АНОТАЦІЯ

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

За редакцією Голікова А. П.

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Київ

“Центр учбової літератури”

2009


 

УДК 332.1:330.15(075.8) ББК 65.04я73+65.28я73

Г 60

Гриф надано Міністерством освіти  і науки України (Лист № 1.4/18-Г-3048 від 31.12.2008)

Рецензенти:

Батченко Л. В. – доктор економічних  наук, професор, завідувач кафедри  «Ме- неджмент ЗЕД»  Донецького державного університету  управління;

Бубенко  П.  Т.  – доктор  економічних   наук,  професор,   директор   Північно- Східного наукового центру НАН України;

Терехов В.  І.  – доктор  економічних  наук, професор,  завідувач  кафедри  «Ме- неджмент ЗЕД  та логістики»  Університету економіки та права «Крок».

Голіков А. П., Дейнека О. Г, Позднякова Л. О., Черномаз П. О.

Г 60     Регіональна економіка та природокористування/за ред. Голікопа А. П.: Навчаль- ний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 352 с.

ISBN 978-966-364-964-1

Навчальний посібник призначається для студентів економічних спеціальностей ви- щих навчальних  закладів  і складається з двох частин. У першій частині викладаються теоретико-методологічні засади регіональної  економіки, стратегія та концептуальні по- ложення  її розвитку.  Розглядаються конкурентоспроможність регіонів, транскордонне співробітництво, сучасний стан та перспективи соціально-економічного розвитку регіо- нів України. У другій частині викладені  сучасні науково-практичні підходи до системи природокористування та висвітлюється роль екології в забезпеченні  сталого розвитку економіки.

УДК 332.1:330.15(075.8) ББК 65.04я73+65.28я73

ISBN 978-966-364-964-1       © Голіков А. П., Дейнека О. Г., Поднякова Л. О., Черномаз  П. О. 2009.

© Центр учбової літератури, 2009.