2.3. Проблеми природокористування в умовах розширеного відтворення

Склад суспільної користі природокористування, що виявляєть- ся в максимально можливому  ступені задоволення екологоресурс- них потреб суспільства при максимально можливій  економії витрат праці, може бути представлений у вигляді формули:

О  = Е /Е ,

п          ф          н


п

 
де О


- суспільна  корисність  природокористування, в частках


одиниці;

Е

 

ф

 
- фактична  ефективність природокористування при сучасно-

му рівні задоволення екологоресурсних потреб;

Е

 

н

 
- нормативна ефективність природокористування при макси-

мальному рівні задоволення екологоресурсних потреб.

Екологічні потреби обумовлюють необхідність постійного від- творення  різноманітних продуктів  природи,  що забезпечують  нор- мальне існування  суспільства в конкретних  історичних  умовах. У зв’язку з цим мають бути знайдені  екологічно  прийнятні умови ре- алізації суспільного продукту, розроблена теорія розширеного від- творення  з урахуванням природоохоронних заходів.

Екологічно  допустимі умови розширеного  відтворення можна сформувати таким чином:

1)  темпи зростання видобувних галузей мають бути нижче темпів зростання  матеріального виробництва;

2)   темпи зростання  обробних  галузей  завдяки  раціональному ви- користанню  сировини  повинні  перевищувати темпи зростання видобувних галузей;


3)   темпи  зростання   безвідходного,  маловідходного  виробництва, а також виготовлення природоохоронного устаткування мають бути вище темпів зростання  забруднюючих галузей;

4)   темпи  зростання  природовідтворних галузей  повинні  бути  не нижче темпів зростання  видобувних галузей.

5)   темпи зростання  капітальних вкладень  на охорону природи ма- ють бути вище темпів зростання  капітальних вкладень у матері- альне виробництво.

Розширене відтворення природних  ресурсів включає: збільшен- ня масштабів безпосереднього  природовідновлення (лісонасаджен- ня, рекультивація земель  і тощо);  зростання  обсягів  добування  та переробки  природної  сировини; комплексне  використання природ- ної сировини; охорону природного середовища.

В  недалекому   минулому   розширення  виробництва суспільно- го продукту  відбувалося в основному  за рахунок  збільшення маси природних   ресурсів,  що  використовувались. При  сучасних  масш- табах суспільного  виробництва екстенсивний тип відтворення при- родних  ресурсів  (включаючи  і  натуральний  процес  самоочищен- ня навколишнього природного  середовища) вже не задовольняє соціально-екологічним потребам суспільства. Більш того, він стає не- ефективним. Перехід переважно  до інтенсивного  типу розширеного відтворення суспільного  продукту  забезпечує  приріст  продукції  без збільшення споживання природних  ресурсів. Інтенсифікація приро- докористування досягається  за рахунок  кращого  використання си- ровини, обумовлює необхідність отримання із нього продукції більш високої якості, припинення забруднення навколишнього середовища і використання шкідливих  викидів  для вироблення корисного  про- дукту, підвищення продуктивності природного комплексу тощо.

Такий  шлях  природокористування можливий тільки  на основі впровадження останніх досягнень науки і техніки.

НТП, який багато в чому породжує екологічну проблему, є най- важливішою умовою її рішення.