3. Теологія протестантизму

 

Отже, протестантизм поділяє загальнохристиянські уя­влення про Бога, його триєдність, безсмертя душі, рай та пекло (відкидаючи при цьому католицьке вчення про чистилище), Од­кровення тощо. Разом з тим, він висунув три нових принципи: порятунок особистою вірою, священство усіх віруючих, винятко­вий авторитет Священного Писання (Біблії).

Відповідно до вчення протестантизму, первородний гріх зіп­сував природу людини, позбавив її здатності до добра, тому вона може домогтися порятунку не за допомогою добрих справ, та­їнств та аскетизму, а тільки завдяки особистій вірі в спокутну жертву Ісуса Христа.

Кожний християнин, прийнявши хрещення, отримує «присвя­ту» на спілкування з Богом, право проповідувати і здійснює бо­гослужіння без посередників (церкви і духівництва). У протеста­нтизмі так усувається догматичне розходження між священиком і мирянином, скасовується церковна ієрархія, тому тут відсутня сповідь і відпущення гріхів, а також безшлюбність священиків та пасторів (Лютер відмовився від чернецтва і одружився з колиш­ньою монахинею). Молитовні будинки протестантів були звіль­нені від пишного оздоблення, вівтарів, образів і статуй, зняті бу­ли й дзвони, богослужіння гранично спрощене і зведене до проповіді, молитви і співання псалмів та гімнів на національних мовах. Біблія була переведена на національні мови, а її вивчення і тлумачення стало головним обов' язком кожного віруючого. Принцип загального священства заклав основу демократичного устрою громад (рівність мирян і духівництва, виборність, звіт­ність і т.д.).

Теологія протестантизму пройшла у своєму розвитку кілька етапів. Це ортодоксальна теологія XVI ст. (Лютер, Кальвін), не-протестантська, або ліберальна, теологія ХУІІІ-ХіХ ст. (Шлейє-рмахер, Трьольч, Гарнак), «теологія кризи», або діалектична тео­логія, що з' явилася після Першої світової війни (Барт, Тилліх, Бультман), радикальна, або «нова» теологія, яка поширилася піс­ля Другої світової війни (Бонхоффер).

У ХІХ-ХХ ст. для деяких напрямів протестантизму характер­не прагнення дати раціоналістичне тлумачення Біблії, проповідь «релігії без бога» (тобто тільки як морального вчення). Проте­стантські церкви відіграють головну роль у світовому екуменіч­ному русі.

 

Питання для самоконтролю

Назвіть відомі вам історичні підстави виникнення протестантизму.

За яким принципом визначається приналежність релігійної течії до протестантизму?

Назвіть основні етапи розвитку протестантської теології.

 

Теми рефератів

Протестантизм як одна із трьох найпоширеніших християнських релігійних течій.

Основні етапи розвитку протестантської теології.

 

Сучасні концепції протестантизму.

Особливості протестантського богослужіння.

 

Література

 

1. Гараджа В. И. Соціологія релігії: Навчальний посіб­ник. — М.: Наука, 1996.


Дробеньков В. И. Современный протестантский тео­логический модернизм. — М., 1980.

Кузьмицкас Б. Философские концепции католическо­го модернизма. — Вильнюс, 1982.

Релігієзнавство / За ред. С. Бублика. — К.: Юрінком Інтер, 1999.

Релігієзнавство / За ред. М. Заковича. — К., 2000.

Релігієзнавчий словник / За ред. А. Колодного, Б. Ло-бовика. — К.: Четверта хвиля, 1996.

Релігія і суспільство. Хрестоматія. — М., 1996.


т&па, 10