8.4. Основні  напрямки екологізації матеріального виробництва

Головний  напрямок  екологізації  матеріального виробництва – це створення безвідходних (маловідходних) виробництв. Безвідход- не виробництво – це така господарська  система, технологія і органі- зація якої забезпечують  екологічну рівновагу і найбільш ефективне використання природної сировини  і енергії.

Функціонування безвідходного  виробництва забезпечується розробкою  і впровадженням технологічних процесів  і обладнання, що дозволяє:  комплексно переробляти сировину  з використанням усіх її компонентів;  істотно зменшувати або повністю виключати забруднення навколишнього середовища   відходами  виробництва


і споживання; переробляти відходи  виробництва і споживання з отриманням товарної продукції або використовувати відходи без по- рушення екологічної рівноваги; створювати замкнуті системи про- мислового водопостачання і безвідходні територіально-виробничі комплекси  та екологічні регіони.

Основна  еколого-економічна характеристика безвідходного  ви- робництва  – це максимальний ступінь переробки  сировини,  що за- безпечує мінімальні витрати природної речовини і енергії на одини- цю продукції і виключає забруднення навколишнього середовища.

Безвідходні  (маловідходні) технології розвиваються в таких на- прямках:  створення різноманітних видів безстічних  технологічних систем і водооборотних циклів на базі існуючих, перспективних засобів,  що впроваджуються; розробка  і впровадження систем  пе- реробки  відходів виробництва і споживання, що розглядаються як вторинні матеріальні  ресурси; створення принципово нових проце- сів отримання традиційних видів продукції, що дозволяє виключи- ти або скоротити  технологічні  стадії, на яких утворюється основна кількість  відходів; розробка і створення ТПК з замкнутою структу- рою матеріальних потоків  сировини  і відходів, що мають мінімум викидів у навколишнє середовище.

Система стає безвідходною, коли на Н–й стадії забезпечується найбільш ефективне використання природної  сировини  і енергії, а кількість  відходів, що виділяються, не виявляє негативного впливу на навколишнє середовище.  Розрізняють два типи  безвідходних  техно- логій: відкриті і закриті. Відкрита  система забезпечує  безвідходне ви- робництво поетапно, за стадіями. Кінцева мета при такій системі дося- гається технологічним доповненням кожної стадії переробки  відходів. Безвідходна система закритого типу характеризується тим, що відходи виробництва, що утворюються на різних ступенях технологічного про- цесу, наприкінці спрямовуються на переробку в початкову стадію.

Важливим напрямком екологізації  матеріального виробництва на сучасному  етапі є максимальне залучення в господарський обіг вторинних  ресурсів.

Важливе значення для раціонального природокористування має створення на різних рівнях господарювання кадастру вторинних ре- сурсів і документа,  що містить  сукупність  вірогідних  і необхідних відомостей про кількість відходів, що утворилися, і основні напрям- ки еколого-економічної ефективності їхньої утилізації.