АНОТАЦІЯ

Релігієзнавство

 

2-ге видання, виправлене та доповнене

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

 

Київ

«Центр учбової літератури» 2009


УДК 2(075.8) ББК 86.2я73 Р 36

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист № 14/18.2-2315 від 24.10. 2005 р.)

Рецензенти:

Р. О. Додонов - доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії (Донецький національний технічний університет);

В. Є. Єленський - доктор філософських наук, професор, провідний науковий спів­робітник (Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України); В. І. Лубський - доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри релігіє­знавства (Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка)

За редакцією:

Л. І. Мозгового, кандидат філософських наук, професор-завідувач кафедри філо­софії, соціально-політичних і правових наук (Слов'янський державний педагогіч­ний університет);

О. В. Бучми, кандидат філософських наук, старший науковий співробітник (Інсти­тут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України)

Колектив авторів:

А. М. Колодний, Л. О. Филипович, В. М. Скиртач, Л. І. Мозговий, О. Л. Творі-на, О. Л. Мозговий, О. Г. Алієва, Д. Е. Муза, О. В. Романько, Г. Д. Омелаєнко, Г. О. Зубань, О. В. Бучма, Л. В. Абизова, С. В. Полуденко, О. О. Соколова, Е. Б. Творін, Г. О. Дьяковська

 

Релігієзнавство: Навчальний посібник. 2-ге вид. / За ред. Мозгово-Р 36   го Л. І., Бучми О. В. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 264 с.

ISBN 978-966-364-955-9

 

Подпись:   

іспитів і заліків.

Розрахований на студентів, аспіра: цікавиться релігієзнавчою тематикою.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись: ISBN 978-966-364-955-9