) навислого каштанового гілля ступив хтось навперейми.   (Є. Гуцало).

1. Та, мов літак з тяжкого оболонка, Я вилітаю знову на бла­кить — Геть видива осінні (з) (перед) ока! (Р. Лубківський). 2. (Не) зва­жаючи (на) лютий холод, його все більше клонило на сон (О. Гончар). 3. А очиці, наче блискавиці, так і грають (з) (по) (під) брівок темних! (Леся Українка). 4. Аж весною побачили: пнеться (з) (під) куща жов­тої акації лапатолистий пагінець... (М. Григорів). 5. (На) (зустріч) йому від колодязя з двома відрами в руках ішла огрядна присадкувата дівчина

(Григорій Тютюнник). 6. І (з) (по) (за) обрію росли Риштовань обриси могутні — Там готувались грози злив, Там вже громадилось майбутнє (Є. Маланюк). 7. Що не річка, то мова (з) (по) (над) волзьких степів: це російська чудова — гусел радісний спів. 8. Що не річка, то мова (з) (над) Славути-Дніпра: українська чудова — кобзи сонячна гра (Д. Білоус).

 

Вправа 119

Перекладіть словосполучення українською мовою. Поясніть осо­бливості вживання прийменників в обох мовах.

Построиться в колонну по два, по ошибке, измерить по перимет­ру, по прибытию поезда, по сентябрь включительно, с первого по пя­тый семестр, реферат по географии, получать по очереди, сообщить по телефону, лететь по воздуху, по данным ревизии, по обыкновению я занимаюсь плаванием, по определённым периодам, по недоразу­мению, знать по опыту, сравнение по показателям, мероприятия по улучшению дисциплины, отправить по почте, поступать по закону, называть по имени, пропуск по болезни, обратиться по поводу пред­стоящей практики, связать по рукам и ногам, выполнять по принуж­дению, одеваться по последней моде, вязать по образцу, уволиться по собственному желанию, заниматься по субботам, купить в рассроч­ку, поступить в университет, поехать в Сочи, встреча в шесть часов, переживать за родителей, перевести на китайский язык, говорить на испанском, получить травму из-за неосторожности, во времена Киевской Руси.

 

Таблиця вживання деяких прийменників у словосполученнях української мови

 

Неправильно

Правильно

прийшов по справі

прийшов у справі

обчислити по формулі

обчислити за формулою

пливти по течії

пливти за течією

працювати по спеціальності

працювати за фахом


©0> Петрик прийшов додому в сльозах.

Тобі не сподобалось у цирку? — спитала мати.

Ні, леви з 'їли приборкувача, а левеняткові нічого й не діста­лося...