Нормами накопичення відходів називається їх кількість,  яка формується на установлену розрахункову одиницю. Для побутових відходів – це 1 людина житлових  приміщень, 1 місце для готелів, лі- карень і ін., 1 м2  площі для магазинів тощо за певний проміжок часу (рік, добу). Норми  накопичення визначаються як у вагових (кг, т), так і в об’ємних одиницях  (л, м3). Для промислових відходів як роз- рахункова  одиниця  приймається одиниця  продукції,  що випуска- ється. для сільськогосподарської галузі – одиниця поголів’я тварин, або 1ц (т) продукції рослинництва.

Норми  накопичення виявляються досить  динамічними і зале- жать  від багатьох  факторів:  для  побутових  відходів  – від співвід- ношення міського і сільського населення,  від прийнятої системи опалення,  ступеня  упорядкованості міської забудови,  від кількості та ємності підприємств громадського призначення і ін.; для про- мислових  відходів – від рівня розвитку  технології виробництва, що визначає ступінь використання як первинних, так і вторинних мате- ріальних  ресурсів, від глибини  спеціалізації галузей і виробництв і від наявності  або відсутності зв’язку щодо їх кооперування або ком- бінування  тощо. Для сільськогосподарських відходів – від ступеня переробки  непродовольчої зеленої біомаси в корм для свійських тварин, від сортового складу культур і порідного складу тварин, від рівня інтенсифікації господарства і т.д.

У наш у більшості країн ведеться  облік накопичення і установ- лені норми формування, головним чином, побутового сміття, а кіль- кість відходів, що поставляється промисловістю і сільським  госпо- дарством,  часто  залишається поза  статистичним спостереженням. За суто орієнтовними оцінками маса розкривних порід, що щорічно вилучається з земних надр, складає 15-20 млрд т, а решта видів про- мислових відходів оцінюється  в 1,5 млрд т.

Досконало не розроблені норми накопичення відходів у рослин- ництві. Щодо їх формування в тваринництві, то вже проведені  для цих цілей спеціальні  дослідження і в колишньому Радянському Со- юзі, і за кордоном. У результаті  розроблені  диференційовані норми накопичення відходів. За окремими видами свійських тварин з ура- хуванням їх стійлового або пасовищного утримання. Запропоновані норми  були  використані нами  для  розрахунку  величини  світових тваринницьких відходів.


Річне накопичення побутових  відходів визначається за форму- лою:

Q = P·m, де Q - річна кількість  відходів, м3;

P - норма накопичення відходів;

m – чисельність населення.

Дослідження показують, що чим вищий рівень економічного розвитку країни і загальний обсяг виробництва, тим значніша норма накопичення відходів.

Загальною тенденцією, яка простежується в багатьох країнах світу, є зростання  норм накопичення сміття  в розрахунку  на душу населення.

Середні питомі норми по ряду держав показані в табл. 5.1.


 

Норми  накопичення сміття


Таблиця 5.1


 

 

Країни

Накопичення сміття

Кг/люд/р.

США

700-1100

СНД

360

ФРН

365

Канада

700

Швеція

280-400

Швейцарія

200

Австрія

230

Великобританія

210-240

Данія

220-260

Нідерланди

150-170

Польща

230-270

Для  визначення загальної  маси твердих  побутових  викидів  на земній кулі можна орієнтовно  прийняти для таких регіонів, як Аф- рика,  Південна  Америка,  Азія  і Океанія,  норму  накопичення, яка дорівнює 150 кг на 1 людину в рік. В СНД, США і деяких європей- ських  країнах,  де подібні відомості  відсутні,  норма накопичення в розрахунках визначається в 250 кг/люд/р. (табл. 5.2).


 

Накопичення побутових відходів


Таблиця 5.2


Континент або країна

Населення, млн люд

Відходи, млн т

загальне

міське

загальне

міське

І. За нормою  накопичення = 150 кг/люд/р.

Африка

364

52,9

54,6

7,9

Південна Америка

300

92,1

45,0

13,8

Азія

154

299,0

323,1

44,8

Океанія

20

13,4

3,0

2,0

ІІ. За нормою  накопичення = 250 кг/люд/р.

Північна Америка

233

82,6

197,0

90,8

Європа

469

281,0

117,3

 

СНД

250

144,0

90,0

36,1

Разом

3 538

864,3

830,0

191,4

Щорічно у світі утворюється близько 830 млн т побутових відхо- дів, причому близько  270 млн т концентрується у фокусних  точках міст. Саме ця кількість являє собою особливу загрозу навколишньо- му середовищу  і потребує централізованих заходів для знешкоджу- вання.

НТП  і збільшення сфери споживання, характерні  для сучасної епохи розвитку людства, в якості одного з наслідків породжують величезну  масу відходів, що постійно збільшується. Про масштаби цього процесу свідчать такі дані. Щорічно  в США утворюються,  за різними джерелами, від 3,5 до 4,3 млрд т твердих відходів, з яких приблизно половина припадає на частку сільськогосподарських від- ходів; 1,7 млрд т складають  вскришні  породи гірничодобувної про- мисловості; від 200 до 360 млн т – побутові відходи населення і ре- шту частину складають відходи обробної промисловості.

В СНД  за приблизними даними  маса побутових  відходів дося- гає 90 млнт/р., промислових – від 1,0 до 1,2 млрд т/рік, відвальні породи гірничих  розробок  – близько  6 млрд т/рік. У Німеччині ця величина  наближається до 260 млн т, у тому числі міського сміття утворюється 68 млнт/р.

У багатьох  країнах  світу середній  річний  приріст  формування маси викидів складає 2-3%, а для деяких держав цей показник вияв- ляється значно більшим. Наприклад, у США, де обсяг накопичення відходів усіх категорій є рекордним у масштабах земної кулі, він що-


річно зростає на 15% і до кінця поточного століття очікується збіль- шення загальної маси відходів у 2,46 раз.

Одночасно  із зростанням обсягу накопичення відходів відбу- ваються  надто помітні  зміни  їх структури,  пов’язані  перш за все з виникненням нової технології  і появою  нових  видів  матеріалів.  У країнах з високим рівнем економічного розвитку у відходах побуто- вого походження різко зростає частка паперу, пакувальних матеріа- лів, склотари  і в той самий час знижується кількість  харчових про- дуктів.  Наприклад, сьогодні  побутові  відходи в Москві  на 35-40% складаються з паперу, на 30-40% - з харчових відкидів, але 1-4% при- падає на скло і металобрухт  і т. ін.

У складі побутових відходів папір складає 50% у США і до 65%

у Великобританії.

За рахунок накопичення більш легких фракцій  – паперів, паку- вальних  засобів і ін. – вага відходів постійно  знижується, і цю об- ставину доводиться  враховувати при організації системи вивезення або переміщення сміття.