§ 15. Спрощення в групах приголосних

У процесі словотворення (частіше) і при словозміні (рідше) в українській мові виникають групи приголосних, які важко вимовляти. Тому часто один або два звуки випадають у мовленні. Як правило, це проривні [д], [т], зрідка [к] чи сонорні [л], [р], що знаходяться найчас­тіше в середині сполук. Втрата у вимові одного із звуків називається спрощенням. У мовознавстві це явище називають терміном дієреза (грецьке Зіаірєок; — поділ, викидка) — втрата звука внаслідок асимі­ляції чи дисиміляції.

Звукосполучень із трьох або й чотирьох-п'яти приголосних, що не приймаються мовою, а тому спрощуються, існує багато. М. Ф. Наконечний нарахував їх 49. На думку Ю. О. Карпенка, таких звукосполучень більше.

Спрощення відбувається у вимові та фіксується орфографічно в таких групах приголосних:

[ждн] — [жн]: тиждень — тижня, тижневий, каждьш (рос.) — кожний;

[здн] — [зн]: бороздити — борозна, проїзд — проїзний, виїзд — ви­їзний, під 'їзд — під 'їзний та інші з коренем -їзд-; [слн] — [сн]: ремесло — ремісник, масло — масний, мисль — умис­ний, навмисне;

[стц] — [сц]: містити — місце; [лнц] — [нц]: солнце (рос.) — сонце; [рдц] — [рц]: серденько — серце; [сткл] — [скл]: стекло (рос.) — скло; [стс'к] — [с'к]: місто — міський; [рнч] — [нч]: горно — гончар; [ртк] — [рк]: скатерть — скатерка; [рнц'] — [нц']: чернець — ченця;

[шчк] — [шк]: горщок — горшка, дощок — дошка, зморщок — зморшка, витріщатися — витрішки.

Групи приголосних [стл], [стн] спрощуються на [сл], [сн] у вимові, це явище фіксується орфографічно: щастя — щас­ливий, капуста — капусний, піст — пісний, перстень — персня, вість — вісник, область — обласний, прихвостень — прихвосні, свист — свиснути, пристрасть — пристрасний.

Винятки — [стл]: кістлявий, пестливий, хвастливий; [стн]:

а) хвастнути, зап'ястний, хворостняк, властна, властні (від властен), шістнадцять (в останньому слові спрощення відбувається у вимові, але це явище не фіксується орфогра­фічно [пГіснадУц'ат']; у всіх попередніх словах спрощення не відбувається у вимові й не фіксується орфографічно);

б) у прикметниках, утворених від іншомовних іменників на -ст за допомогою суфікса -н-, у вимові відбувається часткове спрощення, яке не фіксується орфографічно: аванпостний (аванпост — передовий сторожовий пост), баластний (ба­ласт — 1) гравій, щебінь, насипаний на залізничне полотно; 2) вантаж, що поліпшує мореплавні якості корабля; 3) пе-рен. — непотрібна річ), компостний (компост — органічне добриво, яке одержується з різних органічних решток уна­слідок розкладу їх під дією мікроорганізмів), контрастний (контраст — різко окреслена протилежність), форпостний (форпост — 1) передня позиція на ділянці фронту; 2) передня варта, сторожа). У всіх словах група приголосних [стн] ви­мовляється як [стн].

Спрощення відбувається у вимові й фіксується орфографічно в групах приголосних [зкн], [скн], при цьому випадає середній про­ривний звук [к]: бризки — бризнути, плюск — плюснути, тріск — тріснути, брязк — брязнути, блиск — блиснути, тиск — тиснути. Винятки — [зкн]: брезкнути (забрезкнути) (зробитися одутлим, рос. — обрюзгнуть);

[скн]: випускний, пропускний і т. д.,рискнути (іризикнути), ви­скнути (від виск), тоскно, скнара, скніти (животіти, нидіти, рос. — прозябать, влачить жалкое существование), від писк — писнути і (рідше) пискнути.

У словах шістдесят, шістсот спрощення відбувається у вимові й не фіксується орфографічно [стд] —[сд] — [зд] — [ш'іздеис'ат], [стс] — [сс] — [с:] — [ш'іс:от].

