3.2. Відновні і невідновні  ресурси. Проблема вичерпання. Основні  шляхи запобігання вичерпання природних ресурсів

Природні  ресурси дуже різні за якістю, відмінністю і можливіс- тю повторного  використання. Оскільки найкраща  форма  викорис- тання даного ресурсу залежить  від цих властивостей,  можна запро- понувати таку схему класифікації.

А. Невичерпні ресурси.

І.          Незмінні, нездатні до великих сприятливих змін у результаті ді- яльності людини.


1.  Атомна енергія. У гранітних породах міститься величезна кількість  матеріалів, що розщеплюються.

2.   Вітрова енергія. Наслідок кліматичних умов.

3.   Опади. Необмежений запас. Цілком  очевидно, що людина в майбутньому  змінить характер їх розподілу. Наслідок зміни погодних умов.

4.   Енергія  припливів і відливів.  Наслідок зв’язку між сонцем, Місяцем і Землею.

ІІ.   Здатні  зменшуватися при неправильному використанні. Їм не загрожує   повне  вичерпання,  але  неправильне  використання може відбитися  на якості.

1.   Сонячна  енергія. Загальна кількість  її, що отримується рос- линами, зменшується в результаті  забруднення повітря лю- диною.

2.   Атмосфера. Місцеве і загальне для всієї земної кулі забруд- нення промисловими димами, вихлопними газами, радіоак- тивним пилом та ін.

3.   Води океанів, озер, морів. Уся вона у наш час забруднюється у все більшому ступені в результаті людської діяльності.

4.   Водна енергія потоків. Реакція води на земне тяжіння.

5.   Пейзаж  в найширшому розумінні. Естетичні цінності дегра- дують у результаті діяльності людини.

Б.Вичерпні ресурси.

І.          Ті ресурси, наявність  яких залежить  від способу їх використан- ня людиною.

1.   Відтворні.  Живі  (біологічні) або динамічні  ресурси,  безпе- рервне  використання яких  залежить  від належного  плану- вання і регулювання людиною. Неправильне використання призводить  до їх погіршення  або вичерпання з негативними соціально-економічними наслідками  для людини.

а)   вода. Кількість  і якість  води в специфічних місцях  ко- ристування нею – в річках, озерах, підземних джерелах.

б)   родючість  грунтів.  Здатність грунту  відтворювати  рос- линні речовини,  бажані для людини. Відтворення грун- тової родючості вимагає часу і матеріальних витрат.

в)   продукція землі. Ресурси,  які ростуть  на грунті або за- лежать від нього.

г)   Сільськогосподарські продукти. Овочі, зерно, плоди тощо.


д)   ліси, джерела деревини і целюлози.

е)   кормові  угіддя.  Забезпечують тваринництво  кормами, що необхідні для виробництва м’яса, молока, шкіри і шерсті.

ж)  дикі тварини. Олені, вовки, орли, жаби та ін.

к)   продукція озер, річок  і водосховищ.  Прісноводна риба:

чорний окунь, озерна форель та ін.

л)  продукція океану. морські тварини: черепахи, морські котики та ін.

м)  людські ресурси. Фізичні і духовні.

2.   Невідтворні. Після зникнення вони не можуть бути замінені. а)   види  диких  тварин.  Вони  становили собою  кінцевий

продукт, можливо, за мільйони  років еволюції.

б)   Незаймана природа. Протягом життя декількох поколінь людей, цінність незайманої природи неможливо відтво- рити, навіть за допомогою цілеспрямованих програм.

ІІ. Ресурси, які не зберігаються. Корисні копалини. Їх загальна кількість  зменшується. Корисні копалини  розглядаються як ви- черпні ресурси. Будучи знищеними або використаними, вони не можуть бути відтворені.

1.   Знову використовувані. Мінерали,  використання яких мало вичерпує  їх запаси. Можливості повторного  використання і утилізації  дуже великі.

а)   дорогоцінне каміння і самоцвіти. Рубіни, ізумруди та ін. б)   метали,   які   використовуються  багаторазово.   Золото, платина і срібло: частина заліза, міді і алюмінію. Ці мета-

ли можуть бути вилучені  і перероблені  в нові продукти:

дорогоцінності,  срібні вироби та ін.

2.   Що не піддаються повторному використанню. Мінерали  з висо- ким ступенем використання або частково використані. Їх повне вичерпання неминуче.

а)   корисні  копалини.  При  їх використанні утворюються  гази

(потенційні забруднення), тепло і вода.

б)   більшість неметалевих мінералів. Кварцовий пісок, гіпс, сіль і ін.

в)   метали, використання яких призводить  до вичерпання їх за- пасів. Свинець у високооктанових бензинах і фарбах, цинк в оцинкованому залізі, олово в тюбиках зубної пасти, залізо в консервних  банках і ін.