4.3. Основні  напрямки науково-технічного прогресу та їх вплив на охорону навколишнього середовища та раціональне природокористування 4.3.1.  Використання вторинної сировини  в народному господарстві

Відходи виробництва являють собою залишки сировини, матері- алів, напівфабрикатів, що утворюються  при виробництві продукції або виконанні робіт і позбавлені  повністю  або частково  первісних споживчих  якостей. Під відходами споживання необхідно розуміти вироби і матеріали, що позбавлені  своєї споживчої якості внаслідок фізичного та морального зносу.


Відходи виробництва та споживання, що утворюються  в на- родному господарстві,  характеризують собою вторинні  матеріальні ресурси. Їх використання розширює  сировину базу промисловості і сприяє збільшенню обсягів виробництва.

У вигляді вторинних  матеріальних ресурсів відходи використо- вуються  для виробництва нових видів продукції,  яка замінює пер- винні види сировини  і матеріали.

Згідно з затвердженими у встановленому порядку нормативами, вони визначають ресурси вторинної сировини, які можуть бути ви- користані у виробництві в тій чи іншій галузі.

Дані  про ресурси  вторинної  сировини  паспортизуються з що- річним оновленням показників.  У цих даних відображаються показ- ники, що характеризують обсяги відходів, їх основні фізико-хімічні, механічні  та споживчі  якості,  можливі  напрямки використання і ціни, за якими відходи можуть бути реалізовані.

У склад ресурсів, крім відходів, що утворилися за поточний  пе- ріод, включаються  відходи виробництва і споживання станом на 1 січня поточного року.

Виходячи  з соціально-економічних завдань,  що визначаються на тривалу перспективу,  комплексної програми науково-технічного прогресу,  схеми розвитку  і розміщення продуктивних сил, галузе- вих і міжгалузевих прогнозів утворення та використання важливих видів відходів виробництва і споживання, міністерства  і відомства передбачають у проектах основних направлень  економічного і соці- ального розвитку  показників утворення,  збору і використання важ- ливих видів вторинної сировини.

Підприємствам (об’єднанням,  організаціям), міністерствам  і відомствам  необхідно враховувати в першу чергу максимальне ви- користання вторинної  сировини,  що утворюється у них за рахунок отримання від інших джерел. При цьому беруться до уваги дані гео- логічних  служб про можливі  обсяги порід на родовищах  корисних копалин, можливості  їх комплексного  використання, про рівень ви- користання та витрат корисних  копалин  по експлуатаційних родо- вищах.

Для прискорення переходу на нові маловідходні  та безвідходні технології  в усіх галузях  народного  господарства  на базі комплек- сної програми  науково-технічного прогресу розробляються кон- кретні заходи.