Тема 7 ОСОБИСТІСТЬ У РАДЯНСЬКІЙ ПСИХОЛОГІЇ

Хід заняття

І. Обговорення  теоретичних питань

1.  Погляди вітчизняних учених на  психологічну  структуру  осо- бистості.

2. Ленінградська школа.

3. Московська школа.

4. Київська школа.

ІІ. Самостійна робота

Перевірте, чи знаєте Ви основні поняття теми: індивідуаль- ність, інтеріндивідна підструктура особистості, інтраіндивідна під- структура особистості, пізнання,  спілкування,  розвиток, психоло- гічний вік, соціальна ситуація розвитку, провідна діяльність, криза,


 

новоутворення віку, ставлення, самосвідомість, діяльність, життєді- яльність, спрямованість, свідомість, самосвідомість.


ІІІ. Виконання завдань


Завдання 1


 

Для  встановлення етапів психологічного розвитку Л. Виготський запропонував характеризувати віковий період на основі  трьох крите- ріїв: соціальної ситуації розвитку, особистісних новоутворень, про- відної діяльності. Базуючись на цих критеріях, заповніть таблицю за поданим зразком:

Характеристика вікових періодів психічного та особистісного розвитку дитини

 

Вікові періоди

Соціальна ситуація розвитку

Особистісні новоутворення

Провідна діяльність

Немовлячий вік до 1 року

Всі потреби задо- вольняються дорос- лими, повна  залеж- ність

 

 

Ранній вік

1-3 років

 

Мовлення і свідо- мість, наочно-ді- йове мислення, сприймання

Предметно- маніпулятив- на гра

Дошкільний вік 3-6 років

 

 

Сюжетно-ро- льова гра

Молодший шкільний вік 6-11 ро- ків

Спільна з дорос- лими діяльність, вступ  до школи

Сприймання і ви- конання учбової діяльності як суспільно-значу- щої:  пізнавальні інтереси, норми взаємовідносин

 

Підлітковий вік 11-14 років

 

 

Інтимно- особистісне спілкування


 

Ранній юнацький вік 14-18 років

Професійна під- готовка, політичні, юридичні права, як у дорослих

 

Навчально- професійна

 

Завдання 2

Проаналізуйте твердження С. Л. Рубінштейна про структуру особистості: «У  психічному вигляді  особистості виокремлюють різ- ні сфери  рис,  які характеризують різні аспекти особистості, але  при всьому різноманітті, відмінності й суперечності, основні властивості особистості, взаємодіючи одна  з одною  у конкретній діяльності лю- дини  і взаємопроникаючи одна в одну,  стикаються в реальній єдності особистості. Тому неправильним є той погляд, за яким цілісність осо- бистості виражається в аморфній єдності, що перетворює її вигляд на безформну туманність, так  і інший, протилежний до нього, який ба- чить  в особистості окремі риси  і, втрачаючи будь-яку справжню, вну- трішню єдність психічного вигляду особистості, марно потім шукає

«кореляцій» між зовнішніми виявами цих  рис».

Дайте відповідь на  питання: Які  теорії (вкажіть автора) мав  на увазі С. Л. Рубінштейн, піддаючи критиці погляди на особистість як

«аморфну єдність»   чи  фіксацію лише «окремих рис»  особистості? Наведіть приклад із Вашого власного досвіду, який підтверджує ді- євість теорії С. Л. Рубінштейна.

Завдання 3

Провідною діяльністю О. М. Леонтьєв називає діяльність, що має наступні три  ознаки: по-перше, це діяльність у формі якої виника- ють і всередині якої диференціюються інші, нові види діяльності. По- друге, це діяльність, в якій формуються або перебудовуються пізна- вальні процеси (пам’ять, мислення, сприймання тощо). По-третє, це діяльність, від якої залежать основні психологічні зміни особистості дитини в даний період.

Охарактеризуйте гру,  як провідну діяльність дошкільника за по- даними ознаками.

Завдання 4

Стверджуючи ідею гетерохронності розвитку психічних функцій, Б. Г. Ананьєв піддає критиці погляди О. М. Леонтьєва, С. Л. Рубінш-


 

тейна, Ж. Піаже та інших психологів, які пов’язували розвиток свідо- мості  з основними видами діяльності – грою,  навчанням, працею, що розглядаються у генетичній послідовності. Б. Г. Ананьєв, зокрема, вва- жає, що гра як особлива форма діяльності має свою історію, охоплюючи всі періоди людського життя. Різні її прояви існують у підлітковому, юнацькому і навіть похилому віці. Саме непомітні переходи від праці до гри й навчання утруднюють характеристику людської діяльності в кон- кретний момент життя. Ось чому поширену «вікову» класифікацію ви- дів діяльності Б. Г. Ананьєв вважає безпідставною та незграбною.

