ТРЕТІЙ ПРОМІЖНИЙ КОНТРОЛЬ

 

ТЕСТИ

1 ВАРІАНТ І РІВЕНЬ

1.         У якому столітті було сформульоване і набуло свого вузь-
кого значення поняття «вільнодумство»:

а) XVIII ст.;   б) ХХ ст.;        в) ХІХ ст.;       г) XVII ст.

2.         Класичний представник вільнодумства:

а) Ж. Мальє;  б) Т. Гоббс;     в) П. Гольбах;  г) Ф. Вольтер.

3.         Коли набуло поширення й популярності вільнодумство у
країнах Європи:

а)         наприкінці XVII — на початку ХХ^ЇЇ ст.;

б)         наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст.;

в)         наприкінці         — на початку ХІХ ст.;

г)         наприкінці ХХ — на початку ХХІ ст.;

4.         Форма вільнодумства, яка виявляється в байдужості до
релігії, ігноруванні її під час вирішення практичних або світогля-
дних проблем і не заперечує прийняття нерелігійних духовних
цінностей:

а)         релігійний індиферентизм;

б)         релігійний нігілізм;

в)         релігійний скептицизм;

г)         атеїзм.

5.         Засновник сайнетологічного руху це:

а)         Л. Хаббарт;    в) Саї Баба;

б)         Сен Сьон Мун;          г) І. Кролі.

6.         Головне віросповідне джерело неохристиянських рухів це:
а) Коран;       б) Біблія;         в) Трипітака;    г) Сунна.

7.         Свідки Єгови репрезентують напрям в нетрадиційних релі-
гіях:

а) неохристиянство;

б)         неоорієнталістські культи;

в)         сайєнтологічні течії;

г)         синтетичні течії.

8.         РУН-віра Л. Силенко в нетрадиційних релігіях представляє
течію:

а)         сатанізму;

б)         неоязичництва;

в)         синтетичну;

г)         неоорієнталізму.

9.         Як називав таємничу реальність дослідник Уотс:

а)         необумовленою;        в) неможливою;

б)         непізнаною;   г) чистим «чудом».

10.       Що означає термін «містерія» в перекладі з грецької мо-
ви:

а)         «закрити очі»;            в) «зціпити зуби»;

б)         «затулити вуха»;       г) «закрити рота».

 

II         РІВЕНЬ

Дайте визначення поняття «пантеїзм».

Назвіть нові релігійні течії нехристиянського спрямування.

3.         Наведіть приклади новітніх релігійних організацій, як сфо-
рмувалися на теренах України, а не були експортовані з-за кор-
дону.

4.         Назвіть представників пантеїзму.

 

III        РІВЕНЬ

Сформулюйте і прокоментуйте ідеї християнського еволю­ціонізму Тейяра де Шардена. Чи можливі, на ваш погляд, прояви вільнодумства в межах теології?

У чому полягає гуманізм сучасного вільнодумства? Аргу­ментуйте відповідь.

Охарактеризуйте основні риси РУН-віри і поясніть, який характер мають РУНвірівські організації — національний чи наднаціональний.

Чим ви пояснюєте синтез західної і східної традиції як тен­денцію у виникненні і поширенні новітніх релігійних об'єднань. Обґрунтуйте відповідь.

2 ВАРІАНТ І РІВЕНЬ

1.         У ранні періоди історії вільнодумство інколи виявляло себе
як послідовний:

а)         фетишизм;      в) анімізм;

б)         тотемізм;        г) атеїзм.

2.         Хто вперше вжив термін «вільнодумство»:

а)         Ж. Мільє;        в) Т. Гоббс;

б)         А. Коллінз;     г) Ф. Вольтер?

3.         Що є формою заперечення релігії:

а)         боготворство;

б)         релігійний нігілізм;

в)         релігійний скептицизм;

г)         атеїзм.

4.         Хто вважав атеїзм тотожним вірі в Бога і навіть своєрід-
ним утвердженням Бога:

а)         М. Монтень;  в) П. Бейль;

б)         М. Бердяєв;    г) Ф. Достоєвський?

5.         Засновник РУН-віри це:

а)         Л. Силенко;   в) ІбнСіна;

б)         Е. Лавей;        г) Ф. Раулен.

6.         Розквіт неотрадиційних культів відбувається:

а)         наприкінці ХіХ ст.;

б)         на початку ХХ ст.;

в)         у другій половині ХХ ст.;

г)         на початку ХХІ ст.

7.         Які принципи проповідує неорелігія:

а)         принцип гуманізму;

б)         принцип демократії;

в)         принцип задоволення;

г)         принцип новизни?

