При формуванні та подальшому розвитку системи управління у сфері природокористування повинні враховуватися об’єктивні при- родні фактори  (різноякісність відтворювального циклу сировинних ресурсів, сполучення  інтересів господарської діяльності та вимог до збереження  ресурсного потенціалу  країни).

Господарський механізм природокористування включає такі підсистеми:

а)   функціональну, що базується на економічних методах управлін- ня: планування, ціноутворення, фінансування та кредитування, економічне стимулювання, господарський розрахунок;

б) забезпечуючу   правове,  інформаційне,  наукове,   кадрове, матеріально-технічне забезпечення.

Приблизна схема господарського  механізму раціонального при- родокористування наведена в табл. 4.1.

Таблиця 4.1

 

Мета та завдання

Задоволення потреб народного господарства та населення в природних  ресурсах.

Забезпечення та збагачення  природних  багатств країни. Поліпшення якісних характеристик навколишнього середовища.

 

Функціональна підсистеми

Планування

включає організаційну структуру, показники і методи, нормативну базу, техніку і технологію планування

Фінансування та кредитування

включає порядок формування та використання фондів та засобів раціонального природокористування

Ціноутворення

включає види цін та ставок платежів за використання природних ресурсів: штрафні санкції за перевищення лімітів, якість продукції

Економічне стимулювання

включає матеріальні  стимули за економію первинних  та вторинних ресурсів

Господарський розрахунок

включає принципи,  методи, показники оцінки господарської діяльності з урахуванням екологічного фактора


 

Продовження табл. 4.1

 

Забезпечуваль-на підсистема

Наукове забезпечення – здійснення наукових робіт та проведення експериментів

Кадрове забезпечення – підготовка та підвищення кваліфікації кадрів щодо проблем природокористування

Інформаційне забезпечення – ведення обліку і контролю за ресурсокористуванням

Правове забезпечення – підготовка законодавчих актів, інструкцій