§ 21. Написання складноскорочених слів і графічних скорочень

 

І. Складноскорочені слова

Скорочені назви (абревіатури) установ, закладів, організацій тощо, утворені з частин слів пишуться разом:

а)         з великої букви, коли позначають назви окремих установ:

Укрінформ, Міненерго, Мін 'юст, Київміськрада, Кабмін України, Мінвуглепром, Мінекобезпеки, Донбас, Дніпрогес;

б)         з малої букви, якщо такі слова є родовими загальними назва-
ми: медінститут, облвиконком, райвно, райдержадміністра-
ція, райвійськкомат.

Складноскорочені назви, утворені з початкових (ініціальних) букв, імен власних і загальних, пишуться великими літерами: НЛО (не­опізнаний літальний об'єкт), ОАД (Організація американських держав), ОАЄ (Організація африканської єдності), АТС (ав­томатична телефонна станція), СНІД (синдром набутого іму­нодефіциту), МП (мале підприємство), УСПП (Українська спіл­ка промисловців і підприємців), ДАІ (державна автоінспекція), ВО (виробниче об'єднання), МВС (Міністерство внутрішніх справ), ХДПУ (Християнсько-демократична партія України), МЗС (Мі­ністерство закордонних справ).

Великими буквами записуються й ініціальні скорочення, утворе­ні від іншомовних словосполучень: КРОВКАСС (CROWCASS, Central Register of War Criminals and Suspected Subjects — Центральний ре­єстр військових злочинців та підозрюваних осіб; список винуватців та підозрюваних у скоєнні військових злочинів, започаткований 1945 року в Парижі при Головному командуванні збройних сил союзників), ГЕАО (англ. HEAO, High Energy Astronomy Observatory — Астрономічна об­серваторія високих енергій; серія американських супутників для до­слідження рентгенівського і гамма-випромінювання астрономічних джерел, а також космічних променів), МАГАТЕ (Міжнародне агент­ство з атомної енергії), ЮНЕСКО (Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури), ЮНІСЕФ (Дитячий фонд Організації

Об'єднаних Націй), НАТО (Організація Північно-Атлантичного Договору), ОЕСД (Організація економічного співробітництва і розви­тку), ГУЛАГ (Главное управление исправительно-трудовьіх лагерей).

Великими й частково малими літерами записуються деякі склад -носкорочені слова: ДемПУ (Демократична партія України), КУІн (Конгрес української інтелігенції), БєлАЗ (Білоруський ав­томобільний завод), Іж-1 (мотоцикл, від Іжевськ), Іл-96Т, Ту-336, Ан-24 (назви літаків від прізвищ конструкторів — Іллюшин, Тупо-лєв, Антонов), Су-34 (військовий літак-винищувач, виготовлений КБ імені П. О. Сухого), Ка-60 (вертоліт фірми «Камов»).

Іноді допускається паралельне написання: КамАЗ і КАМАЗ, КрАЗ і КРАЗ.

Частина абревіатур, особливо з кінцевою літерою на позначення приголосного звука відмінюється, закінчення дописуються ма­лими літерами: в УНІАНі (Українське національне інформаційне агентство новин), скористатися СУМом (Словник української мови в 11-ти томах), багато ЗІЛів (завод імені Лихачова), ТЮГу (театр юного глядача), з ВАКу (Вища атестаційна комісія),

Деякі скорочення від загальних назв пишуться малими літерами й відмінюються: дот — дота, дзот — дзота, неп — непом, загс — у загсі, бомж — бомжеві, вуз — вузом, вузи (замість останнього слова вживається в сучасній українській — ВНЗ (вищий навчаль­ний заклад) або ВЗО (вищий заклад освіти)).

Цифрові та літерні позначки, що входять до складу абревіатур, за­писуються, як правило, через дефіс: ВАЗ-118, ЛуАЗ-969У, АК-630 (автомат Калашникова), БМД-3 (бойова машина десанту), БА-64 (бронеавтомобіль), РПГ-7Д (роз'ємний гранатомет для парашу-тистів-десантників), ЗСУ-57-2С-68 (зенітна самохідна уста­новка), БРЕМ-80у (броньована ремонтно-евакуаційна машина), Мі-34 (вертоліт КБ М. Л. Міля), ТУР-10К (технологічний універ­сальний робот), але: П36 (паровоз), ТЕ2, 2ТЕ10Л, ВЛ60, ТЕП75 (тепловози).

Деякі запозичені абревіатури стали загальними відмінюваними чи невідмінюваними (якщо закінчуються на певні голосні, рідше

приголосні) назвами й не сприймаються як складноскорочені слова: лавсан — лавсаном (лабораторія високомолекулярних сполук акаде­мії наук), лазер — лазером (прилад для генерування або підсилення монохроматичного світла, утворене з початкових літер англійсько­го словосполучення — Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, що дослівно перекладається так: підсилення світла за допомогою індукованого випромінювання), джі-ай (американський солдат, GI — амер. government issue «казенного взірця», утворене під впливом абревіатури американських інтендантів g. i. (galvanized iron) «цинкова бляха»), джі севен (велика сімка — G7), піар — піару (англ. PR — public relations, зв 'язок з громадськістю), ді-джей — ді-джея (DJ, як варіант уживається диск-жокей).

