Дана  теоретична  концепція припускає,  що розвиток  виробни- цтва в ринкових  умовах не є рівномірним у всіх галузях,  а завжди можна виділити  найбільш  динамічні  пропульсивні галузі, які сти- мулюють розвиток усієї економіки і являють  собою «полюси розви- тку». Процес  концентрації виробництва зосереджує  пропульсивні галузі в певному місці (регіоні) – «центрі росту». Автором теорії є французький економіст Франсуа Перру (1950 р.), а її просторову ін- терпретацію  розробив французький географ Жан Будвіль.

Ф. Перру  обґрунтував класифікацію галузей  виробництва за тен- денціями їх розвитку, виділивши галузі, що повільно розвиваються (тек- стильна, вугільна, суднобудівна та ін.), що розвиваються, але не справля- ють істотного впливу на розвиток інших галузей (виробництво предметів споживання), й пропульсивні – швидко зростаючі галузі, що залучають до процесу розвитку інші (верстатобудування тощо). Місця розміщення комплексу профілюючих галузей, що динамічно розвиваються, Ф. Пер- ру назвав географічно агломерованим полюсом розвитку. Він розро- бив модель взаємодії полюса й оточення. Ключове значення в цій моделі належить  галузі, що забезпечує  максимальні темпи розвитку.  При об- ґрунтуванні взаємозв'язків профілюючих  галузей Ф. Перру запровадив поняття  «комплекс галузей», яке є аналогом терміна «територіально- виробничий комплекс», обґрунтованого для планової економіки СРСР російським  економіко-географом М. М. Колосовським у 1930-х роках ще до появи теорії «полюсів розвитку» і «центрів росту».

Ж. Будвіль  показав, що як центри росту можна розглядати кон- кретні території (населені  пункти),  які виконують  в економіці регі- ону або країни  функцію  джерела  інновацій.  Згідно  з Ж. Будвілем, регіональний центр  росту  являє  собою набір галузей,  що розви- ваються й розширюються, розміщених  на урбанізованій території й здатних  викликати подальший  розвиток  економічної  діяльності  в усій зоні свого впливу.  Таким  чином, це є теоретичним обґрунту- ванням технополісів  і технопарків,  що з'явилися згодом.