2.2. Оцінка  рівня соціально-економічного розвитку регіону

Об'єктом аналізу соціально-економічного розвитку  регіонів, проведеного,  як правило,  з метою його подальшого  прогнозування та планування, є насамперед  система  основних  показників,  які за- стосовуються для кількісної характеристики соціально-економічних процесів. Органами регіонального управління регулярно проводять- ся розрахунки  темпів зростання  основних показників соціально- економічного  розвитку  регіону загалом  і в розрахунку  на душу на- селення.


До основних показників соціально-економічного розвитку ре- гіону належать [15]:

1.   Середньорічна чисельність населення.

2.   Чисельність працівників, зайнятих у народному господарстві.

3.   Валовий внутрішній  продукт (або ВРП – валовий регіональний продукт).

4.   Обсяг продукції промисловості.

5.   Виробництво товарів народного споживання.

6.   Валова продукція сільського господарства.

7.   Розмір  капітальних вкладень  за рахунок  усіх джерел  фінансу- вання.

8.   Доходи місцевих бюджетів.

9.   Витрати місцевих бюджетів.

10. Грошові доходи населення.

11. Обсяг роздрібного товарообігу.

12. Обсяг реалізації платних послуг населенню.

13. Обсяг експорту товарів.

14. Баланси основних  видів промислової та сільськогосподарської продукції.

15. Середні ціни на основні види продукції.

У цій системі  рівень  душового  ВВП  (ВРП) і його структура  є основними  показниками соціально-економічного розвитку  регіону.

Показник ВВП  регіону – це сумарна додана вартість, створена всіма господарюючими суб'єктами,  розташованими в регіоні. ВРП розраховується трьома методами:

1)                     виробничий метод – сума доданої вартості всіх галузей і секто- рів економіки;

2)                     витратний метод – сума сукупних  витрат населення,  сукупних приватних інвестицій  і сукупних  витрат  місцевих  бюджетів  та чистого експорту;

3) метод доходів  – розрахунки  за джерелами  формування, тобто сума заощаджень населення, сукупних витрат населення, по- датків з населення, соціальних трансфертів, нерозподіленого прибутку підприємств, податків з підприємств та інвестицій підприємств.


Таблиця 2.1

Розрахунки валового регіонального продукту (ВРП)

 

Валовий  регіональний продукт  (метод доходів)

Валовий регіональний продукт

(витратний метод)

1. Заощадження населення

2. Витрати населення

3. Податки з населення

1. Споживчі  витрати населення

2. Валові приватні інвестиції

3. Державні витрати в регіоні

4. Усього доходи населення (1 +2 + 3)

 

5. Трансферні платежі

6. Нерозподілений прибуток підпри- ємств

7. Податки з підприємств

 

4. Чистий  експорт

8. Усього чистий регіональний продукт

(4 + 5 + 6 + 7)

9. Витрати підприємств на інвестиції

 

 

Валовий регіональний продукт (8 + 9)

Валовий регіональний продукт

(1 + 2 + 3 + 4)

Джерело: [15].

Проведення аналізу  має на меті визначення часток окремих складових  у ВРП  та зіставленні  їх з нормативними значеннями. Як правило,  за нормативне береться  середнє  значення  по краї- ні.

Важливим показником соціально-економічного розвитку  є га- лузева структура  господарства  регіону, відповідність  її суспільним потребам і регіональним природно-економічним ресурсам відтво- рення.

Масштаби  розвитку  регіону характеризує показник  національ- ного багатства (НБ). Він відображає накопичені регіоном виробничі потужності,  запаси й резерви  матеріальних благ, основний  капітал невиробничої сфери,  особисте майно населення,  залучені  у вироб- ництво природні ресурси.

На основі порівняння перерахованих вище показників з норма- тивними  значеннями та виставляння бальних оцінок по кожному  з нихрозраховуютьсяінтегрованісоціально-економічнііндикатори,що дозволяють  ранжирувати регіони за рівнем соціально-економічного розвитку.