6.2. Вплив навколишнього середовища на економічне зростання 6.2.1.  Промисловість

За своєю експлуатацією природні ресурси, енергія на фоні поглиблен- ня забруднення і збільшення відходів промислового сектора - найважливі- ші з причин погіршення якості навколишнього середовища. Далі, як тільки екологічні наслідки промислової активності  перебільшують допустимий рівень, відбудеться блокування подальшого існування підприємства.


Тому однією з важливих  цілей промислової політики є створен- ня основи  для  сильного,  новаторського і конкурентоспроможного індустріального середовища.  Таким  чином гарантується конкурен- тоспроможність і постійність.

Інтерес  суспільства  полягає  у тому, щоб довгострокові  еконо- мічні і соціальні вигоди не приносити у жертву заради короткостро- кових фінансових  прибутків.

Екологічно  чиста промисловість більше не є питанням  розкоші, а питанням  необхідності .

Багато  секторів  промисловості беруть на себе відповідальність щодо збереження  навколишнього середовища  та природних  ресур- сів. Таким чином, промисловість стає не тільки частиною проблеми, а також частиною її вирішення.  Екологічна  політика  може сприяти оптимізації  управління ресурсами, створенню суспільної довіри і розвитку  ринкових  можливостей.  Багато нових очисних і низько- відходних технологій не тільки зменшують забруднення, а ще і еко- номлять  витрати  сировини  матеріалів  і енергії в такій мірі, що зни- ження залишків може більше ніж відтворити  первісні, більш високі, інвестиційні витрати  і, таким чином, знизити  собівартість  одиниці продукції. Великі можливості  приховані  у використанні генетичної інженерії,  для  сільськогосподарської продукції,  харчової  продук- ції, хімії і фармацевтики, очищення  навколишнього середовища  та отримання нових матеріалів  і енергетичних  джерел.

Поєднання передового технологічного  суспільства  з сильною творчою та пристосованою виробничою  базою може гарантувати покращення здоров’я та полегшення умов життя.

Високі екологічні стандарти, поєднані з позитивними продук- тивними  мотивами,  слід пристосувати до усіх ділянок  ланцюга до- слідження технологічного  процесу:  дослідження – технологічний процес – виробництво – маркетинг  – використання – утилізація.

Екологія  повинна стати частиною освіти і професійного навчан- ня зі спеціальним акцентом  дослідників і виробничих інженерів. Необхідний “пакет”, який включає такі узгоджені заходи:

1)   укріплення діалогу з промисловістю;

2)   поліпшення стратегічного  планування, куди входить економіч- на оцінка планів та програм;

3)   удосконалення управління та контроль  за виробничим проце- сом;

4)   попередження забруднення;


5)   економічний аудит;

6)   економічна оцінка та облік;

7)   використання найкращих  технологій;

8)   застосування ринкових  систем цін за використання природних ресурсів;

9)   більш високі стандарти, які б гарантували, що економічний удар продуктів протягом життєвого циклу буде мінімізованим;

10) підтримка  добровільних  домовленостей та інших форм саморе- гулювання;

11) ефективне управління відходами;

12) утилізація відходів за допомогою первісних виробників і імпортерів;

13) наукові дослідження з технології рециркуляції.

Коли розглядають цей пакет, важливу увагу приділяють  позиції малих та середніх підприємств і питанням міжнародної конкуренто- спроможності.  Забруднення трапляється не тільки  на великих  під- приємствах, а і на малих фабриках, які також вносять свою частку у забруднення і накопичення відходів