Тест №1

Загальні положення:

1. На кожне питання  повинна бути одна числова відповідь у ви- гляді порядкового номера (цифри).

2. Питання «*» мають дві правильні  числових відповіді.

3. Кількість  вірних числових відповідей – 16.

* 1. До ресурсів життєво необхідних для людини відносяться...

1)   рекреаційні;

2)   оздоровчі;

3)   естетичні;

4)   повітря;

5)   вода;

6)   сировина;

7)   енергія;

8)   матеріали.

* 2. До елементів біосфери відносять...

1)   ліс;

2)   гідросфера;

3)   атмосфера;

4)   людина;

5)   літосфера;

6)   корисні копалини.

*3. У функціональну підсистему хозмеханізму природокористуван- ня входять компоненти...

1)   права;

2)   економічного стимулювання;

3)   кадри;

4)   ціноутворення;

5)   інформації.

* 4. До ресурсів, що вичерпуються відносять:

1)   сонячна енергія;

2)   енергія вітру;

3)   енергія земних надр;

4)   родючість ґрунтів;


5)   корисні копалини;

6)   атмосферне повітря.

5.         Сукупність однорідних природних компонентів, що мають спільну спе- цифіку взаємодії і певний тип обміну енергії і речовини між собою – це:

1)   біогеоценоз;

2)   екосистема;

3)   екотоп;

4)   автотроф;

5)   консумент;

6)   фітоценоз;

7)   фотосинтез.

6.   Природний комплекс, що складається з живих істот – це:

1)   біогеоценоз;

2)   екосистема;

3)   екотоп;

4)   автотроф;

5)   консумент;

6)   фітоценоз;

7)   фотосинтез.

7.   Поняття «ЕКОЛОГІЯ» було запропоноване вченим:

1)   Я. Юкскюлем;

2)   Н. Реймерсом;

3)   Е. Геккелем;

4)   В. Сукачовим;

5)   Я. Рогінським;

6)   А. Мінцем.

8.   Поняття «НАВКОЛИШНЄ СЕРИДОВИЩЕ» було запропо- новане вченим:

1)   Я. Юкскюлем;

2)   Н. Реймерсом;

3)   Е. Геккелем;

4)   В. Сукачовим;

5)   Я. Рогінським;

6)   А. Мінцем.

9.   Процес  витягу  цінних речовин,  що беруть участь у технологіч- ному процесі, що потрапляють у викиди, і повернення  їх у пер- вісному вигляді для повторного користування:

1)   рекультивація;

2)   меліорація;


3)   реутилізація;

4)   рекуперація;

5)   піроліз.

10. Одержання з використаної готової продукції шляхом її перероб- ки нової продукції того ж або близького типу:

1)   рекультивація;

2)   меліорація;

3)   реутилізація;

4)   рекуперація;

5)   піроліз.

11. До показника «прогресивності застосованого очисного устатку- вання» відносяться...

1)   Кількість  джерел шкідливих  для викидів;

2)   Кількість  неорганізованих джерел шкідливих  для викидів;

3)   Частка  певного  виду забруднень,  що утворюються  при ви- робництві одиниці основної продукції;

4)   ККД застосованого очисного устаткування;

5)   Рівень  забезпеченості очисного устаткування контрольно  –

вимірювальної апаратури;

6)   Наявність природоохоронних служб і відділів.

12. До показника «контроль  за фукціонуванням очисного устатку- вання» відносяться...

1)   Кількість  джерел шкідливих  для викидів;

2)   Кількість  неорганізованих джерел шкідливих  для викидів;

3)   Частка  певного  виду забруднень,  що утворюються  при ви- робництві одиниці основної продукції;

4)   ККД застосованого очисного устаткування;

5)   Рівень  забезпеченості очисного устаткування контрольно  –

вимірювальної апаратури;

6)   Наявність природоохоронних служб і відділів.

Тест №2

Загальні положення:

1. На кожне питання  повинна бути одна числова відповідь у ви- гляді порядкового номера (цифри).

2. Питання «*» мають дві правильні  числових відповіді.

3. Кількість  вірних числових відповідей – 16.


* 1. Ресурси (джерела) засобів матеріального виробництва, фактори його розвитку....

1)    рекреаційні;

2)    оздоровчі;

3)    естетичні;

4)    вода і повітря;

5)    сировина і матеріали.

* 2. До елементів географічної  оболонки відносять...

1)    ліс;

2)    гідросфера;

3)    космос;

4)    атмосфера;

5)    навколоземний простір.

* 3. У підсистему хозмеханізму, що забезпечує, природокористуван- ня входять компоненти...