8.         Які вимоги висуваються до поведінки кришнаїтів:

а)         вегетаріанство;

б)         уникнення позашлюбних стосунків;

в)         громадська активність;

г)         відмова від вживання алкоголю, тютюну та кави.

9.         Якою рослиною користувалися друїди у своїх таємних ініці-
аціях:

а)         омела; в) меліса;

б)         м'ята;   г) барвінок.

10.       Де найчастіше здійснювався культ Мітри:

а)         в печерах;       в) на березі річки;

б)         в лісі;  г) у полі.

 

II         РІВЕНЬ

Дайте визначення поняття «нові релігії».

Назвіть причини виникнення неорелігій.

Сформулюйте визначення поняття «секуляризація».

Назвіть форми вільнодумства.

 

III        РІВЕНЬ

У яких нових релігійних течіях надто розвинутий культ лі­дера, авторитет власних віросповідних джерел? Обґрунтуйте від­повідь.

Товариство свідомості Крішни є новітньою релігійною ор­ганізацією чи, як вважають деякі кришнаїти, давньою формою релігійного вірування, що бере початок в індуїзмі. Аргументуйте відповідь.

Охарактеризуйте соціальний склад новітніх релігійних ор­ганізацій в сучасній Україні.

Строкатість релігійної картини в Україні, на ваш погляд, сприяє розвитку релігійної толерантності українського народу чи провокує дестабілізаційні процеси? Дайте приклади.

 

3 ВАРІАНТ І РІВЕНЬ

1.         Чия проповідь була вільнодумною щодо традиційного брах-
манізму:

а)         Будди; в) Мойсея;

б)         апостола Павла;        г) Ісуса Христа.

2.         Методологічний принцип, за допомогою якого обґрунтову-
ється можливість піддавати сумніву істинність релігії в цілому
або її окремих положень:
а)         боготворство;            в) релігійний скептицизм;

б)         релігійний нігілізм;        г) атеїзм.

3.         Форма вільнодумства — ототожнення Бога з природою та
її законами, заперечення його як особистості й творця світу:

а)         атеїзм; в) пантеїзм;

б)         боготворство;            г) деїзм.

4.         У творчості яких філософів представлений атеїзм екзис-
тенціалістів:

а)         М. Монтеня;  в) Ж. П. Сартра;

б)         А. Камю;        г) Г. Сковороди?

5.         Засновник Білого братства:

а)         Л. Хаббарт;    в) М. Цвигун;

б)         Ю. Кривоногов;        г) А. Кашпіровський.

6.         «Церква Уніфікації» преподобного Муна є варіантом на-
пряму в нетрадиційних релігіях:

а)         неоязичництва;         в) саєнтологічної течії;

б)         неохристиянства;      г) синтетичних релігій.

7.         Ідеалами кришнаїзму є:

а)         любов до Крішни, непорушна віра й тверда надія на нього;

б)         любов до людей, милосердя;

в)         любов до Батьківщини, служіння суспільним ідеалам.

Ім 'я явленого українцям Бога за твердженням Л. Силенка: а) Стибог;      б) Перун;      в) Дажбог;      г) Лель.

На скільки культів поділилася згодом школа гностицизму:

а)         на дві; в) на п'ять;

б)         на три;            г) не розділилася взагалі.

10.       Містерії Асар-Хапі використовували лабіринти. Що вони
символізували:

а)         блукання душі;

б)         шлях пошуку істини;

в)         ілюзорний характер нижчого світу;

г)         все вище перераховане.

II         РІВЕНЬ

Дайте визначення поняття «атеїзм».

Назвіть етапи розвитку вільнодумства.

Дайте визначення поняття «харизматична секта».

Назвіть нові релігійні течії сайєнтологічного спрямування.

 

III        РІВЕНЬ

1.         Назвіть приклади прояву «войовничого» атеїзму з соціаль-
но-політичної практики СРСР. Ваше ставлення до них.

2.         Назвіть причинні тенденції поширення нових релігійних течій.

Які нові релігії течії і рухи діють в сучасній Україні? Ви­значте специфіку їх поширення в Україні.

Розкрийте сутність причини сучасних секуляризаційних процесів.

4 ВАРІАНТ І РІВЕНЬ

1.         Форма вільнодумства — спосіб відмежування від релігії,
який визнавав Бога першопричиною світу, але заперечував його
керівництво світом:

а)         атеїзм; в) пантеїзм;

б)         боготворство;            г) деїзм.

2.         У творах яких українських революціонерів-демократів пред-
ставлені ідеї вільнодумства:

а)         М. Вовчок;     в) І. Франко;

б)         Т. Шевченко; г) Л. Українка.