Обґрунтуйте свою  думку щодо  позиції вченого. Порівняйте своє розуміння з тим розумінням, яке є у інших студентів.

Завдання 5

Прочитайте запис із  щоденника матері першокласника. Базую- чись  на теорії Л.С.Виготського визначте, які саме новоутворення мо- лодшого шкільного віку виявились у хлопчика. Дайте відповідь на запитання матері.

Із щоденника матері: Віті 6 років. Ми вчимося. Але вчимося не так, як мені  хотілося б. Ми вчимося так, як вирішив вчитися сам Вітя. За уроками ми просиджуємо весь день  безперервно. Страшно подумати: з 15.00 до 23.00. Що  я лише не робила: і лаяла, і кара- ла,  і купувала цукерки за виконані завдання. Нічого не допомагає. Без мене Вітя  взагалі не сідає  за уроки. Сьогодні я провела експери- мент. Мовчу. Про уроки не нагадую. Він малює, займається своїми справами. Щось  будує. Скоро годинник проб’є  десяту годину.

– Вітя, — говорю  я, — пора  лягати спати.

– Але я ще уроки не зробив, — відповідає мені  Вітя.

– Ну і що? Уроки робити вже  пізно. Завтра рано  вставати.

– Я не буду спати, поки не зроблю уроки, — говорить мені  у від- повідь син,  А ти собі спи.

Домашні завдання на цей раз Вітя  виконав, хоча  ліг спати дуже пізно. Я задаю собі питання: чи слід  мені  так  завжди поводитись з сином?

Завдання 6

Батьки часто  звертаються до психолога з проблемою неслухня- ності  дітей. Наприклад, вирушаючи вранці на  роботу, батьки про- сять  дітей: «До  мого  повернення помий посуд». Повертаючись уве- чері, вони  бачать, що до залишеного вранці посуду  ніхто навіть не


 

торкався. Дорослі бурчать і миють посуд самі. Діти дивляться на них і думають: «Яка неприємна і нецікава це робота — мити посуд». При- ходить новий день, батьки знову  повторюють своє прохання, і знову посуд залишається брудним.

Спробуйте виявити  причину такої поведінки дітей, базуючись на теорії ставлень В. М. М’ясіщева. Пригадаєте Тома  Сойєра, як він отримав підтримку друзів, лише змінивши ставлення до нецікавої і нудної роботи  – фарбування паркану. Будучи психологом, що б Ви порадили батькам у такій ситуації?

ІV. Лабораторна робота

Лабораторна робота 1

Виконання методики «Психологічний вік»  (Психологія діяль- ності та навчальний менеджмент. Навч.–методичний посібник / за ред. В.  А. Козакова. –К.: КНЕУ. – 2003.  –  С. 128–129).

Інструкція:

Підготуйте бланк до методики.

Уявіть подумки своє життя – минуле, теперішнє і майбутнє. В ко- лонці вікових інтервалів бланка визначте очікувану вами  тривалість свого життя: позначте свій  теперішній період життя, а також той ві- ковий період, до якого, на вашу думку, ви маєте реальний шанс до- жити.

Надалі спробуйте оцінити кожне п’ятиріччя впродовж тривалос- ті свого життя за ступенем насиченості особисто  важливими подіями від  1 до 10,  позначивши відповідну клітинку таблиці. Подіями мо- жуть бути  будь-які зміни у своєму  внутрішньому світі  (думках, пе- реживаннях, почуттях), стані  здоров’я, поведінці, в різних сферах життя (сім’ї, навчанні, спілкуванні з друзями, професійній діяльнос- ті), в природі і суспільстві. 10 балів означає максимальну насиченість п’ятиріччя подіями, 1 бал – мінімальну. Своє минуле життя оцініть за наявними спогадами, а насиченість подальшого життя – на основі припущень.

