Тест №1

Загальні положення:

1. На кожне питання  повинна бути одна числова відповідь у ви- гляді порядкового номера (цифри).

2. Питання «*» мають дві правильні  числових відповіді.

3. Кількість  вірних числових відповідей – 16.

1.   Відмінною  рисою  вітчизняного визначення  поняття   «регі- он» є:

1)   гомогенний простір

2)   неоднорідний  простір

3)   частина державної території

4)   політична автономія

5)   економічна автономія

6)   цілісна ланка господарства

7)   територіальна соціально-економічна система

8)   певна народногосподарська спеціалізація

* 2. Згідно з Європейською хартією місцевого самоврядування, регі- ональна політика спрямована  на:

1)   збалансування соціально-економічного розвитку  регіонів

2)   утвердження демократичного ладу

3)   розмежування владних повноважень

4)   підвищення темпів економічного зростання  регіонів

5)   створення умов для міжрегіонального й міжнародного спів- робітництва

6)   розвиток  малого та середнього бізнесу

7)   забезпечення державної безпеки

8)   розвиток  місцевого самоврядування

* 3. До методів збору первинної інформації в регіональній економіці відносяться:

1)   системний  підхід

2)   експертне оцінювання

3)   спостереження

4)   кластерний аналіз

5)   картографічний метод

6)   гравітаційне  моделювання


7)   експеримент

8)   програмно-цільовий метод

4.   Автором теорії сільськогосподарського штандорту є:

1)   А. Вебер

2)   І. Тюнен

3)   В. Леонтьєв

4)   В. Кристаллер

5)   Ф. Перру

6)   У. Рейлі

7)   М. Колосовський

8)   М. Портер

5.   Оцінка географічного положення регіону здійснюється за допо- могою:

1)   коефіцієнту спеціалізації

2)   коефіцієнту ієрархічності

3)   індексу Херфіндаля – Хіршмана

4)   кластерного аналізу

5)   коефіцієнту галузевої концентрації

6)   демографічного коефіцієнту

7)   коефіцієнту галузевої диверсифікованості

8)   коефіцієнту товарообміну

* 6. До «національного ромбу» конкурентоспроможності М. Порте- ра відносяться детермінанти:

1)   умови попиту

2)   сила позиції постачальників

3)   поява нових конкурентів

4)   сила позиції покупців

5)   споріднені та підтримуючі  галузі

6)   загроза появи товарів-замінників

7)   формування економічних  кластерів

8)   зростання  економічних  показників

* 7. До демографічних коефіцієнтів класу “А” відносять:

1)   показники швидкості  зміни  населення в цілому  як  сукуп- ності людей, що постійно змінюється  під впливом  демогра- фічних подій, які збільшують або зменшують її

2)   показники споживання товарів і послуг

3)   показники розвитку  матеріальної  бази соціальної сфери

4)   показники навантаженості, що вимірюють співвідношення окре- мих частин населення між собою й іншими частинами населення


5)   показники демографічного прогнозування

6)   зведені показники рівня життя  й соціального  захисту  насе- лення

7)   показники частоти демографічних подій у групах населення

8)   показники інтенсивності  демографічних процесів

8.   У системі територіальної організації влади України управління та реалізація  регіональної економічної політики здійснюються  на:

1)   двох рівнях

2)   трьох рівнях

3)   чотирьох рівнях

4)   п’яти рівнях

5)   шести рівнях

6)   семи рівнях

7)   восьми рівнях

8)   дев’яти рівнях

9.   Модель розвитку, що базується  на постулаті: вільний нерегульо- ваний ринок природно приводить до усунення нерівності між ре- гіонами й, отже, не слід обмежувати стихійну дію ринкових сил:

1)   неокласична

2)   посткейнсіанська

3)   наздоганяючого розвитку

4)   інноваційна

5)   неоекономічна

10. Концепція  соціально-економічного  розвитку,   заснована   на принципах гуманізації суспільства й економіки, ефективного використання природних  ресурсів Землі  в інтересах людства, називається:

