4.3.2.4. Економічний аналіз  у системі  управління природоко- ристуванням

В останні роки в нашій економічній  літературі, в планах та про- грамах  проведення   наукових  досліджень  найменшу  питому  вагу мають питання  комплексного  аналізу ефективності виробництва та рівня використання природних  ресурсів.


В умовах ринкової  економіки  підвищується роль економічного аналізу, який необхідний  для обгрунтування розподілів  проектів планів  з питань  природокористування, виявлення резервів  вироб- ництва, усунення втрат для удосконалення господарського механіз- му і системи управління в цілому.

У наш час ще не у відповідній мірі приділяється увага питанням формування та розвитку  системи аналізу використання природних ресурсів. По-перше, доцільно визначити, які види аналізу для роз- робки  методів  з удосконалення економічного  механізму  комплек- сного освоєння  природних  ресурсів і управління ресурсозбережен- нями  необхідні.  По-друге,  доцільно  визначити об’єкти аналізу,  це можуть бути окремі підприємства, підгалузі, окремі види діяльності, такі як планування, економічне  стимулювання, ціноутворення, гос- подарський  розрахунок  (група видів управлінської діяльності).

На  сьогодні  розроблені  прийоми  та методи  аналізу  планових і фактичних показників планування і господарської  діяльності  в об’єднаннях та на підприємствах. Розроблені принципові умови, виявлені  джерела і визначені завдання  аналізу окремих галузей і регіонів народного господарства. Аналіз використання природних ресурсів й охорони навколишнього середовища  розглядається як частина аналізу розвитку  регіонів України.

Складність економічного  аналізу  використання природних  ре- сурсів полягає в тому, що одночасно з вивченням економічних явищ необхідно  виявити тенденції  та результати вияву  природних  зако- нів природи з урахуванням взаємозв’язку між окремими  видами природних  ресурсів.

У паспорті підприємства (виробничого об’єднання)  має місце спеціальний розділ “Охорона природи та раціональне використання природних ресурсів”, що включає підрозділи з охорони атмосферно- го повітря, раціонального використання водних ресурсів, раціональ- ного використання корисних копалин та відходів їх видобування та переробки.

В господарській діяльності підприємств при проведенні експер- тизи нових проектних  рішень пропонується використовувати таку схему  економічного  аналізу  раціонального використання природ- них ресурсів (табл. 4.2):


Таблиця 4.2

 

 

Мета аналізу

Формування стратегії та тактики  підвищення ефективності управління природокористуваням

Основні завдання аналізу

Оцінка природно-ресурсного потенціалу  (країни, регіону, галузі)

 

Обгрунтування заходів щодо підвищення ефективності природокористування (економічних, науково-технічних, соціальних  та ін.)

 

Посилення впливу НТП  на рівень використання природних  ресурсів

 

Основні види аналізу

За цілями та задвданнями використання аналізу (для оцінки ефективності використання ресурсів, для обгрунтування планів, для експертної оцінки, для використання нової техніки та ін.).

 

За об’єктами аналізу (за галузями, за родовищами,  за територіальними комплексами,  за об’єднаннями та підприємствами).

 

За видами природних  ресурсів (за земельними, водними, мінеральними, лісовими, за вторинними ресурсами і відходами та ін.).

 

За часом використання ресурсів (за циклом відновлення)

 

За стадіями освоєння  (за проектними рішеннями, підготовкою, видобуванням та переробкою, транспортуванням за умов кінцевого споживання).

 

За основними  суб’єктами аналізу (галузеві органи управління, територіальні органи управління, наукові установи, теоретичні комісії та ін.).

 

За рівнями  управління (країна, регіон, галузь, підприємство)

 

Основні методи аналізу

Порівняльний метод, фактичний аналіз, балансовий метод, системний  аналіз, функціонально-вартісний аналіз

 

Процес аналізу

Розробка програми, накопичення даних, аналіз, обробка даних, узагальнення результатів, висновки  та пропозиції

В умовах ринкової економіки зростає значення аналізу викорис- тання виробничих ресурсів, у тому числі і природних.  Підвищуєть- ся роль сплати  за ресурсокористування і системи  штрафів  за над- нормовані витрати природних  ресурсів.