У складних абревіатурах, утворених із назв літер іншомовного ал­фавіту, з великої букви пишуться лише відповідники іншомовних літер, що передаються засобами української графіки, допоміжні ж букви, що вказують тільки на вимову, записуються малими симво­лами, кожен елемент назви подається через дефіс: Ей-Бі-еС (англ. ABS — Anti-Block System, електронна система в автомобілях, що дозволяє запобігати блокуванню коліс в момент гальмування), еН-Пі-Ті (англ. NPT — Non-Proliferation Treaty, договір про непо­ширення ядерної зброї), ІД (англ. ID — identity card, посвідчення особи, службова перепустка), Бі-Бі-Сі (BBC, British Broadcasting Corporation, Британська радіомовна корпорація), Бі-Бі-еС (BBS, Bulletin Board System, електронна дошка оголошень), Сі-Ді (CD, компакт-диск), Сі-Ді-РОМ (CD-ROM, Compact Disk — Real Only Memory, оптичний диск, призначений тільки для зчитування, це слово теж поступово переходить до розряду загальних назв).

Похідні прикметники із словотворчими формантами -ськ(ий), -івськ(ий), -инськ(ий) та іменники із суфіксами -івц(і), -овець, -іст, що утворилися від ініціальних абревіатур, пишуться малими буквами: НТР — ентеерівський, МХАТ — мхатівці, ОМОН — омо-новець, ЧК — чекіст, ВАК — ваківський тощо.

 

II. Графічні скорочення

Від абревіатур варто відрізняти умовні графічні скорочення, які вимовляються повністю, а скорочуються лише на письмі. Наприклад, пишемо 10 т, читаємо: десять тонн.

Слова на письмі не скорочуються на літеру, що позначає голосний звук, якщо вона не початкова в слові, і на ь (м 'який знак). Слова скорочуються на букву, що позначає приголосний звук. Напри­клад, слово український може бути скорочене: укр., україн., укра-їнськ. При збігові двох однакових букв на позначення подовжених приголосних скорочення треба робити після першої з двох од­накових букв: погодин. оплата, травматологічне відділен. При збігові двох і більше різних приголосних скорочення можна ро­бити як після першої літери на позначення приголосного звука, так і після останньої, залежно від структури слова: власноруч. або власноручн. (власноручний), але тільки власт. (властивий). Примітка. Якщо скорочення збігається з кінцем розповідного чи

спонукального неокличного речення, то на кінці ставиться одна крапка, а не дві: Основоположником науки географії є видатний давньогрецький учений Ератосфен, який жив у ІІІ ст. до н. е Окремі вершини Гімалаїв стали трохи вищими після землетрусу 1965 р. Крапка після скорочення зберігається перед іншими розділовими знаками (?!..), а також у кінці прямої мови перед лапками, якщо вживається розповідне чи спонукаль­не неокличне речення: Чи стали трохи вищими окремі вершини Гімалаїв після землетрусу 1965 р.? Окремі вершини Гімалаїв стали трохи вищи­ми після землетрусу 1965р.! Окремі вершини Гімалаїв стали трохи ви­щими після землетрусу 1965р. ... Учені стверджують: «Окремі вер­шини Гімалаїв стали трохи вищими після землетрусу 1965р.».

Графічні скорочення найчастіше пишуться з крапками на міс­ці скорочень, при цьому зберігається написання великих та ма­лих літер, як і в повних назвах, проте через дефіс фіксуються ско­рочення складних слів, що пишуться повністю разом або через дефіс: півн.-сх. (північно-східний), півд.-зах. (південно-західний), с.-г. (сільськогосподарський), ст.-сл. (старослов'янський). Скорочення, утворені від сполучень слів, пишуться окремо: с. г. (сільське господарство).

Крапка не ставиться при скорочених назвах мір: 6 кг, 8 т, 5 год 47хв, 67 км, 130м, 20 Гц (герц) тощо, а також між подвоєними буквами, що вказують на множину: рр. — роки, тт. — томи.

Якщо в графічному скороченні залишаються початок і кінець сло­ва, то на місці пропущених букв ставиться лише дефіс (без крап­ки): вид-во — видавництво, р-н — район, д-р — доктор, п-ів — пів­острів, ф-ка — фабрика, ун-т — університет, ін-т — інститут, т-во — товариство, ф-т — факультет. Такі скорочення не роз­риваються для переносу.

Скорочення, що позначають складні одиниці виміру, пишуться без крапок через скісну (похилу) риску: км/год, м/с, кВт/год, т/км та інші (іноді подібні скорочення записуються через горизонтальну риску —).