1)   рівномірний розвиток

2)   посткейнсіанство

3)   сталий розвиток

4)   нова економіка

5)   наздоганяючий розвиток

11. Економічне районування території України  на початку XX ст. у праці «Торгівля  та промисловість Європейської Росії за района- ми» було здійснене під керівництвом:

1)   К. І. Арсеньєва

2)   І. Г. Александрова

3)   В. І. Вернадського

4)   П. П. Семенова-Тян-Шанського


5)   В. П. Семенова-Тян-Шанського

6)   М. С. Волобуєва

7)   М. М. Баранського

8)   М. М. Колосовського

12. У регіональному розрізі найбільшим показником валової дода- ної вартості (ВДВ) характеризується:

1)   Донецька обл.

2)   Дніпропетровська обл.

3)   Харківська  обл.

4)   Чернівецька обл.

5)   Львівська  обл.

6)   АР Крим

7)   Київська обл.

8)   м. Київ

Тест №2

Загальні положення:

1. На кожне питання  повинна бути одна числова відповідь у ви- гляді порядкового номера (цифри).

2. Питання «*» мають дві правильні  числових відповіді.

3. Кількість  вірних числових відповідей – 18.

1.   Відмінною рисою визначення поняття  «регіон» у Європейській хартії регіоналізму  є:

1)   гомогенний простір

2)   неоднорідний  простір

3)   частина державної території

4)   політична автономія

5)   економічна автономія

6)   цілісна ланка господарства

7)   територіальна соціально-економічна система

8)   певна народногосподарська спеціалізація

* 2. Згідно з Європейською хартією місцевого самоврядування, регі- ональна політика спрямована  на:

1)   підвищення темпів економічного зростання  регіонів

2)   утвердження демократичного ладу

3)   розмежування владних повноважень


4)   забезпечення державної безпеки

5)   поліпшення якості життя населення

6)   розвиток  малого та середнього бізнесу

7)   ефективне управління природними ресурсами

8)   розвиток  місцевого самоврядування

* 3. До методів регіонального  економічного аналізу відносяться:

1)   системний  підхід

2)   експертне оцінювання

3)   опитування

4)   кластерний аналіз

5)   картографічний метод

6)   гравітаційне  моделювання

7)   центрографічний метод

8)   програмно-цільовий метод

4.   Автором теорії штандорту промисловості є:

1)   А. Вебер

2)   І. Тюнен

3)   В. Леонтьєв

4)   В. Кристаллер

5)   Ф. Перру

6)   У. Рейлі

7)   М. Колосовський

8)   М. Портер

5.   Оцінка  ступеня  монополізації регіональних  ринків здійснюєть- ся за допомогою:

1)   коефіцієнту спеціалізації

2)   коефіцієнту ієрархічності

3)   індексу Херфіндаля – Хіршмана

4)   кластерного аналізу

5)   коефіцієнту галузевої концентрації

6)   демографічного коефіцієнту

7)   коефіцієнту галузевої диверсифікованості

8)   коефіцієнту товарообміну

* 6. До п'яти конкурентних сил за схемою М. Портера відносяться:

1)   факторні  умови

2)   формування економічних  кластерів

3)   поява нових конкурентів

4)   зростання  економічних  показників

5)   споріднені та підтримуючі  галузі


6)   загроза появи товарів-замінників

7)   політика уряду

8)   умови попиту

* 7. До демографічних коефіцієнтів класу “Б” відносять:

1)   показники швидкості  зміни  населення в цілому  як  сукуп- ності людей, що постійно змінюється  під впливом  демогра- фічних подій, які збільшують або зменшують її

2)   показники споживання товарів і послуг

3)   показники розвитку  матеріальної  бази соціальної сфери

4)   показники навантаженості, що вимірюють  співвідношення окремих  частин  населення між собою й іншими  частинами населення

5)   показники демографічного прогнозування

6)   зведені показники рівня життя й соціального захисту населення

7)   показники частоти демографічних подій у групах населення

8)   показники інтенсивності  демографічних процесів

* 8. На українсько-російському кордоні створено єврорегіони:

1)   «Карпатський»

2)   «Буг»

3)   «Слобожанщина»

4)   «Нижній Дунай»

5)   «Ярославна»

6)   «Верхній Прут»

7)   «Єврегіо»

8)   «Балтика»

9.  Модель розвитку, що заснована на державному регулюванні міжрегіональних відмінностей  шляхом  стимулювання інвести- цій і припливу  приватного  капіталу в слабко розвинені регіони:

1)   неокласична

2)   посткейнсіанська

3)   наздоганяючого розвитку

4)   інноваційна

5)   неоекономічна

* 10.Важливими ознаками  економічного району є:

1)   однорідність

2)   наявність  вираженого центру

3)   керованість

4)   адміністративно-територіальний поділ

5)   спеціалізація


11. При районуванні Європейської Росії виділив на території Украї- ни за принципом одноманітності природних і економічних ознак 3 райони – Малоросійський, Новоросійський, Південно-Західний:

1)   К. І. Арсеньєв

2)   І. Г. Александров

3)   В. І. Вернадський

4)   П. П. Семенов-Тян-Шанський

5)   В. П. Семенов-Тян-Шанський

6)   М. С. Волобуєв

7)   М. М. Баранський

8)   М. М. Колосовський

12. У регіональному розрізі  найменшим показником валової  дода- ної вартості (ВДВ) характеризується:

1)   Донецька обл.

2)   Дніпропетровська обл.

3)   Харківська  обл.

4)   Чернівецька обл.

5)   Львівська  обл.

6)   АР Крим

7)   Київська обл.

8)   Тернопільська обл.


 

Загальні положення:


 

Тест №3


1. На кожне питання  повинна бути одна числова відповідь у ви- гляді порядкового номера (цифри).

2. Питання «*» мають дві правильні  числових відповіді.

3. Кількість  вірних числових відповідей – 16.

1.   Об’єктивною основою економічного району є:

1)   гомогенний простір

2)   неоднорідний  простір

3)   частина державної території

4)   політична автономія

5)   економічна автономія

6)   цілісна ланка господарства

7)   територіально-виробничий комплекс

8)   галузеве районування


* 2. Згідно з Європейською хартією місцевого самоврядування, регі- ональна політика спрямована  на:

1)   підвищення темпів економічного зростання  регіонів

2)   утвердження демократичного ладу

3)   розмежування владних повноважень

4)   забезпечення державної безпеки

5)   створення умов для міжрегіонального й міжнародного спів- робітництва

6)   розвиток  малого та середнього бізнесу

7)   раціональне використання земель

8)   розвиток  місцевого самоврядування

3.   Метод, що орієнтує дослідження на розкриття цілісності об'єкта, на виявлення різноманітних типів зв'язків у ньому та зведення їх в єдину теоретичну картину:

1)   системний  підхід

2)   експертне оцінювання

3)   опитування

4)   кластерний аналіз

5)   картографічний метод

6)   гравітаційне  моделювання

7)   центрографічний метод

8)   програмно-цільовий метод

4.   Автором теорії центральних місць є:

1)   А. Вебер

2)   І. Тюнен

3)   В. Леонтьєв

4)   В. Кристаллер

5)   Ф. Перру

6)   У. Рейлі

7)   М. Колосовський

8)   М. Портер

5.   Оцінка відкритості економіки регіону за окремими галузями й товарними  групами здійснюється за допомогою:

1)   коефіцієнту спеціалізації

2)   коефіцієнту ієрархічності

3)   індексу Херфіндаля – Хіршмана

4)   кластерного аналізу

5)   коефіцієнту галузевої концентрації

6)   демографічного коефіцієнту


7)   коефіцієнту галузевої диверсифікованості

8)   коефіцієнту товарообміну

* 6. До «національного ромбу» конкурентоспроможності М. Порте- ра відносяться детермінанти:

