6.6. Повітряні лінії електропередачі

Дія повітряних ліній електропередачі (ПЛ) на навколишнє се- редовище пов’язана з відчуженням землі, скороченням сільськогос- подарських, лісових і мисливських угіддь. ПЛ порушують цілісність


полів і кормових  угідь, що сприяє  зростанню  бур’янів, створюють перешкоди для обробки полів з повітря пристроями агротехніки. Особливо велику шкоду лінії завдають лісовим угіддям, оскільки просіки під трасами ліній повністю виводяться з господарського обі- гу, збільшується лісоповал (навколо трас ліній). Періодично (1 раз у

5 років) розчищення трас ліній механічним  шляхом і за допомогою гербіцидів виводять  із процесу виробництва внаслідок  окислення в атмосферу  Землі  тисячі гектарів лісових угідь. Електричні поля під лініями  викликають накопичення зарядів  і підвищення потенціалу по відношенню  до землі, на ізольованих від землі об’єктах, у тому числі на тілі людини, на взутті, на тілі копитних тварин, на корпусах механізмів. Підвищений потенціал  на тілі людини і тварин призво- дить до виникнення розрядів  тіла на траву. Через  мінімум  струму такі розряди безпечні для організмів. Однак вони викликають не- приємні відчуття та можуть стати наслідком травми вторинного  ха- рактеру внаслідок втрати уваги, несподіваних  рухів тощо.

Система  заходів  щодо зниження шкоди  від ПЛ  складається з двох груп заходів:

1.   Удосконалених конструкцій повітряних ліній  електропередач з метою зменшення  площі земель, відчужених  під траси ліній і підвищення їх пропускної здатності і обмеженості напруги елек- тричного поля під проводами ліній.

Для  реалізації  цих завдань  можуть  бути використані наступні технологічні  рішення:  зменшення  міжфазних відстаней  за рахунок проведення  заходів  щодо  зниження розрахункової короткості  пе- ренапруження; застосування тросів біозахисту; перехід від тради- ційних до контактних  ліній електропередач підвищеної  пропускної здатності і зниження екологічного впливу та застосування комбіно- ваних електропередач, виконані як багатоланцюгові  електропереда- чі.

2.   Раціональне використання трас ліній  електропередач, рекуль- тивація  та окультурювання земель, які відведені під трасу, з ме- тою залучення їх у сільськогосподарський обіг, передавання ко- ристувачам  під покоси, для вирощування овочевих культур, під паркове господарство; передавання земель для створення план- тацій новорічних  ялинок,  використання технічних  та плодово- ягідних  культур,  а також чагарників  для вирізування гілок, які систематично  підрізаються і використовуються як їжа для тва- рин, передавання землі  для  будівництва ферм  для  розведення


курей та качок, кроликів, нутрій тощо, передавання землі під са- дове будівництво  з додержуванням правил  щодо спорудження житлових  споруд поблизу трас ПЛ.

Акустичний шум, який впливає на екологічний стан на трасі по- вітряних ліній електропередач надвисокого напруження (ПЛНВН), є виявом  звукового  ефекту  і інтенсивної  корони,  особливо  під час дощу. На сьогодні у вітчизняній практиці  проектування ліній елек- тропередач  застосовується допустимий рівень акустичного  шуму у погану погоду на протязі  100 м від проводів крайньої  фази, дотри- мання якого перевіряється відповідними розрахунками ще на стадії проектування. При підвищенні  встановленої норми потребується коректування параметрів  дротів  фази  і їх розміщення в просторі. Крім вказаних економічних засобів, ПЛ є також джерелом виник- нення перешкод у високовольтних каналах зв’язку ПЛ.