3.         Мислителі, які розвинули ідеї про походження релігії (при-
чиною релігії є страх, обман, неосвіченість), викривали негатив-
ну роль релігії в суспільстві:

а)         Епікур;           в) Ф. Аквінський;

б)         К. Маркс;       г) К. Ясперс.

4.         Чиї настрої відображає сучасне вільнодумство:

а)         селян;

б)         маргінальних верств населення;

в)         демократичних верств населення;

г)         емігрантів?

5.         Хто започаткував Рун-віру:

а)         Е. Лавей;        в) Л. Силенко;

б)         В Шаян;          г) Е. Кроуді.

У якому році в Києві було засноване Біле братство: а) 1990 р.;    б) 1987 р.;      в) 1930 р.;       г) 1993 р.

Де була заснована Церква уніфікації:

а)         США; в) Франція;

б)         Корея; г) Італія.

8.         Релігійно-філософське вчення про можливість містичного
та інтуїтивного пізнання Бога завдяки безпосереднім контак-
там з надприродними силами:

а)         теософія;         в) фізика;

б)         філософія;       г) антропологія.

9.         Що символізував образ Одіна:

а)         мудрість;        в) божественність;

б)         святість;          г) недоторканість.

10.       Яка тварина обожнювалася друїдами:

а)         змія;    в) кішка;

б)         слон;   г) лев.

 

II         РІВЕНЬ

1.         Дайте визначення поняття «вільнодумство».

2.         Назвіть нові релігійні течії синтетичного (еклектичного) ха-
рактеру.

3.         Назвіть основні догмати руху Харе Крішна.

4.         У чому полягає специфіка натуралістичної та релігійної
форм пантеїзму?

 

III        РІВЕНЬ

У чому, на ваш погляд, полягає гуманізм атеїстичних пог­лядів Л. Фейєрбаха?

Охарактеризуйте принципи марксистського атеїзму. Про­коментуйте наслідки переходу марксистського атеїзму з теорети­чної площини в революційно-практичну.

Порівняйте ідеї атеїстичного та релігійного екзистенціаліз­му. Які з них поділяєте ви і чому?

4. Охарактеризуйте догматику і культову практику одного з нехристиянських об' єднань (на ваш вибір).

5 ВАРІАНТ І РІВЕНЬ

1.         Ідейний та соціально-політичний рух, спрямований проти
церкви як соціального інституту на визволення політичного і ду-
ховного життя від впливу церкви:

а)         атеїзм; в) антиклерикалізм;

б)         сіонізм;           г) пантеїзм.

2.         Мислитель, який у своїх атеїстичних поглядах не тільки
критикував релігію, а й викривав її гносеологічні та психологічні
корені:

а)         П. Фейєрабенд;         в) Т. Кун;

б)         Л. Фейєрбах;  г) Т. Гоббс.

3.         У яких країнах останніми роками найбільш активно прояв-
ляється вільнодумство:

а)         Італія; в) Росія;

б)         Іран;    г) Лівія.

 

4.         У поглядах яких мислителів представлені ідеї деїзму:

а)         Платон;          в) Августин;

б)         Демокріт;       г) Тертулліан.

 

5.         Релігійні рухи, у яких орієнтація на наукові та технічні до-
сягнення поєднується з практикою психоаналізу:

а)         саєнтологічні;            в) демоністичні;

б)         езотеричні;     г) нехристиянські.

 

6. Внаслідок чого набули поширення:

а)         секуляризаційні процеси;

б)         місіонерська діяльність;

в)         наукові дослідження;

г)         криза традиційної релігії?

 

7. Які з перелічених рис є головними для нетрадиційних релігій: а) міжрелігійний синтез;

б)         живучість;

в)         динамічність розвитку і поширення;

г)         еклектизм.

8.         Що у перекладі з грецької означає «езотрікос»:

а)         відкритий;      в) таємний;

б)         динамічний;   г) мовчазний.

9.         Що в перекладі означає «серапіс» у містеріях Асар-Хапі:

а)         «сонце в Бику»;

б)         «душа Осіріса»;

в)         «священна Змія»;

г)         все вище перераховане.

10.       Скільки верховних ініціаторів брали участь у містеріях
Одіна:

а)         два;     в) п'ять;

б)         три;     г) тринадцять.

 

ІІ РІВЕНЬ

Дайте визначення понять «вільнодумство», «атеїзм», «тео­логія».

Охарактеризуйте співвідношення понять «вільнодумство», «атеїзм», «теологія».

Назвіть основні ознаки нових релігій.

Зафіксуйте принципи класифікації нових релігій.