1)   права;

2)   економічного стимулювання;

3)   кадри;

4)   ціноутворення;

5)   планування.

* 4. До ресурсів невичерпним відносять...

1)   атмосферне повітря;

2)   сонячна енергія;

3)   енергія вітру;

4)   родючість ґрунтів;

5)   корисні копалини;

6)   тваринний світ.

5.   Утворення органічних  сполук із вуглекислого газу і води в тка- нинах зеленої рослини і виділення  кисню – це:

1)   біогеоценоз;

2)   екосистема;

3)   екотоп;

4)   автотроф;

5)   консумент;

6)   фітоценоз;

7)   фотосинтез.

6.   Рослинність у навколишньому середовищі – це:

1)    біогеоценоз;

2)    екосистема;


3)    екотоп;

4)    автотроф;

5)    консумент;

6)    фітоценоз;

7)    фотосинтез.

7.   Одним  із перших, що глибоко проаналізував природні  фактори

(природні умови і природні ресурси), був учений:

1)   Я. Юкскюль;

2)   Н. Реймерс;

3)   Е. Геккель;

4)   В. Сукачов;

5)   Я. Рогінський;

6)   А. Мінц.

8.   Поняття “БІОГЕОЦЕНОЗ” уперше був введений у науку вченим:

1)   Я. Юкскюлем;

2)   Н. Реймерсом;

3)   Е. Геккелем;

4)   В. Сукачовим;

5)   Я. Рогінським;

6)   А. Мінцем.

9.   Опорний екологічний компонент,  у ряді випадків  – живильне середовище:

1)   ноосфера;

2)   екологізатор;

3)   субстрат;

4)   планктон;

5)   бентос;

6)   біогеоценоз.

10. Сфера  розуму,  пов’язана  з виникненням і становленням у ній цивілізованої людини:

1)   біосфера;

2)   навколишнє середовище;

3)   літосфера;

4)   ноосфера;

5)   субстрат.

11.  До показника “пропускна здатність очисних споруд” відносяться....

1)   Кількість  неорганізованих джерел шкідливих  викидів;

2)   Частка  певного  виду забруднень,  що утворюються  при ви- робництві одиниці основної продукції;


3)   Відношення  результату   природоохоронної  діяльності   до вартості основних фондів;

4)   ККД застосованого очисного устаткування;

5)   Рівень  забезпеченості очисного устаткування контрольно  –

вимірювальною апаратурою;

6)   Наявність природоохоронних служб і відділів.

12. До показника “оснащеність джерел забруднення очисними устат- куваннями” відносять...

1)   Кількість  неорганізованих джерел шкідливих  викидів;

2)   Частка  певного  виду забруднень,  що утворюються  при ви- робництві одиниці основної продукції;

3)   Відношення  результату   природоохоронної  діяльності   до вартості основних фондів;

4)   ККД застосованого очисного устаткування;

5)   Рівень  забезпеченості очисного устаткування контрольно  –

вимірювальною апаратурою;

6)   Ступінь    економічної   самостійності             природоохоронних служб і відділів.

Тест №3

Загальні положення:

1. На кожне питання  повинна бути одна числова відповідь у ви- гляді порядкового номера (цифри).

2. Питання «*» мають дві правильні  числових відповіді.

3. Кількість  вірних числових відповідей – 16.

* 1. Визначити два найбільш  небезпечних  видів впливу  людини  на середовище помешкання...

1)   вилучення ресурсів;

2)   механічні порушення;

3)   біологічний вплив;

4)   хімічний вплив;

5)   фізичний вплив;

6)   радіоактивний вплив;

7)   тепловий  вплив.


* 2. Комплекс  природних  ресурсів України  наявний  багатством ре- сурсів....

1)   лісових;

2)   водяних;

3)   ґрунтових;

4)   мінімально  – сировинних.

* 3. По виробничій  ознаці  мають  місце наступні  напрямки плану- вання...

1)   матеріальних ресурсів;

2)   матеріально – технічного постачання;

3)   виробничих потужностей  і використання основних фондів;

4)   засобів виробництва.

* 4. До поновлювальних ресурсів відносять:

1)   простір помешкань;

2)   корисні копалини;

3)   родючість ґрунтів;

4)   рослинний світ.

5.   Організми, що синтезують органічні речовини з неорганічного середовища – це:

1)   біогеоценоз;

2)   екосистема;

3)   екотоп;

4)   автотроф;

5)   консумент;

6)   фітоценоз;

7)   фотосинтез.