Спрощення відбувається лише у вимові й не фіксується орфо­графічно:

а) при словозміні [стц'] — [сц'] — [с'ц']: бандуристці, у частці, гімназистці, у пастці, сценаристці, на зубочистці, у кістці, у відпустці, танцюристці, кар 'єристці, еквілі­бристці, туристці, егоїстці; [нтц'] — [нц'] — [н'ц']: офі­ціантці, арештантці, дипломантці, гувернантці, аспірантці,

квартирантці, опонентці, конкурентці, абітурієнтці, клі­єнтці, пацієнтці, педантці, лаборантці, комедіантці; при словотворенні [стч] — [сч] — [шч]: невістчин, мемуарист-чин, авантюристчин, аферистчин, фольклористчин, те-рористчин, пацифістчин, парашутистчин, рецидивістчин, стенографістчин, гандболістчин, медалістчин; б) при творенні нових слів за допомогою суфіксів -ськ(ий), -ств(о) від іншомовних іменників на -нт, -ст — [нтс'к] — [нс'к] — [н'с'к]: парламентський, диригентський, гігант­ський, екскурсантський, капітулянтський, сектантський, комендантський, протестантський; [стс'к] — [сс'к] — у повільному темпі [с': к], у звичайному [с'к]: центристський, пропагандистський, мілітаристський, реваншистський, су­б' єктивістський, анархістський, модерністський, монопо­лістський; [нтств] — [нств]: студентство, педантство, ін­тендантство, декадентство, комедіантство, агентство, президентство, регентство, капітулянтство, дилетант­ство, сектантство, ад' ютантство.

 

Вправа 34

На місці крапок, де потрібно, вставте пропущені букви. Поясніть правопис слів.

Улес...ливий, тиж...невий, декабристський, на пелюс.ці, віс.ник, кількіс...ний, капус.няк, ціліс.ний, кіс.лявий, про-їз... ний, паспортист чин, захис.ний, учас.ник, капус.ниця, корис.ний, інтелігентський, у хімчистці, безвіс.ний, антифа-ши...ський, перехрес і ний, курсантський, мас... ний, пес... ливий, волейболіс. чин, декаден. ство, колективіс. ський, студен. ський, ях. смен, віце-президен. ський, фемініс. ці, шіс. надцять, по-віс. ці, очис. ний, емігран. чин, ус. ний, хрус. нути, шіс. де-сят, капос. ний, у кіс. ці, у хус. ці, провіс. ник, гус. нути, ком-пос.ний, пристрас.ний, надкіс... ниця, об'їж...чик, гітарис.чин, дебютан. ці, рекру. ький.

 

Вправа 35

Перекладіть словосполучення українською мовою. Порівняйте на­писання й вимову груп приголосних в обох мовах.

Туристское агентство, дилетантское суждение, полезащитная по­лоса, радостное событие, поздняя осень, обрюзгнуть в результате бо­лезни, честный человек, глубокая борозда, золотое сердце, злостный нарушитель, доблестный труд, громоздкое сооружение, яркое солнце, областное управление, жить безвыездно, постное лицо, безжалостное истребление, солдатский отпуск, скоростной спуск, абонентский ящик, пацифистская демонстрация, лейтенантские погоны, эмигрантская ор­ганизация, проездной билет.

 

Вправа 36

Перепишіть, вставляючи, де це потрібно, пропущені букви.

1. Кожне тіло складається з гігантської кількості молекул і атомів, які ні на мить не припиняють свого руху (С. Гончаренко). 2. Забувши щоденні турботи, він вологими од щастя очима оглядав нові ниви, як до своїх дітей, торкався до них руками, радіс.. но усмі­хався, коли колос пощипував йому міцні, затверділі від праці руки (М. Стельмах). 3. Машина м'яко с.лалась по шелесткому бру­ку (М. Бажан). 4. Мес.лтаки дужі приймуть мою зброю, кинуться з нею одважно до бою (Леся Українка). 5. Віють вітри перехрес.. лні й зустрічні (А. Малишко). 6. Барвінок цвів і зеленів, с.лався, розсти­лався (Т. Шевченко). 7. Ефірні масла містять тільки близько десяти відсотків легколетючих сполук, які зумовлюють характерний аромат ефірного масла, решта дев' яносто ві. сотків припадає на балас. ні речовини (Із журналу). 8. Ті, що говорять правду, вважаються нена-вис.ними (Г. Кониський). 9. Хоч би тобі миша пис.лнула в кутку старої хати (Є. Гуцало). 10. І відчайдушний танець між ножами шот-лан. ки танцювали на столах (Л. Костенко).

 

©А — Чому ви не віддали перстень, який знайшли? — Бо на ньому був напис: «Навіки твій».