Бланк до методики «Психологічний вік»

 

Вікові інтерва- ли у роках

Рівень насиченості важливими подіями

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

до 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

6-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31-35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36-40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41-45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46-50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51-55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56-60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61-65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66-70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71-75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76-80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81-85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86-90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91-95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96-100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101-105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обробка результатів:  Спочатку підраховується загальна сума балів   по  всіх  п’ятирічках, а  також окрема сума  балів   по  минулих п’ятирічках.   Поділивши суму  балів  по минулих п’ятирічках на  за- гальну суму  балів  по всіх  п’ятирічках, отримаєте число, яке є показ- ником суб’єктивної реалізованості життя. Помноживши цей показник на очікувану тривалість життя ви визначите свій психологічний вік.

Інтерпретація результатів: Значення психологічного і хроно- логічного віків не повинні бути  надто  далекі один  від  одного  (опти- мальна відмінність – 3-4 роки). Якщо психологічний вік  більше хро- нологічного, то  рекомендується приділяти більше уваги життєвій перспективі, замислитися про нові  життєві перспективі, цілі, очіку- вання.  Якщо психологічний вік  менше хронологічного, то це може свідчити про  ваш  надзвичайний оптимізм щодо  свого  майбутнього і недооцінку значення минулого життя. Якщо в юності  більш природ- но почувати себе дещо  старшим, а в похилому віці  – молодшим, то в зрілому віці  головне – гармонія перспективи і досвіду.


 

Лабораторна робота 2

Виконання методики «Спрямованість і система ставлень осо- бистості» (за: Горбатов Н. С. Практикум по психологическому ис- следованию: Учеб. пособие. – Самара: Издательский дом «БАРАХ-М»,

2003.   – С. 148–-153).

Пояснення до методики: В проективних методиках речення формулюються таким чином, щоб  стимулювати досліджуваного на відповіді, які допоможуть  дослідити особливості його  поведінки та особистісні якості.  Запропонований нижче варіант включає в  себе

60 речень, які можуть бути  поділені на 15 груп, що характеризують ставлення людини до сім’ї, представників своєї  і протилежної статі, до друзів, колег тощо. Частина речень свідчить про ставлення до сво- го минулого і майбутнього, сприяють виявленню власних життєвих цілей.

Інструкція : На бланку опитувальника необхідно завершити ре- чення одним  чи декількома словами.

Текст опитувальника:

1. Думаю, що мій батько рідко...

2. Якщо усі проти мене, то....

3. Я завжди хотів...

4. Якщо б я займав керівну посаду...

5. Майбутнє здається мені...

6. Мої вчителі...

7. Знаю, що нерозумно, але боюсь...

8. Думаю, що справжній друг...

9. Коли  я був дитиною...

10. Ідеалом жінки (чоловіка) для мене є...

11. Коли  я бачу жінку рядом із чоловіком...

12. Порівняно з більшістю інших сімей моя сім’я...

13. Краще усього мені працювати з...

14. Моя мама і я...

15. Зробив би усе, щоб забути...

16. Якщо б мій батько дійсно захотів...

17. Думаю, що я достатньо здібний, щоб...

18. Я би міг бути дуже  щасливим, якщо б...

19. Якщо хтось  працює під моїм керівництвом...

20. Надіюсь на...

21. В школі мої вчителі...

22. Більшість моїх  товаришів не знають, що я боюсь...


 

23. Не люблю  людей, які...

24. До школи я...

25. Вважаю, що більшість юнаків і дівчат...

26. Подружнє життя здається мені...

27. Моя сім’я поводиться зі мною як з ...

28. Люди, з якими я навчаюсь...

29. Моя мама...

30. Моєю самою великою помилкою було...

31. Я хотів би, щоб мій батько...

32. Моя найбільша слабість полягає в тому...

33. Моїм прихованим бажанням в житті...

34. Якщо я буду керівником, то мої підлеглі...

35. Наступить той день, коли...

36. Коли  до мене підходить учитель...

37. Хотілось би мені перестати боятись...

38. Більше усього люблю  тих людей, які...

39. Якщо б я знову  став маленьким...

40. Вважаю, що більшість жінок (чоловіків)...

41. Нормальне статеве життя...

42. Більшість відомих мені сімей...

43. Люблю  працювати з людьми, які...

44. Вважаю, що більшість матерів...

45. Коли  я був маленьким, то почував себе винним, якщо...

46. Думаю, що мій батько...

47. Коли  мені починає не щастити, я...

48. Більше усього я б хотів у житті...

49. Коли  я даю іншим доручення...

50. Коли  я буду старим...

51. Люди, перевагу яких над собою я визнаю...

52. Мої побоювання не раз заставляють мене...

53. Коли  мене немає, мої друзі...