 

ІІІ РІВЕНЬ

Визначте релігійну мережу сучасної України і нашого регі­ону зокрема.

Назвіть і прокоментуйте риси новітніх харизматичних релі­гійних сект. Чим загрожує перебування в таких сектах адептам?

Т. Роззак до переліку нетрадиційних релігій включив культ природної їжі, препарування попереднього життя під гіпнозом, культ НЛО та прибульців тощо. Чи заслуговують означені явища релігієзнавчого аналізу?

Прокоментуйте зміст основних ідей французьких матеріалі­стів XVIII ст. (Е. Кондільяка, Д. Дуро, Ж. Палетрі, П. Гольбаха, К. Гельвеція) щодо природних релігій. У чому полягала обмеже­ність їхніх поглядів?

6 ВАРІАНТ І РІВЕНЬ

1.         Філософ-матеріаліст, який заявив, що віра в богів виникла
від страху людини перед силами природи.

а)         Демокріт;       в) Протагор;

б)         Ксенофан;      г) Зенон.

2.         Французький філософ, письменник, який був одним із полі-
тичних виразників атеїзму:

а)         Руссо; в) Ксенофан;

б)         Вольтер;         г) Платон.

3.         Середньовічний філософ, який наполягав на домінуванні ро-
зуму над релігійними догматами:

а)         Тертулліан;    в) І. Еруугена;

б)         Д. Бруно;        г) Д. Боккаччо.

4.         Філософський напрям, прибічники якого визнають розум
основою пізнання і поведінки людей.

а)         тотемізм;        в) демонополізм;

б)         неофрейдизм;            г) раціоналізм.

5.         Система поглядів, яка визначає цінність людини як особи, її
право на свободу, щастя і вияв своїх здібностей:

а)         атеїзм; в) гуманізм;

б)         квазірелігія;    г) фрейдизм.

 

6.         Синкретичні й універсальні об 'єднання, що поєднують у со-
бі як елементи багатьох існуючих релігій, так і ідеї теософії,
окультизму, біоенергетики, уфології тощо:

а)         іслам;  в) неорелігія;

б)         іудаїзм;           г) християнство.

 

7.         Це одне з найпоширеніших нерелігійних об'єднань, започат-
коване у середині 60-х років ХХ ст. у США Бхактивідантом
Свамі Прабчуладом:

а)         товариство свідомості Крішни;

б)         громада Шрі Чинмоя;

в)         товариство Шрі Ауробіндо;

г)         «Діти Бога».

 

8.         Морально-етична основа віровчення «білих братів»:


а)         Біблія; в) Трипі така;

б)         закон карми;  г) Коран.

 

ІІ РІВЕНЬ

1.         Дайте визначення поняття «деїзм».

2.         Чи можна вважати деїзм своєрідною формою компромісу
між релігією та природознавством. Аргументуйте відповідь.

Назвіть нові релігійні течії неязичницького спрямування.

Назвіть представників античного вільнодумства.

 

ІІІ РІВЕНЬ

Порівняйте атеїзм марксистський та ніцшеанський. Проко­ментуйте наслідок втілення означених ідей в історії ХХ ст.

Охарактеризуйте догматику і особливості культової прак­тики однієї із синтетичних релігій («Церква Уніфікації», «Все­світня віра Бахаї», «Велике Біле Братство»). На вибір студента.

Прокоментуйте зв'язок вільнодумства з філософією і нау­кою.

Чи існує, на ваш погляд, зв'язок між загостренням глобаль­них проблем сучасності і поширенням нерелігійних рухів з апо-каліптичним баченням світу? Аргументуйте відповідь.


Навчальне видання

 

А. М. Колодний, В. М. Скиртач, Л. І. Мозговий, О. Л. Творіна, О. Л. Мозговий, О. Г. Алієва, Д. Е. Муза, Е. М. Левченко, О. В. Романько, Г. О. Зубань, О. В. Бучма, Л. В. Абизова, С. В. Полуденко, В. В. Мельник, Г. Д. Омелаєнко

 

РЕЛІГІЄЗНАВСТВО

 

2-ге видання, виправлене та доповнене

Навчальний посібник

 

Керівник вид. проектів — Б. А. Сладкевич Редактор — Н. П. Манойло Дизайн обкладинки — Б. В. Борисов

 

Підп. до друку 07.07.09. Формат 60x84/16. Папір офсет. № 1. Гарнітура Таймс. Друк офсет. Ум. друк. арк. 15,3. Наклад 1000 прим.

 

Видавництво «Центр учбової літератури» вул. Електриків, 23 м. Київ, 04176 тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63 8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України) e-mail: office@uabook.com сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК № 2458 від 30.03.2006