ВІД АВТОРІВ

Навчальний посібник «Регіональна економіка та природокорис- тування»  містить у собі концентрований виклад  основних  розділів курсу «Регіональна економіка»  Галузевого стандарту  вищої школи Освітньо-професійної програми  підготовки  бакалавра  за спеціаль- ностями  напрямку  0501 – «Економіка  і підприємництво», затвер- дженого 17.06.2006 р.

Метою курсу є формування знань щодо теоретичних  і практич- них задач територіальної організації продуктивних сил України, сучасного стану та напрямків регіонального  розвитку  економіки,  а також екологічних знань, мислення  та свідомості економістів.

Завданнями курсу  є засвоєння  теорії регіональної  економіки  і регіонального розвитку, наукових засад регіональної економічної політики; оволодіння  знаннями про територіальну і галузеву струк- туру господарчого  комплексу  України  та її регіонів; об’єктивну не- обхідність  раціонального і ефективного використання природних, науково-виробничих, людських ресурсів регіонів країни; засвоєння принципів раціонального природокористування та охорони навко- лишнього  середовища,  понять  про екологічний моніторинг,  еколо- гічні нормативи  і стандарти.

Зміст дисципліни розкривається в темах, що викладені  у запро- понованій  програмі курсу «Регіональна економіка».  Навчальний посібник підготовлений фахівцями кафедри міжнародних економіч- них відносин  Харківського  національного університету  імені В. Н. Каразіна (доктор географічних наук, професор Голіков А. П., канди- дат географічних наук, доцент Черномаз П. О.) і кафедр менеджмен- ту на транспорті  та економіки залізничного транспорту  Української державної  академії  залізничного транспорту  (доктор  економічних наук, професор  Дейнека  О. Г., доктор економічних  наук, професор Позднякова Л. О.).

Автори висловлюють свою вдячність рецензентам навчального посібника «Регіональна економіка та природокористування».