54. Моєю самою яскравою згадкою дитинства є...

55. Мені дуже  не подобається, якщо жінки (чоловіки)...

56. Справжнє кохання...

57. Коли  я був дитиною, моя сім’я...

58. Люди, які навчаються зі мною...

59. Я люблю  свою маму, але...

60. Саме найгірше, що зі мною трапилось, це...


 

Обробка даних

Ключ до методики:

 

п/п

 

Групи речень

 

Номер завдання

1

Ставлення до батька

1

16

31

46

2

Ставлення до себе

2

17

32

47

3

Нереалізовані можливості

3

18

33

48

4

Ставлення до підлеглих

4

19

34

49

5

Ставлення до майбутнього

5

20

35

50

6

Ставлення до керівників

6

21

36

51

7

Страхи і переживання

7

22

37

52

8

Ставлення до друзів

8

23

38

53

9

Ставлення до свого минулого

9

24

39

54

10

Ставлення о осіб протилежної статі

10

25

40

55

11

Ставлення до проблем сексу

11

26

41

56

12

Ставлення до сім’ї

12

27

42

57

13

Ставлення до співробітників

13

28

43

58

14

Ставлення до матері

14

29

44

59

15

Почуття вини

15

30

45

60

 

Інтерпретація результатів:

Для  кожної групи речень виводиться характеристика, що визна- чає  дану  систему взаємин як позитивну, негативну чи  нейтральну. Приклади речень і варіанти відповідей з оцінками.

Більшість відомих мені  сімей:

1. Нещасливі, недружні, розпались            – 2

2. Нервові, не дуже  дружні – 1

3. Всі однакові, маленькі, великі, не гірші, особливі        0

4. Живуть нормально, дружно        1

5. Щасливі     +2

Майбутнє здається мені:

1. Поганим, безнадійним, печальним         – 2

2. Туманним, сірим   – 1

3. Невідомим, неясним, невизначеним      0

4. Можливо непоганим, скоріше хорошим            +1

5. Успішним, цікавим, щасливим   +2


 

Власні доповнення студенти аналізують самостійно, без обгово- рення у групі. Аналізується кожна група речень, виявляються мо- тиви, потреби, почуття, система особистих ставлень. Така кількісна оцінка полегшує виявлення у дисгармонійної системи взаємин. Але, більш важливо, звичайно, якісне вивчення доповнених речень.

V. Завдання для самоконтролю

1. Яке  з тверджень належить Л. С. Виготському:

а)   навчання йде за розвитком;

б)   змінюючи методи і зміст навчання, не можна істотно змінити розумовий розвиток дитини;

в)   навчання веде за собою розвиток.

г)   навчання відбувається лише у тому  випадку, коли існує  зо- внішнє чи внутрішнє підкріплення.

2. Спроможність дитини самостійно розв’язувати завдання у тео- рії Л. С. Виготського позначається терміном:

а)   зона найближчого розвитку; б)   актуальний рівень розвитку; в)   когнітивний розвиток.

3. Яку  діяльність О. М. Леонтьєв назвав провідною:

а)   найулюбленішу, найцікавішу для дитини діяльність;

б)   діяльність, у зв’язку з якою відбуваються найголовніші зміни у психіці дитини і підготовка до нового  етапу розвитку дити- ни;

в)   діяльність, яка посідає найбільше місце в житті дитини.

4. С. Л. Рубінштейн розробляв принцип єдності свідомості і ……

а)   діяльності;

б)   несвідомого;

в)   самосвідомості;

г)   умов життєдіяльності.

5.  Вчений психолог, організатор психологічної науки в Україні. Створив науково-дослідний інститут психології України,  який  но- сить його ім’я. Назвіть прізвище цієї  людини.

6. Особливі поєднання внутрішніх процесів розвитку і зовнішніх умов, вимоги оточуючих та їх очікування щодо дитини; забезпечення


 

матеріальних умов, особливості відносин між оточуючими – зокрема в сім’ї  – це такий критерій виділення періодів психічного розвитку, як:

а)         новоутворення віку;

б)         провідна діяльність;

в)         соціальна ситуація розвитку;

г)         сенситивний період.

7. Центральні психічні зміни, які виникли у психічній діяльності і характеризують перебудову особистості на новій основі, називають- ся:

а)   новоутворення віку;

б)   провідна діяльність;

в)   соціальна ситуація розвитку;

г)   сенситивний період.

