6.2.4.  Транспорт

Сучасні тенденції на шляховому  і повітряному транспорті  при- зводять до перевантаження, забруднення, втрати часу, ушкодження здоров’я, небезпеки для життя та загальним економічних  втрат.

Транспорт економічно нейтральний, але види транспорту мають різний ступінь впливу на навколишнє середовище. Викиди тран- спорту –шляхового і повітряного – це дуже висока частка усіх ви- кидів: більше ніж 90% усіх свинцевих  викидів, більше ніж 50% всіх викидів  NO,  та більше  30% усіх  повітряних органічних  з’єднань. Крім цього, транспортний сектор, зокрема  шляховий  і повітряний, розглядається, як найбільш забруднюючий.

Необхідно  скоротити  вплив інфраструктурного розвитку  на ви- користання землі, знизити  рух і перевантаження (особливо в урба- нізованих районах), знизити ризик при перевезеннях небезпечних відходів.

Це забезпечує:

-           поліпшення координації у плануванні  і інвестуванні транспорт- ної інфраструктури;

-           поліпшення конкурентоспроможного стану, екологічно  чистих видів транспорту, таких як залізничний, внутрішній, морський і змішаний;

-           розвиток  міського транспорту,  який  дає пріоритет  суспільному транспорту  і зв’язкам між системами поїздок;

-           продовження технічного поліпшення засобів руху і палива;

-           заохочення  більш екологічно  раціонального використання при- ватних машин і заміна у правилах водіння і звичках, включаючи обмеження  швидкості.

Сільське господарство


Сільське господарство разом з лісовим господарством займають більше 80% території. Традиційно фермер – це опікун грунту і сіль- ської місцевості.  Фермерська практика  значно  модернізувалася за останні 40 років.

Серед  факторів,  які вплинули на зміни, можна  зазначити  такі: переїзд сільського населення у міста, зростаюча механізація,  поліп- шення  транспорту,  поліпшення якості зерна, захист урожаю та ви- ведення нових порід тварин, міжнародна  торгівля  та конкуренція у продуктах харчування.

Одним з наслідків цього в деяких випадках є переексплуатація і деградація природних  ресурсів: грунту, води і повітря.

При вирощуванні врожаю систематичне  використання фабрич- них захисних продуктів приводить до відносного захисту його від паразитів.

В деяких  районах  велика  кількість  родючих  земель  гине кож- ного року через ерозію, яка відбувається завдяки  неправильному використанню землі. У тваринництві стає все більш важко працю- вати  внаслідок  захворювання тварин.  Відходи  тварин  створюють все більше проблем забруднення води і грунту. Очищення під ниви, осушення землі викликають виснаження землі та зменшення  біоло- гічного різноманіття. Надмірне  використання азотних і фосфорних добрив викликають забруднення в багатьох річках та “цвітіння” во- доростей, порушення  кисневого рівня води з драматичними наслід- ками для риби.