4.2. Оцінка  збитків  від забруднення навколишнього середовища

На підприємствах чорної та кольорової металургії, хімічної про- мисловості і енергетики витрати тільки на атмосфероочисні споруди досягають 20% від загальної вартості основних виробничих фордів, і вартість їх продовжує  зростати.

Збитки від забруднення середовища  відбуваються  одночасно  в декількох аспектах: моральному, естетичному, престижному, нату- ральному, соціальному,  екологічному, правовому та інших.

1.  В моральному аспекті вони найбільше відчутні в погіршенні настрою через витрати вільного часу, призначеного для інших справ, негативних  емоцій з приводу захворювання рідних та близьких, за гибелі зелених насаджень та ін.


2.   В естетичному  аспекті збиток  відчутний  у вигляді  втрати  важ- ливих для нас якостей природного середовища: красивих пейза- жів і гармоній ландшафту, пам’яток історії та ін.

3.  У престижному аспекті збитки  виявляються в негативному ставленні людини до забрудненої ділянки його роботи або райо- ну проживання чи міста відпочинку  його сім’ї та ін.

Всі вказані  вище три види збитків  у більшості  випадків  важко під- даються виразу  в грошовій  формі, але відносно легко їх можна визначити непрямим  шляхом.

4.   В натуральній формі  збитки  виражаються у зниженні  урожай- ності сільськогосподарських культур, продуктивності тварин, птиці, зменшенні  строку служби  основних  виробничих фондів, збільшенні  числа захворювань  людини, тобто всі результати,  як наслідки  забруднень,  можуть бути представлені  в натуральних показниках: кілограмах, метрах, годинах, комплектах, умовних одиницях, що мають вартісний вираз.

5.   Соціальні  збитки  виявляються в підвищенні  захворювань,  ско- роченні тривалості життя та збільшенні  витрат населення на боротьбу з забрудненням у домашньому  господарстві, зростанні собівартості очищення води та інше.

Перші чотири розглянуті форми збитків дуже тісно взаємопов’язані і тому в економічних  розрахунках їх об’єднують в одну загальну форму – соціальну.

6.   Економічні  збитки  (здійснення шкоди)  – це фактичні  або мож- ливі втрати, негативні зміни природи та живих істот, які утворю- ються від якихось комбінацій, що виражаються у вартісній фор- мі. В загальному  вигляді економічні збитки стають вартісним виразом негативних  змін у природі, суспільстві людей, неживих об’єктах, що відбуваються  в результаті порушення  екологічної рівноваги оточуючого середовища.

7.   Правовий аспект збитків виявляється у вигляді грошових штра- фів або санкцій  і в цьому відношенні  він стає як еквівалентом інших збитків.

За часом дії збитки  можуть бути явні та приховані,  а також по- точні та прогнозні. Явні збитки порівняно легко і чітко визначають- ся за допомогою відомих  наукових  методів, а приховані  збитки  за умов існуючого рівня  знань  без проведення  спеціальних наукових досліджень не виявляються.


Поточні втрати завжди існують у наш час і залежать від рівня роз- витку продуктивних сил у даний проміжок часу, що розглядається.

Прогнозні  – це збитки,  які  очікуються  або можуть  настати  у майбутньому:  їх поділяють  на період від 5 років і на збитки далекої перспективи.

За масштабом діяльності розрізняють: глобальні збитки (вони охоплюють усю земну кулю); континентальні (в розмірі континенту або групи країн); регіональні (об’єднують ряд промислових районів або окремі великі міста); локальні збитки окремого джерела забруд- нення або підприємства.

Економічні  збитки класифікують за такими групами:

1.   Потенційні, які не потребують витрат на їх ліквідацію у наш час;

2.   Можливі,  які спостерігаються за умов відсутності  природоохо- ронних  заходів,  що  знижують  викид  забруднюючих  речовин, тобто ті, що розглядаються у перспективі в результаті можливо- го забруднення повітряного або водного джерел;

3.   Фактичні (розрахункові) збитки,  тобто витрати  або негативні зміни  флори  та фауни,  які  виникають  від забруднення навко- лишнього середовища  і можуть оцінюватися в грошовому вимі- рі;

4.   Попереджені збитки  являють  собою різницю  між можливими та фактичними втратами,  що визначаються на окремий  період часу;

5.   Ліквідовані  збитки  – це та частина  фактичних збитків,  на яку вони зменшуються  внаслідок  здійснення заходів щодо охорони навколишнього середовища.