1)   факторні  умови

2)   сила позиції постачальників

3)   поява нових конкурентів

4)   сила позиції покупців

5)   стратегія фірм, їх структура та конкуренція

6)   загроза появи товарів-замінників

7)   формування економічних  кластерів

8)   зростання  економічних  показників

* 7. До  показників аналізу  соціальних   факторів  розвитку  регіону відносяться:

1)   показники швидкості  зміни  населення в цілому  як  сукуп- ності людей, що постійно змінюється  під впливом  демогра- фічних подій, які збільшують або зменшують її

2)   показники споживання товарів і послуг

3)   показники розвитку  матеріальної  бази соціальної сфери

4)   показники навантаженості, що вимірюють співвідношення окре- мих частин населення між собою й іншими частинами населення

5)   показники демографічного прогнозування

6)   показники виробничого  потенціалу  регіону

7)   показники частоти демографічних подій у групах населення

8)   показники інтенсивності  демографічних процесів

* 8. На  українсько-молдовсько-румунському кордоні  створено  єв- рорегіони:

1)   «Балтика»

2)   «Буг»

3)   «Слобожанщина»

4)   «Нижній Дунай»

5)   «Ярославна»

6)   «Верхній Прут»

7)   «Єврегіо»

8)   «Карпатський»

9.   Модель  розвитку,  метою якої є подолання відставання країни  за економічним рівнем за допомогою розвитку внутрішнього ринку:

1)   неокласична

2)   посткейнсіанська


3)   наздоганяючого розвитку

4)   інноваційна

5)   неоекономічна

10. Важливою  ознакою економічного району є:

1)   комплексність

2)   наявність  вираженого центру

3)   однорідність

4)   адміністративно-територіальний поділ

5)   розмежування повноважень

11. Поняття “територіально-виробничий комплекс”  (ТВК) запро- вадив до наукового обігу:

1)   К. І. Арсеньєв

2)   І. Г. Александров

3)   В. І. Вернадський

4)   П. П. Семенов-Тян-Шанський

5)   В. П. Семенов-Тян-Шанський

6)   М. С. Волобуєв

7)   М. М. Баранський

8)   М. М. Колосовський

12. Найбільшим показником природного приросту населення серед регіонів України  характеризується:

1)   Донецька обл.

2)   Закарпатська обл.

3)   Харківська  обл.

4)   Чернівецька обл.

5)   Львівська  обл.

6)   АР Крим

7)   Київська обл.

8)   Тернопільська обл.


 

Загальні положення:


 

Тест №4


1. На кожне питання  повинна бути одна числова відповідь у ви- гляді порядкового номера (цифри).

2. Питання «*» мають дві правильні  числових відповіді.

3. Кількість  вірних числових відповідей – 16.


1.   З точки зору системного підходу регіон розглядається як:

1)   гомогенний простір

2)   неоднорідний  простір

3)   частина державної території

4)   політична автономія

5)   економічна автономія

6)   цілісна ланка господарства

7)   територіальна соціально-економічна система

8)   економічний кластер

2.   Головною метою регіональної економіки і регіональної політики є:

1) підвищення темпів економічного зростання  регіонів

2) утвердження демократичного ладу

3) розмежування владних повноважень

4) забезпечення державної безпеки

5) забезпечення високої якості життя населення регіонів

6) розвиток  малого та середнього бізнесу

7) ефективне управління природними ресурсами

8) розвиток  місцевого самоврядування

3.   Оберіть метод, що спирається на досвід та інтуїцію:

1)   системний  підхід

2)   експертне оцінювання

3)   опитування

4)   кластерний аналіз

5)   картографічний метод

6)   гравітаційне  моделювання

7)   центрографічний метод

8)   програмно-цільовий метод

4.   Автором теорії «полюсів розвитку» і «центрів росту» є:

1)   А. Вебер

2)   І. Тюнен

3)   В. Леонтьєв

4)   В. Кристаллер

5)   Ф. Перру

6)   У. Рейлі

7)   М. Колосовський

8)   М. Портер


5.   Оцінка ролі галузі регіону в національній економіці здійснюєть- ся за допомогою:

1)   коефіцієнту спеціалізації

2)   коефіцієнту ієрархічності

3)   індексу Херфіндаля – Хіршмана

4)   кластерного аналізу

5)   коефіцієнту галузевої концентрації

6)   демографічного коефіцієнту

7)   коефіцієнту галузевої диверсифікованості

8)   коефіцієнту товарообміну

* 6. До п'яти конкурентних сил за схемою М. Портера відносяться:

1)   параметри  факторів

2)   формування економічних  кластерів

3)   конкуренція серед виробників у галузі

4)   зростання  економічних  показників

5)   споріднені та підтримуючі  галузі

6)   позиція покупців

7)   політика уряду

8)   умови попиту

* 7. До  показників аналізу  соціальних   факторів  розвитку  регіону відносяться:

1)   показники швидкості  зміни  населення в цілому  як  сукуп- ності людей, що постійно змінюється  під впливом  демогра- фічних подій, які збільшують або зменшують її

2)   показники частоти демографічних подій у групах населення

3)   показники рівня життя й соціального захисту населення

4)   показники навантаженості, що вимірюють  співвідношення окремих  частин  населення між собою й іншими  частинами населення

5)   показники демографічного прогнозування

6)   показники виробничого  потенціалу  регіону

7)   показники споживання товарів і послуг

8)   показники інтенсивності  демографічних процесів

* 8. Оберіть єврорегіони,  участь у яких беруть прикордонні воєвод- ства Польщі:

1)   «Балтика»

2)   «Буг»

3)   «Слобожанщина»

4)   «Нижній Дунай»


5)   «Ярославна»

6)   «Верхній Прут»

7)   «Єврегіо»

8)   «Карпатський»

9.   Модель розвитку,  заснована  на використанні високих  техноло- гій, що сприяють створенню конкурентоспроможної продукції:

1)   неокласична

2)   посткейнсіанська

3)   наздоганяючого розвитку

4)   інноваційна

5)   неоекономічна

* 10.Важливими ознаками  економічного району є:

1) однорідність

2) наявність  вираженого центру

3) керованість

4) адміністративно-територіальний поділ

5) комплексність

11. Автором вчення про ноосферу є:

1)   К. І. Арсеньєв

2)   І. Г. Александров

3)   В. І. Вернадський

4)   П. П. Семенов-Тян-Шанський

5)   В. П. Семенов-Тян-Шанський

6)   М. С. Волобуєв

7)   М. М. Баранський

8)   М. М. Колосовський

12. Найбільшою часткою в сукупному природно-ресурсному потен- ціалі країни серед економічних районів України характеризу- ється:

1)   Волинський

2)   Подільський

3)   Карпатсько-Галицький

4)   Донецький

5)   Придніпровський

6)   Причорноморський

7)   Північно-Східний

8)   Київський

9)   Центрально-Український

10) Кримський


Тест №5

Загальні положення:

1. На кожне питання  повинна бути одна числова відповідь у ви- гляді порядкового номера (цифри).

2. Питання «*» мають дві правильні  числових відповіді.

3. Кількість  вірних числових відповідей – 16.

1.   Як  територіальний  підрозділ   господарської   діяльності   регіо- нальна економіка це:

1)   гомогенний простір

2)   неоднорідний  простір

3)   частина державної території

4)   політична автономія

5)   економічна автономія

6)   економічний кластер

7)   структурна  складова національної економіки

8)   територіально-виробничий комплекс

* 2. Згідно з Європейською хартією місцевого самоврядування, регі- ональна політика спрямована  на:

1)   підвищення темпів економічного зростання  регіонів

2)   утвердження демократичного ладу

3)   розмежування владних повноважень

4)   забезпечення державної безпеки

5)   збалансування соціально-економічного розвитку  регіонів

6)   розвиток  малого та середнього бізнесу

7)   ефективне управління природними ресурсами

8)   розвиток  місцевого самоврядування

3.   Оберіть   метод   розробки   довгострокових  планів   соціально- економічного розвитку  регіонів:

1)   експеримент

2)   описовий метод

3)   опитування

4)   кластерний аналіз

5)   картографічний метод

6)   гравітаційне  моделювання

7)   центрографічний метод

8)   програмно-цільовий метод


* 4. Основоположниками теорії економічного районувкння є:

1)   А. Вебер

2)   І. Тюнен

3)   М. Баранський

4)   В. Кристаллер

5)   Ф. Перру

6)   У. Айзард

7)   М. Колосовський

8)   М. Портер

5.   Класифікацію  адміністративно-територіальних одиниць  з  ме- тою комплексного  економічного  районування можна здійснити за допомогою:

1)   коефіцієнту спеціалізації

2)   коефіцієнту ієрархічності

3)   індексу Херфіндаля – Хіршмана

4)   кластерного аналізу

5)   коефіцієнту галузевої концентрації

6)   демографічного коефіцієнту

7)   коефіцієнту галузевої диверсифікованості

8)   коефіцієнту товарообміну

* 6. До «національного ромбу» конкурентоспроможності М. Порте- ра відносяться детермінанти:

1)   факторні  умови

2)   сила позиції постачальників

3)   поява нових конкурентів

4)   сила позиції покупців

5)   стратегія фірм, їх структура та конкуренція

6)   умови попиту

7)   формування економічних  кластерів

8)   зростання  економічних  показників

* 7. Коефіцієнти спеціалізації,  галузевої  концентрації та галузевої диверсифікованості – це:

1)   показники швидкості  зміни  населення в цілому  як  сукуп- ності людей, що постійно змінюється  під впливом  демогра- фічних подій, які збільшують або зменшують її

2)   показники частоти демографічних подій у групах населення

3)   показники рівня життя й соціального захисту населення

4)   показники навантаженості, що вимірюють співвідношення окре- мих частин населення між собою й іншими частинами населення


5)   показники демографічного прогнозування

6)   показники виробничого  потенціалу  регіону

7)   показники споживання товарів і послуг

8)   показники інтенсивності  демографічних процесів

8.   Першим єврорегіоном,  створеним  у 1958 р., є:

1)   «Балтика»

2)   «Буг»

3)   «Слобожанщина»

4)   «Нижній Дунай»

5)   «Ярославна»

6)   «Верхній Прут»

7)   «Єврегіо»

8)   «Карпатський»

9.   Модель  розвитку,  що заснована  на традиціях  східних  культур і ставить пріоритет духовності над матеріально-практичними технологіями:

1)   неокласична

2)   посткейнсіанська

3)   наздоганяючого розвитку

4)   інноваційна

5)   неоекономічна

10. Важливою  ознакою економічного району є:

1)   керованість

2)   наявність  вираженого центру

3)   однорідність

4)   адміністративно-територіальний поділ

5)   розмежування повноважень

11. Значний внесок  до теорії економіко-географічного положення зробив:

1)   К. І. Арсеньєв

2)   І. Г. Александров

3)   В. І. Вернадський

4)   П. П. Семенов-Тян-Шанський

5)   В. П. Семенов-Тян-Шанський

6)   М. С. Волобуєв

7)   М. М. Баранський

8)   М. М. Колосовський


12. Найменшою часткою в сукупному природно-ресурсному потен- ціалі країни серед економічних районів України характеризу- ється:

1)   Волинський

2)   Подільський

3)   Карпатсько-Галицький

4)   Донецький

5)   Придніпровський

6)   Причорноморський

7)   Північно-Східний

8)   Київський

9)   Центрально-Український

10) Кримський

Тест №6

Загальні положення:

1. На кожне питання  повинна бути одна числова відповідь у ви- гляді порядкового номера (цифри).

2. Питання «*» мають дві правильні  числових відповіді.

3. Кількість  вірних числових відповідей – 18.