8.  Назвіть автора теорії, основне положення полягає в тому, що особистість, психіка і свідомість людини – це єдність відображення об’єктивної дійсності і ставлення людини до неї.

а)   С. Л. Рубінштейн;

б)   В. М. М’ясіщев;

в)   Б. Г. Ананьев;

г)   О. М. Леонтьєв.

9.  Назвіть прізвище психолога, який  піддає критиці  погляди О. М. Леонтьєва, С. Л. Рубінштейна, Ж. Піаже та інших психологів, які пов’язували розвиток свідомості з основними видами діяльності

– грою,  навчанням, працею, що розглядалися ними у генетичній по- слідовності:

а)   Л. С. Виготський;

б)   Б. Г. Ананьев;

в)   Г. С. Костюк;

г)   В. М. М’ясіщев.

10. Б. Г. Ананьєв визнає лише два основних види  діяльності:

а)   навчання і праця;

б)   пізнання і спілкування;

в)   гра і навчання;

г)   спілкування і праця.


 

VІ. Практичні  завдання для особистісного самопізнання і само- розвитку

Вправа «Перетворення» (За: Вітенко І. С., Борисик  А. С., Вітенко Т. І. Соціально-психологічний тренінг:  цикл вправ  для  підготовки ліка- рів-медичних психологів: Навчально-методичний посібник  / За ред. проф. Вітенка І. С. – Чернівці: Книги  – ХХІ, 2006. – 128 с.)

Пояснення до вправи: Виконання вправи дає можливість людині уникнути негативних емоцій під час здійснення складних і не дуже приємних обов’язків. Коли  потрібно виконати завдання, або зроби- ти справу, яку ми дуже  не хочемо робити, ми переживаємо гнів, про- тест, ненависть, забуваємо про неї тощо. У нас формується відчуття, що наша доля  залежить не від нас.  Якщо ж ми самі  обираємо те, що робимо, то почуваємо себе вільними людьми. Тому  потрібно навчи- тись перетворювати своє «Я повинен» у «Я хочу». Це дасть  нам змогу уникнути боротьби із негативними емоціями. Для  досягнення такого стану потрібно свідомо  зосередитись на позитивних сторонах непри- ємного завдання і зробити усе можливе для  підтримки позитивного ставлення до тяжкого обов’язку.

Хід вправи:

1.   За 5 хвилин Ви повинні написати якомога більше речень, які б починались словами «Я мушу…». Тепер, за 5 хвилин Ви по- винні написати речення, які починаються зі слів  «Я хочу…». Обговорення: Хто  бажає, нехай поділиться враженнями від виконання цієї   вправи: Які   речення Ви  писали легко, які було  написати складно? У  якій частині більше речень? Чи були  такі теми  і  справи, які знайшли відображення в  обох частинах?

2.   Подивіться у свій список «Я мушу» і запишіть це речення так, щоб воно перетворилось у «Я хочу» з умовою, щоб Вам дійсно захотілось виконати цей обов’язок. Розкажіть про свої відчут- тя, які у Вас виникли після завершення вправи.

VІІ. Література

1. Ананьєв Б. Г. Человек как предмет познания. – Л.:  Изд-во ЛГУ,

1968. – 338 с.

2. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте.

– М.: Просвещение, 1968. – 464 с.

3.  Вікова психологія / За  ред.  Г. С. Костюка. – К.:  Рад. школа,

1976. – 272 с.


 

4. Выготский Л. С. Вопросы теории и истории психологии // Собр. соч.:  В 6 т. – М., 1982. – Т.1. – 487 с.

5. Выготский Л. С. Детская психология // Собр. соч.  в 6 т. – М.,

1984. – Т. 4. – 432 с.

6. Давыдов В. В. Проблемы развивающего обучения. – М.: Педаго- гика, 1986. – 165 с.

7. Костюк Г. С. Навчально – виховний процес і психічний розви- ток особистості. – К.: Рад. школа, 1989 – 608 с.

8. Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. – М.: Просвеще- ние,  1981. – 467 с.

9.  Мясищев В. Н.  Психология отношений:. – М.:  Ин-т  практич. психологии, 1995. – 356 с.

10. Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологии. – М.: Педаго- гика, 1976. – 416 с.

11.  Рубинштейн С. Л. Принципы и пути  развития психологии. – М.: Изд-во АН СССР, 1959. – 356 с.

12. Эльконин Д. Б. К проблеме периодизации психического разви- тия  в детском возрасте // Вопросы психологии. – 1971. – № 4.