6.   Організми – споживаючі в навколишньому середовищі – це:

1)   біогеоценоз;

2)   екосистема;

3)   екотоп;

4)   автотроф;

5)   консумент;

6)   фітоценоз;

7)   фотосинтез.

7.   Галузь науки, що вивчає методи найбільш  ефективного впливу людини на природу з метою підтримки динамічної рівноваги круговороту  речовин у природі – це:

1)   охорона природи;

2)   аутекологія;


3)   синекологія;

4)   екологія;

5)   економіка природокористування;

6)   демекологія.

8.   Галузь науки, що вивчає сукупності рослин і тварин і характер- ні риси структури  і функції таких сукупностей,  що формуються під впливом середовища, це:

1)   охорона природи;

2)   аутекологія;

3)   синекологія;

4)   екологія;

5)   економіка природокористування;

6)   демекологія.

9.   Субстратом організму бентосу є:

1)   вода;

2)   ґрунт водойми;

3)   ґрунт;

4)   рослинність;

5)   тваринний світ.

10. Субстратом взаємного життя є:

1)   вода;

2)   ґрунт водойми;

3)   ґрунт;

4)   рослинність;

5)   тваринний світ.

11. До показника “раціональність існуючої організаційної структу- ри природоохоронної діяльності” відносять...

1)   Кількість  джерел шкідливих  викидів;

2)   Кількість і потужність основного технологічного устаткування;

3)   ККД застосованого очисного устаткування;

4)   Рівень  забезпеченості очисного устаткування контрольно  –

вимірювальною апаратурою;

5)   Рівень централізації керування природоохоронною діяльністю;

6)   Відношення  результату   природоохоронної  діяльності   до вартості основних виробничих фондів.

12. До показника “раціональність існуючої організаційної структу- ри природоохоронної діяльності” відносяться...

1)   Кількість  неорганізованих джерел шкідливих  викидів;

2)   Кількість  і потужність природоохоронного устаткування;


3)   Доля очисного устаткування з високим ККД;

4)   Оснащення природоохоронних служб  і відділів  обчислюваль- ною технікою;

5)   Коефіцієнт фактичного   використання контрольно   – вимірю- вальної апаратури;

6)   Відношення результату природоохоронної діяльності до вартос- ті матеріалів, використовуваних у ході її.

Тест №4

Загальні положення:

1. На кожне питання  повинна бути одна числова відповідь у ви- гляді порядкового номера (цифри).

2.         Питання «*» мають дві правильні  числових відповіді.

3.         Кількість  вірних числових відповідей – 20.

* 1 Що з перерахованого відносять до первинного забруднення:

1)   виробництво мінеральних добрив;

2)   використання мінеральних добрив;

3)   використання сірчаної кислоти;

4)   коксування вугілля;

5)   здобич сірки;

6)   виробництво бавовняної  тканини;

7)   робота транспорту.

* 2 Природоохоронна система в АПК включає науково обґрунтовану....

1)   хімізацію;

2)   механізацію;

3)   електрифікацію;

4)   меліорацію.

* 3 По ресурсній ознаці мають місце наступні рівні планування...

1)   матеріальних ресурсів;

2)   матеріально – технічного устаткування;

3)   виробничих потужностей  і використання основних фондів;

4)   засобів виробництва.

* 4 До не поновлювальних ресурсів відносять:

1)   тваринний світ;

2)   рослинний світ;

3)   родючість ґрунтів;


4)   простір помешкань;

5)   корисні копалини.

* 5. У еколого – економічному аспекті навколишнє природне серед- овище складається з об’єктів:

1)   людське суспільство;

2)   промисловість;

3)   сільське господарство;

4)   природні умови;

5)   природні ресурси;

6)   комунальне господарство;

7)   невиробнича сфера.

* 6. З природно – наукової точки зору в складі навколишнього при- родного середовища розрізняють такі об’єкти:

1)   промисловість;

2)   сільське господарство;

3)   гідросфера;

4)   комунальне господарств;

5)   атмосфера;

6)   транспорт;

7)   людське суспільство.

7.  Дослідження положення людини, як вигляду  і суспільства  в екосфері  планети, його зв’язків з екологічними системами  і за- ходи впливу на них – це:

1)   охорона природи;

2)   аутекологія;

3)   синекологія;

4)   екологія;

5)   економіка природокористування;

6) демекологія.

8.   Дисципліна, що вивчає загальні закони функціонування екосис- тем різноманітного ієрархічного  рівня – це:

1)   охорона природи;

2)   аутекологія;

3)   синекологія;

4)   екологія;

5)   економіка природокористування;

6)   демекологія.


