6.3. Вплив металургійного підприємства на навколишнє середовище

Сучасне металургійне  виробництво має такі основні переробки: виробництво котунів  та агломерату,  коксохімічне,  доменне, стале- ливарне  і прокатне  виробництво.  У склад підприємств входять  та- кож феросплавне, вогнетривке і ливарне виробництво.  Усі вони яв- ляють  собою джерела  забруднення атмосфери  та водоймищ.  Крім того, металургійні підприємства займають великі виробничі  площі, що передбачає відчуження  земель.

Концентрація шкідливих  речовин у повітрі і воді великих мета- лургійних  центрів значно перевищує  норми. Всі металургійні пере- робки є джерелами  забруднення пилом, оксидами вуглецю і сіркою. У доменному  виробництві виділяються додатково сірко-водень  і оксиди азоту у прокатному - аерочастки  отруйних  розчинів, гази емульсій  і оксиди  азоту. Найбільша кількість  викидів  існує у кок- сохімічному виробництві. Тут, крім перелічених  забруднювачів, можна відмітити піридинові  основи, ароматичні вуглеводи, феноли, аміак, 3-4 бензопирен, синильну  кислоту та ін.

На  частку  підприємств чорної  металургії  припадає  15-20% за- гальних забруднень атмосфери. В середньому на 1 млн. т річної про- дукції чорної металургії виділення  пилу складає 350, оксиду вугле- цю – 400, оксидів азоту – 42 тонн за добу.

Чорна  металургія  є одним з найбільших споживачів  води. Во- допостачання її складає  12-15% загального  споживання води про- мисловими підприємствами країни. На охолодження обладнання використовується 49% води, очищення  газів і повітря – 26%, гідро- транспорт  – 11%, обробку металів  – 12%, інші процеси – 2% води. Безповоротні втрати  пов’язані з випаровуванням і в системах  зво- ротного водопостачання, з приготуванням хімічно очищеної води, з витратами в технологічних процесах, які складають 6-8%. Вода, яка залишається у вигляді  стоків повертається до водоймищ  “умовно- чистих” стоків (близько 60-70% стічних вод), які мають тільки під- вищену температуру.  Решта стічних вод (30-40%)  забруднені різно- манітними домішками, шкідливими сумішами. Найбільша кількість


води використовується в прокатному,  доменному  та сталеливарно- му виробництві. Усі стічні води забруднені  зваженими частинами, які утворюються  за умов очищення від пилу, золи та інших твердих матеріалів.  Прокатне  виробництво,  крім того, є джерелом  забруд- нення мастилами, емульсією та травильними розчинами.

Металургійні підприємства з великою кількістю цехів і допоміж- них служб займають до 1000 га. Земля, порушена гірничими робота- ми і зайнята  відвалами, складає величезні площі. На металургійних підприємствах виникають  великі  маси відходів, а утилізуються та обезводнюються тільки 34%. У цілому відходи складають доменний і коксовий  гази.

Коксовий газ після очищення від пилу, смол, летких речовин ви- користовують як паливо.