§ 9. Розрізнення [а] та [о]

У сучасній українській мові в деяких словах уживається а на міс­ці давнього [о] перед складом з наголошеним [а]: гаразд, хазяїн, халява, гарячий, гарячка, качан, калач, кажан, багатир (багач), багатий, багато.

Винятки: крохмаль, монастир, отаман, поганий, солдат, гончар, козак, лопата, корявий, собака, товар, богатир (силач); слід звер­нути увагу також на слова, у яких а пишеться в російській мові, а в українській — о: борсук, комиш, комірка, кропива, погон, пором, слов' яни та ін.

У деяких дієслівних коренях [о] чергується з [а] перед наступним суфіксом -а- чи -ува-, причому дієслова з о зазвичай позначають тривалу, нерозчленовану дію або одноразову, закінчену, дієслова з а — повторювану, багаторазову дію: гонити — ганяти, коти­ти — качати, кроїти — краяти, ломити — ламати, виламувати (і виломлювати); могти, змогти, допомогти — вимагати, допо­магати; скочити — скакати, перескакувати; схопити — хапати, стояти — стати, проводити — запроваджувати.

Однак у коренях більшості дієслів пишеться о, що не чергується з [а]: виростити — вирощувати, вимовити — вимовляти, прости­ти — прощати, виношувати, утрамбовувати, умотивовувати, згуртовувати, перебинтовувати, працевлаштовувати, розсорто­вувати, але випровадити — випроводжати.

 

Вправа 20.

Перепишіть слова, вставляючи пропущені букви о чи а.

Х...зяйство, збігачений, г...рячка, к...рявий, бігатир (бага­тий), к...зачка, л..лтаточка, к... чанистий, г...рячкувати, кр...хмаль-ний, ... таманський, мінастирський, к...мпанійський, к...лачик, к...ляска, к... мбінат, шк...ралупа, ...рендувати, виборча к...мпанія, сл..лз'янський, б...рсучок, п...ром, кр..лшвниця, к...ряга, г..лнчар-ство, ск. кати, підск. чити, допом. гти, допом. гати, перег. ни, перег. няти, вкл. нятися, покл. н, кл. нятися, перем. гти, перем... гати, відл... мувати, відл...млювати, х..лтатися, сх... питися,

ух...пити, б... гатир (сильний), ск...тити, підк...чати, к...титися, к...ма­тися, кр... їти, кр_ яти.

 

Вправа 21

Прочитайте й запам 'ятайте значення слів.

Осміхнувсь учитель і сказав Надії:

Придивись, подумай, — різні це слова: мовиться про заходи чи воєнні дії -пишеться кампанія — з літерою а.

А коли це група, де зібрались люди

На пікнік, на гулі чи на торжество -

написання слова зовсім іншим буде -

пишеться компанія — з літерою о.

... Перше з них кампанія — не збагнеш ніколи -

йде від слова campus, по-латині поле,

тобто битва в полі, де ведуть вогонь, -

це й було первісне значення його.

Друге з них — компанія — теж цікаве слово.

І його стлумачимо не бездоказово.

І воно з латині, зазирнімо вглиб:

com — прийменник разом, ну, а panis — хліб.

Звичні словотвори, все у тому ж дусі,

Бо в розмовній мові виникло з потреби.

Первісно компанія означало: друзі,

Що хліб-сіль звичайно ділять поміж себе (Д. Білоус).

 

©Q> — Мамо, дай мені щось фантастичне почитати.

Візьми он татів річний звіт.