9.   Сполучна  лавка між суспільством  і природою – це:

1)   виробничі відношення;

2)   людина;

3)   продуктивні сили;

4)   науково – технічний прогрес;

5)   атмосфера.

10. У основі зросту продуктивності праці лежить:

1)   закон збереження  енергії;

2)   закон перетворення енергії;

3)   закон економії часу;

4)   еволюція живої природи;

5)   екологізація виробництва.

* 11.Часними показниками для аналізу  витрат на природоохоронну діяльність є...

1)  Частка поточних витрат на природоохоронну діяльність  у загальному  обсязі поточних витрат підприємства;

2)   Відношення економічного  ефекту  від застосування приро- доохоронних  заходів до загальної величини  витрат на їхнє проведення;

3)   Частка  витрат на оплату сторонніх  організацій  на природо- охоронну діяльність  у загальному  обсязі цих витрат підпри- ємства;

4)   Відношення природоохоронної діяльності  до вартості мате- ріалів;

5)   Відношення природоохоронної діяльності  до загальної  чи- сельності робітників і чисельності робітників, зайнятих при- родоохоронної діяльності.

* 12.Часними показниками для аналізу  витрат на природоохоронну діяльність є...

1)   Відношення економічного  ефекту  від застосування приро- доохоронних  заходів до загальної величини  витрат на їхнє проведення;

2)  Частка поточних витрат на природоохоронну діяльність  у загальному  обсязі поточних витрат підприємства;

3)   Частка  витрат  на раціональну охорону  водяних  ресурсів  у загальному  обсязі витрат на природоохоронну діяльність;

4)   Відношення результату природоохоронної діяльності чисель- ності робітників, зайнятих природоохоронної діяльності;

5)   Відношення природоохоронної діяльності до вартості матеріалів;


Тест №5

Загальні положення:

1. На кожне питання  повинна бути одна числова відповідь у ви- гляді порядкового номера (цифри).

2. Питання «*» мають дві правильні  числових відповіді.

3. Кількість  вірних числових відповідей – 16.

* 1. Що з перерахованого відноситься до вторинного  забруднення:

1)   виробництво мінеральних добрив;

2)   використання мінеральних добрив;

3)   використання сірчаної кислоти;

4)   коксування вугілля;

5)   видобуток сірки;

6) виробництво бавовняної  тканини;

7)   робота транспорту.

* 2. У екологічну інфраструктуру міста входять...

1)   підприємства промислові  і транспортні;

2)   водозахисні спорудження;

3)   вулично – регулюючі служби;

4)   моніторингові об’єкти;

5)   житлово – комунальні  служби.

* 3. Основні  завдання   економічного  аналізу  в  системі  керування природокористуванням

1)   оцінка ресурсного потенціалу  України;

2)   аналіз по стадіях освоєння;

3)   аналіз за часом використання ресурсів;

4)   посилення впливу НТП  на рівень використання природних ресурсів;

5)   охорона природних  ресурсів.

* 4. Екологічний паспорт підприємства містить у собі:

1)   валовий прибуток підприємства;

2)   загальні зведення  про підприємства;

3)   дані про викиди;

4)   рентні платежі підприємства;

5)   балансовий  прибуток підприємства;

6)   кількість  зайнятих на підприємстві робітників.

5.   Підрозділ природних ресурсів на невичерпні і що вичерпаються –

це класифікація:

1)   фітоценологічна;

2)   народногосподарська;


3)   економічн;

4)   екологічна;

5)   соціально – економічна.

6.   Підрозділ  природних  ресурсів на поновлювальні і не поновлю- вальні – це класифікація:

1)   фітоценологічна;

2)   народногосподарська;

3)   економічна;

4)   екологічна;

5)   соціально – економічна.

7.   До базисних  економічних  факторів  відтворення засобів вироб- ництва в розвитку  людини відносять:

1)   середовище помешкання;  ресурси харчів;

2)   просторове середовище;

3)   естетичне задоволення;  розвиток  почуттів краси;

4)   ресурси обміну речовин; ресурси води.

8.   До базисних соціальних  факторів у розвитку  людини відносять:

1)   середовище помешкання;  ресурси харчів;

2)   просторове середовище;

3)   естетичне задоволення;  розвиток  почуттів краси;

4)   ресурси обміну речовин; ресурси води.

9.   Економічний бік загальної закономірності природокористування – це:

1)   зростання  продуктивності природоохоронної праці;

2)   екологізація виробництва;

3)   еволюція живої природи;

4)   закон економії часу;

5)   закон збереження  енергія;

6)   закон перетворення енергії.

