ЗМІСТ

 

Вступні зауваження  7

Як самостійно користуватися посібником            8

Схема аналізу помилок, допущених у диктанті    11

Методика проведення диктанту     12

Критерії оцінювання диктантів у школі та вищих навчальних

закладах         13

Література      20

Словники       20

Загальна частина       23

§ 1. Фонетика. Фонетична транскрипція. Правила складоподілу          23

§ 2. Орфоепія 33

§ 3. Графіка. Алфавіт            41

§ 4. Орфографія. Принципи української орфографії        46

Послідовність орфографічного розбору слова      52

Орфографічний аналіз речення (тексту)    53

§ 5. Чергування та правопис голосних      57

§ 6. Правопис ненаголошених голосних [е] та [и]            62

§ 7. Правопис ненаголошеного [о] 73

§ 8. Розрізнення [и] та [і]      74

§ 9. Розрізнення [а] та [о]     79

§ 10. Прикметникові суфікси -ов-, -ев- (-єв)          80

§ 11. Чергування приголосних        83

§ 12. Правопис приголосних           88

§ 13. Уподібнення приголосних     89

§ 14. Зміни приголосних при словотворенні        94
§ 15. Спрощення в групах приголосних    102

§ 16. Уживання м'якого знака         106

§ 17. Уживання апострофа   113

§ 18. Подвоєння букв на позначення подовжених приголосних

звуків  117

§ 19. Уживання великої букви        127

§ 20. Загальні правила написання складних слів. Правопис складних

іменників, прикметників та непоширених прикладок     152

§ 21. Написання складноскорочених слів і графічних скорочень           173

§ 22. Правила переносу        179

§ 23. Правопис слів іншомовного походження.

Українська латиниця            185

§ 24. Передача слов'янських власних назв українською мовою 196

§ 25. Правила милозвучності української мови    210

§ 26. Морфологія. Особливості відмінювання іменників            227

§ 27. Чоловічі та жіночі імена по батькові 266

§ 28. Творення ступенів порівняння та особливості відмінювання

прикметників            268

§ 29. Відмінювання числівників     275

§ 30. Зв'язок числівників з іменниками      285

Таблиця узгодження числівників з іменниками   291

§ 31. Написання числівників і відчислівникових слів     294

§ 32. Особливості відмінювання та правопису займенників       298

§ 33. Правопис дієслів          306

§ 34. Дієприкметник і форми на -но, -то    317

§ 35. Дієприслівник як незмінювана форма дієслова       325

§ 36. Правопис прислівників          328

§ 37. Правопис та особливості вживання прийменників            339

§ 38. Правопис сполучників            344

§ 39. Написання часток        351

§ 40. Правопис часток не та ні        355

§ 41. Написання вигуків та звуконаслідувальних слів     365

§ 42. Пунктуація. Розділові знаки в кінці речення            371

Схема пунктуаційного аналізу речення     380

§ 43. Узгодження підмета з присудком      387

§ 44. Тире між підметом і присудком         396

§ 45. Тире на місці пропущеного члена речення та між різними

членами речення       402

§ 46. Розділові знаки при однорідних членах речення                 405

§ 47. Розділові знаки при відокремлених членах речення                       427

§ 48. Розділові знаки при уточнювальних членах речення                      446

§ 49. Розділові знаки при словах, граматично не зв' язаних

із членами речення               450

§ 50. Розділові знаки при конструкціях з як, мов, наче                473

§ 51. Складне речення. Розділові знаки в складносурядному

реченні                       485

§ 52. Розділові знаки в складнопідрядному реченні                     489

§ 53. Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні             496

§ 54. Складні синтаксичні конструкції. Період                 505

§ 55. Розділові знаки при прямій мові та діалозі               511

§ 56. Заміна прямої мови непрямою           522

§ 57. Розділові знаки при цитатах та виразах і словах, узятих із чужого словника чи вжитих в іронічному

або іншому значенні             527

§ 58. Орфографічно-пунктуаційний аналіз речення (тексту)      539

Підсумкові завдання на повторення           547

Словник написання прикметників разом, окремо, через дефіс   561

Тексти диктантів       566

Мові — державний захист   566

На олтар нашої пам'яті         567

Живи, Україно!         568

Українська душа       569

У пошуках істини     570

На схід сонця             571

Тайга  571

Стан невагомості      572

Мелодії літнього поля          573

10. Україна     574

 

Материнська рідна мова      575

Візит до Праги          575

Ведмідь-гора  576

Город  577

Гроза   578

Славні зими   579

Каштани         580

Весняний ліс 581

Спогад далекої юності         581

Київ    582

До вчителя     583

Учитель словесності 584

Десять Не Можна      585

Гіперздібності і «пасинки школи»  586

Ділом на діло             587

Наймогутніший оберіг нашого народу      588

Колір мови     589