Похилою рискою розділяються, крім того, частини таких скороче­них сполучень слів: поштова скринька — п/с, військова частина — в/ч, обертів на хвилину — об/хв тощо.

До найпоширеніших скорочень належать такі:

акад. — академік       обл. — область

вид. — видання         оз. — озеро

гр. — громадянин     п. — пан, пані

див. — дивись, дивіться       пор. — порівняй, порівняйте

д. — добродій            проф. — професор

доц. — доцент           Р. Х. — Різдво Христове

ім. — імені     до Р. Х. — до Різдва Христового

і т. д. — і так далі      р. — рік, річка

і т. ін. — і таке інше  рр. — роки

і под. — і подібне      с. — село, сторінка

напр. — наприклад   ст. — станція, століття

н. е. — наша ера        т. — товариш, том

до н. е. — до нашої ери        тов. — товариш

о. — острів     тт. — товариші, томи

 

Вправа 61

Перепишіть речення, поясніть значення та правопис складноско-рочених слів.

1. Читаєш: «СНІД», і давишся сніданком (Л. Костенко). 2. Від пе­рекладу до перекладу — то наче від дисертації до дисертації... Одна лише різниця (не враховуючи вимог ВАКу): дисертація завершується захистом; переклад, за недавнім звичаєм, — презентацією (А. Содо-мора). 3. Як тій дитині зватися Богданком, коли епоха зветься НТР?! (Л. Костенко). 4. Жаль, що я не розпитав у Г. Кочура, якими були лек­ції, що їх читав десь у тридцятих роках у Київському інституті народ­ної освіти (КІНО) М. Зеров (А. Содомора). 5. Не можу добрим словом не згадати ЛАУ (Лігу американських українців), де випало кілька ра­зів гостювати, і її щирих активістів, які багато прислужились у справі дружби поміж нашими країнами (Є. Гуцало). 6. Мене часто запитують про НЛО (неопізнані літаючі об'єкти, як кажуть учені), про можливість життя розумних істот на інших планетах, про вірогідність зустрічі в космосі із зореплавцями далеких планет (П. Попович). 7. Ми прагне­мо парадоксальної речі — незалежності суджень та думок на держТБ (З газети). 8. Лідера СДПУ(о) під час виборів до ВР було запрошено на політичне ток-шоу (З газети). 9. На телеканалах Києва і в УНІАНі ви­зріла хвиля журналістських протестів проти політичного тиску та по­літичного контролю над ЗМІ (З газети).

1. Колишніх американських «джі-ай» можна зустріти сьогодні в 52 країнах світу (З газети). 2. Після одинадцятої вечора в усіх гур­тожитках на вході перевіряють студентські квитки (або ж просто ІД — ідентифікаційні картки) (З газети). 3. У СУМі, зокрема, засвідчено іменник квіття (З довідника). 4. З подіями на ЧАЕС пов'язані типові вислови професійного та офіційно-ділового мовлення — ліквідувати наслідки аварії, ліквідація наслідків аварії (З посібника). 5. Працівники сектора історичної географії та картографії Інституту історії НАНУ ви­рішили створити до Днів скорботи і пам' яті карту «Голодомор в Укра­їні: 1932-1933 рр.» (З посібника). 6. Статистика смертей від голоду була спотворена згідно з командою вищих ешелонів влади; відділи

ЗАГСу ретельного обліку не вели, медики не встигали реєструвати факти смертей, неопізнаних померлих ховали у ровах десятками ти­сяч (З посібника). 7. — Цей підлеглий не підбивав під мене клинці, не говорив, що в нього все гурчало б дні й ночі, аби він став директором МТС? (М. Стельмах). 8. У резолюцію ПАРЄ (Парламентська Асамблея Ради Європи) було внесено ініційовану українцями поправку, яка сто­сувалася політичного тиску з боку Адміністрації Президента (З газе­ти). 9. 9 грудня 1917 року генеральний секретар військових справ УНР С. Петлюра направив телеграму до призначеного РНК головнокоман­дуючим військами М. Криленка з протестом і вимогою звільнити пред­ставників українських фронтових та армійських рад, заарештованих більшовицькими ревкомами (З посібника).

 

Вправа 62

Випишіть з періодичних видань 20-30 речень з абревіатурами, з 'я­суйте, як вони розшифровуються, користуючись словником. Зверніть увагу на правопис у скороченому та повному вигляді.

 

Вправа 63

З підручників, посібників, додаткової літератури з математики, фізики, хімії тощо, а також із вступних статей чи передмов до слов­ників та енциклопедій випишіть різні умовні скорочення, з' ясуйте їх значення та особливості написання.

 

©£і Учень приніс у кінці року табель з поганими оцінками, дає його батькові й каже:

— Знаєш, тату, мені чомусь уже не хочеться їхати в туристичну подорож... Та й велосипед, що ти обіцяв, ні до чого...