10.  Загальна закономірність природокористування інтегрує в собі дію законів:

1)   збереження  і перетворення енергії та економії часу;

2)   збереження  і зростання  продуктивності праці;

3)   екологізація виробництва;

4)   еволюції природи її економії часу;

5)   перетворення енергії і екологізації виробництва.

11. Метод, заснований  на поглинанні  газів рідкими поглинувачами...

1)   Нейтралізація;

2)   Адсорбція;

3)   Відновлення;

4)   Флотація;

5)   Флокуляція;


6)   Екстракція;

7)   Десорбція;

8)   Концентруванння;

9)   Коагуляція;

10) Абсорбція;

11) Магнітний метод.

12.  Метод, який оснований на електролізі промислових стічних вод шля- хом перепускання через них постійного електричного струму – це...

1)   Відстоювання;

2)   Фільтрування;

3)   Коагуляція;

4)   Адсорбція;

5)   Абсорбція;

6)   Нейтралізація;

7)   Флокуляція;

8)   Електромеханічне очищення;

9)   Екстракція.

Тест №6

Загальні положення:

1. На кожне питання  повинна бути одна числова відповідь у ви- гляді порядкового номера (цифри).

2. Питання «*» мають дві правильні  числових відповіді.

3. Кількість  вірних числових відповідей – 15.

* 1 До галузей, що сильно забруднюють середовище, відносять...

1)   легка;

2)   харчова4

3)   хімічна;

4)   целюлозно  – паперова;

5)   будматеріалів;

6)   точне машинобудування.

* 2 У натуральній формі збиток виражається в...

1)   погіршенні настрою;

2)   загибелі зелених насаджень;

3)   утраті пам’ятників історії;

4)   зниженні  врожайності;

5)   зменшенні терміна служби основних виробничих фондів;

6)   скороченні тривалості  життя;

7)   підвищенні захворювання.


* 3 Основні  види економічного аналізу в системі керування приро- докористуванням....

1)   оцінка ресурсного потенціалу  України;

2)   аналіз по стадіях освоєння;

3)   аналіз за часом використання ресурсів;

4)   посилення впливу НТП  на рівень використання природних ресурсів;

5)   охорона природних  ресурсів.

4.   Розробка комплексних цільових  програм  НТП  відносять  до.... функції природокористування:

1)   відтворювальної;

2)   просторової;

3)   екологічної.

5.   Класифікація природних ресурсів по ознаці приналежності їх до того або іншого елементу природи – це:

1)   фітоценологічна;

2)   народногосподарська;

3)   економічна;

4)   екологічна;

5)   соціально – економічна.

6.  Класифікація природних  ресурсів із погляду ефективності суспільного  виробництва, що використовує природні  ресур- си – це:

1)   фітоценологічна;

2)   народногосподарська;

3)   економічна;

4)   екологічна;

5)   соціально – економічна.

7.   До базисних  біологічних  факторів  підтримки  життя  людини як біологічного виду відносять:

1)   інформаційний ресурс;

2)   енергетичний ресурс;

3)   просторове середовище;

4)   джерело предметів праці;

5)   ресурси обміну речовин.

8.   До базисних  біологічних  факторів  підтримки  життя  людини як біологічного виду відносять:

1)   засіб інформаційного обміну;

2)   середовище помешкання;

3)   естетичне задоволення;


4)   інформаційний ресурс;

5)   енергетичний ресурс.

9.   Загальна закономірність природокористування визначає принципи:

1)   екологізації виробництва;

2)   еволюції природи і суспільства;

3)   збереження  і перетворення енергії;

4)   примату природи і екологізації;

5)   примату і соціалізації  природи й екологізації виробництва.

10. Біосоціальним по змісту є:

1)   природа;

2)   людина;

3)   суспільство;

4)   навколишнє середовище.

11. Метод, заснований на поділі системи повітря – тверді частки під впливом сили ваги – це:

1)   Фільтрування;

2)   Коагуляція;

3)   Магнітний метод;

4)   Адсорбція;

5)   Абсорбція;

6)   Відстоювання;

7)   Нейтралізація;

8)   Відновлення;

9)   Флотація;

10) Десорбція;

11) Іонний обмін.

12. Метод,  заснований   на  відновленні неорганічних   і органічних сполук із зміною їхньої валентності або структури – це:

1)   Окислення хімічними реагентами;

2)   Концентрування;

3)   Перегонка  і ректифікація;

4)   Іонний обмін;

5)   Десорбція;

6)   Флокуляція;

7)   Флотація;

8)   Відстоювання;

9)   Коагуляція;

10) Відновлення.