5.3. Другий рівень системи – розміщення відходів

Транспортування відходів від джерел утворення до систем їх захоронення або використання відбувається звичайно  на коротку відстань і тим більше вона потребує величезних  витрат праці, тран- спортних засобів і капіталовкладень.

Серед  чисельних  фактів  і джерел  забруднення природного  се- редовища і його подальшої антропогенної модифікації відходи віді- грають важливу  роль. У значній  мірі ця роль  визначається тим, в яких масштабах і в якому вигляді  надходять  відходи до природних систем. Якщо відходи розсіюються в природних системах, утворюю- чи невисокі концентрації,  біологічні механізми, регуляції, що діють у природних  комплексах, справляються з завданням знешкодження відходів, і симптоми  забруднення сфери життя  при цьому відсутні. Такий  стан справи  з побутовими відходами  у сільській  місцевості або з відходами  тваринництва в умовах контролю  над випасами.  У цей же час в останнє десятиліття відбувається прискорена  концен- трація промисловості і населення у величезних містах-агломераціях здійснює  різко  локалізовані на обмежених  просторах  джерела  ма- сового утворення відходів. Практично усі міські ландшафти у наш


час виявляються “перевантаженими” відходами  власного  функціо- нування.

Оскільки критичні  рівні здатності цих систем щодо самоочи- щення давно вже пройдені, надто висока концентрація цих відходів призводить  лише до негативних  наслідків.

Якщо  проаналізувати розміщення відходів,  що  накопичують- ся за ланками  першого рівня системи (перший  рівень – утворення відходів), з’ясовується, що суворо локалізованим або фокусним розміщенням характеризується велика  частина  промислових і бу- дівничих відходів, а також відходи тваринництва при стійловому утриманні  тварин.  Рослинницькі відходи  мають дисперсем  розмі- щення  так само, як і відходи свійських  тварин  в умовах їх випасу. Побутові  відходи можуть  накопичуватись у дуже значних  обсягах у межах міських поселень, але можуть і не утворювати небезпечних концентрацій, як це спостерігається при сільських типах поселень.

Як  показують  розрахунки, з точки  зору  санітарного  стану  на- вколишнього середовища, небезпечними за характером розміщення слід визнавати  всі промислові  відходи (крім  маси розкривних по- рід) 7,5 млрд т відходів тваринництва і 350-400 млн т міського по- бутового сміття.

Особливу проблему утворюють величезні маси відходів, що формуються в урбанізованих або індустріальних зонах ряду держав. Так, тільки з землі Північний Рейн – Вестфалія в Німеччині, де роз- ташовується величезний в Західній  Європі гірничо-промисловий вузол Рура, утворюється щорічно більше 60 млн т всяких  відходів. З Москви  у 1995 р. було вивезено  більше 7,8 млн м3  або 1,4 млн т сміття  побутового  походження,  і ця кількість  продовжує  зростати. В США тільки в містах кожного року накопичується 190 млн т від- ходів, що надходять від населення.  Близько 3 млн т сміття викидає щорічно Лондон тощо. У Відні в 1998 р. було накопичено 9,5 млн м3 сміття.