1.   Інтегральний суспільно-географічний район – це перш за все:

1)   гомогенний простір

2)   неоднорідний  простір

3)   частина державної території

4)   політична автономія

5)   економічна автономія

6)   економічний кластер

7)   цілісна ланка господарства країни

* 2. Згідно з Європейською хартією місцевого самоврядування, регі- ональна політика спрямована  на:

1)   підвищення темпів економічного зростання  регіонів

2)   утвердження демократичного ладу

3)   розмежування владних повноважень

4)   забезпечення державної безпеки

5)   поліпшення якості життя населення

6)   розвиток  малого та середнього бізнесу


7)   створення умов для міжрегіонального й міжнародного спів- робітництва

8)   розвиток  місцевого самоврядування

* 3. До методів збору первинної інформації в регіональній економіці відносяться:

1)   системний  підхід

2)   експертне оцінювання

3)   опитування

4)   кластерний аналіз

5)   картографічний метод

6)   гравітаційне  моделювання

7)   експеримент

8)   програмно-цільовий метод

4.   Автором теорії конкурентних переваг є:

1)   А. Вебер

2)   І. Тюнен

3)   В. Леонтьєв

4)   В. Кристаллер

5)   Ф. Перру

6)   У. Айзард

7)   М. Колосовський

8)   М. Портер

* 5. Порівняльний аналіз галузевих  структур  регіонів здійснюється за допомогою:

1)   коефіцієнту спеціалізації

2)   коефіцієнту ієрархічності

3)   індексу Херфіндаля – Хіршмана

4)   кластерного аналізу

5)   коефіцієнту галузевої концентрації

6)   демографічного коефіцієнту

7)   коефіцієнту галузевої диверсифікованості

8)   коефіцієнту товарообміну

* 6. До п'яти конкурентних сил за схемою М. Портера відносяться:

1)   параметри  факторів

2)   формування економічних  кластерів

3)   загроза появи товарів-замінників

4)   зростання  економічних  показників

5)   споріднені та підтримуючі  галузі

6)   позиція постачальників


7)   політика уряду

8)   умови попиту

* 7. До  показників аналізу  соціальних   факторів  розвитку  регіону відносяться:

1)   показники швидкості  зміни  населення в цілому  як  сукуп- ності людей, що постійно змінюється  під впливом  демогра- фічних подій, які збільшують або зменшують її

2)   показники частоти демографічних подій у групах населення

3)   показники рівня життя й соціального захисту населення

4)   показники навантаженості, що вимірюють  співвідношення окремих  частин  населення між собою й іншими  частинами населення

5)   показники демографічного прогнозування

6)   показники виробничого  потенціалу  регіону

7)   показники розвитку  матеріальної  бази соціальної сфери

8)   показники інтенсивності  демографічних процесів

* 8. Оберіть єврорегіони,  участь у яких беруть прикордонні області

Білорусі:

1)   «Балтика»

2)   «Буг»

3)   «Слобожанщина»

4)   «Нижній Дунай»

5)   «Ярославна»

6)   «Верхній Прут»

7)   «Єврегіо»

8)   «Карпатський»

9.   Модель розвитку,  що заснована  на інформаційному способі ви- робництва:

1)   неокласична

2)   посткейнсіанська

3)   наздоганяючого розвитку

4)   інноваційна

5)   монетарна

10. Важливою  ознакою економічного району є:

1)   розмежування повноважень

2)   наявність  вираженого центру

3)   однорідність

4)   адміністративно-територіальний поділ

5)   спеціалізація


11. Виступив з критикою поділу Держпланом СРСР України на два економічні райони:

1)   К. І. Арсеньєв

2)   І. Г. Александров

3)   В. І. Вернадський

4)   П. П. Семенов-Тян-Шанський

5)   В. П. Семенов-Тян-Шанський

6)   М. С. Волобуєв

7)   М. М. Баранський

8)   М. М. Колосовський

12. Найбільшою часткою  населення країни  серед економічних  ра- йонів України  характеризується:

1)   Волинський

2)   Подільський

3)   Карпатсько-Галицький

4)   Донецький

5)   Придніпровський

6)   Причорноморський

7)   Північно-Східний

8)   Київський

9)   Центрально-Український

10) Кримський