АНОТАЦІЯ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

 

Ковтюх С. Л.

 

Репетитор

(як навчитися грамотно писати)

 

Навчальний посібник

 

Київ-2007

 

ББК 81.411.1я73 УДК 81.161.2 (076) К 56

 

Рецензенти:

К. Г. Городенська, доктор філологічних наук, професор (Інститут української мови Національної академії наук України) Д. Г. Бучко, доктор філологічних наук, професор (Тернопільський державний

педагогічний університет імені Володимира Гнатюка); В. В. Лучик, доктор філологічних наук, професор (Національний університет «Києво-Могилянська академія»); О. І. Крижанівська, кандидат філологічних наук, доцент (Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка)

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Лист № 14 /18.2-346 від 01.02.2004 р.

 

Ковтюх С. Л.

К 56 Репетитор (як навчитися грамотно писати): Навчальний посібник з практичного курсу української мови. — 2-е вид., випр. й допов. — К.: «ВД «Професіонал», 2007. — 592 с.

 

ISBN 978-699-370-053-3

Навчальний посібник укладено відповідно до програми з практичного курсу української мови для студентів філологічних факультетів ВНЗ. Головна увага зосереджена на орфо­епічних, орфографічних та пунктуаційних правилах, розглянуто питання фонетики, графіки, морфології, синтаксису, деякі аспекти культури мови, уміщено авторські ко­ментарі, методичні рекомендації, норми оцінювання диктантів у школі й ВНЗ, списки рекомендованої літератури та словників, подано вправи різного типу, диктанти, завдання на повторення.

Для студентів філологічних та нефілологічних факультетів вищих навчальних закладів, учнів, абітурієнтів, учителів, викладачів, для тих, хто бажає підвищити рівень грамот­ності з української мови.

 

ББК 81.411.1я73 УДК 81.161.2 (076)

 

 

 

ISBN 978-699-370-053-3


© Ковтюх С. Л., 2007 © «ВД «Професіонал», 2007

 

 

Моїм синам — Романові та Богдану — присвячую