Тема 5 ГУМАНІСТИЧНИЙ НАПРЯМ У ПСИХОЛОГІЇ ОСОБИСТОСТІ

Хід заняття

І. Обговорення  теоретичних питань

1. Загальна характеристика гуманістичного напряму.

2. Теорія самоактуалізації Абрахама Маслоу.

3. Феноменологічна теорія Карла Роджерса.

4. Особистість у логотерапії Віктора Франкла.

5. Екзистенційна психологія Ролло Мея.

ІІ. Самостійна робота

Перевірте, чи знаєте Ви основні поняття теми: самоактуалі- зація, гуманістичні потреби, ієрархія потреб, логотерапія, феномено- логічний підхід, «Я-концепція», безумовна позитивна увага, обумов- лена  позитивна увага, повноцінно функціонуюча особистість, непри- стосована особистість, кліентцентрована терапія, логос, сенс життя, екзистенціальної фрустрація, свобода волі.


ІІІ. Виконання завдань


Завдання 1


 

У поданому нижче тексті безсистемно перераховані основні по- няття провідних гуманістичних теорій особистості. Ви повинні сфор- мувати групу із чотирьох учасників, розподілити між собою завдан- ня, проаналізувати текст і заповнити таблицю за поданою формою.

 

Гуманістичні теорії

 

Карл Роджерс

 

Гордон Оллпорт

Абрахам

Маслоу

 

Віктор Франкл

 

 

 

 

 

Текст:  Логос, самоактуалізація,  цінності переживання,  інстру- ментальні риси, гуманістичні потреби, самооцінка, клієнтцентрова-


 

на  терапія,  основні риси, цінності творчості, «Я-концепція», смисл життя, мотивація, екзистенціальна фрустрація, цінності ставлення, фізіологічні потреби, логотерапія, феноменальне поле особистості.

Завдання 2

Нижче подані твердження основних представників гуманістичної психології: К. Роджерса, Г. Оллпорта,  А. Маслоу. Визначте, хто є авто- ром твердження.

Якщо ми  бажаємо знати, як швидко може бігти  людина, не по- трібно виводити середнє значення вибірки в популяції, краще зібрати Олімпійських призерів і подивитись, як швидко бігають вони. Якщо ми бажаємо знати можливості для  духовного росту, росту цінностей, тоді  я стверджую, що  ми  можемо взнати більше, вивчаючи наших найбільш моральних, етичних чи праведних людей.

Хронічно голодна людина навряд чи буде прагнути писати музи- ку,  прагнути кар’єрного зросту, будувати чудовий новий світ. Така людина буде шукати хоча  б якусь їжу.

«Я-ідеальне» відображає ті атрибути, які людина хотіла б мати, але на даний час не має. Це «Я», яке людина більш усього цінить і до якого прагне.

Студент спочатку вибирає спеціальність для  вивчення, тому  що це необхідно і це радує батьків. Потім тематика його приваблює і за- хоплення залишається на все життя. Попередні мотиви можуть бути повністю втрачені. Те,  що  було  засобом досягнення цілі, саме  стає ціллю.

Завдання 3

Опишіть особистісні риси  самоактуалізованих  людей та  поясніть щодо  кожної риси, які індивідуальні відмінності існують між само- актуалізованими людьми.

Завдання 4

Як Ви розумієте твердження Віктора Франкла: «Насправді люди- ні потрібний не стан рівноваги, а радше боротьба за якусь мету, гідну її».  Поясніть, чому в сучасному суспільстві нудьга стає більшою про- блемою  ніж нужденність.


 

Завдання 5

Максим майже дві  доби  не спав, готуючись до захисту проекту. Йому  дуже  хотілось продемонструвати свої здібності і вразити одно- курсників та викладачів. Але, зненацька у нього пропав увесь інтерес до роботи. Йому хотілось тільки одного – спати. Поясніть, базуючись на ієрархічній моделі потреб  А. Маслоу, що ж відбулось із мотиваці- єю Максима.

Як  Ви оцінюєте ієрархічну теорію  потреб  Абрахама Маслоу? Чи має сенс його точка зору  для  розуміння Вами  Вашої власної поведін- ки і поведінки інших людей?

Завдання 6

Карл Роджерс стверджує, що основний бар’єр, який заважає лю- дям спілкуватись, – це природна тенденція обговорювати, оцінювати, схвалювати чи  засуджувати поведінку чи  твердження інших. Тому одним  із принципів клієнтцентрованої терапії є безоціночне сприй- няття клієнта і його  проблем. Психологу рекомендується орієнтува- тись  на норми клієнта, а не на загальноприйняті норми поведінки у тій чи іншій ситуації.

Як Ви думаєте, чи можна практику безоціночного сприйняття ін- шої людини перенести в ситуацію повсякденного спілкування людей?

ІV. Лабораторна робота

Лабораторна робота 1

Виконання методики «Виявлення стилю самоактуалізації». (За В. А. Семиченко. Психологія педагогічної діяльності: Навч. посіб.  – К.: Вища школа, 2004. – С. 253)

Інструкція:  із   наведених  трьох  варіантів  відповідей  виберіть один, який, на вашу думку, найбільше відповідає вашим уявленням про себе.

1. Якщо в мене виникає цікава ідея, то я:

а)   продовжую розвивати її за будь-яких обставин, усім на зло;

б)   розвиваю її незалежно від того, схвалюють її навколишні чи ні;

в)   відмовляюся від неї, якщо не знаходжу підтримки її значущос- ті в інших.


 

2. На мій погляд, треба обрати професію, яка:

а)   має перспективу для мого власного розвитку;

б)   забезпечує мені надійність у житті;

в)   надає переваги над іншими.

3. Коли  я беруся за нову справу, то:

а)   вважаю за краще дотримуватися всіх  необхідних правил для запобігання непорозумінням;

б)   прагну внести щось своє, використовуючи досвід інших;

в)   хочу все змінити і діяти тільки на власний розсуд.

4. Якщо мене спіткала невдача, я:

а)   незважаючи на помилки, буду вперто просуватися до мети;

б)   проаналізую промахи і продовжу розпочате з урахуванням ви- явлених помилок;

в)   усе кину, визнавши починання безперспективним.

5.         Чи готовий я зайнятися чим-небудь цікавим, у чому раніше не розумівся?

а)   так, невідоме мене приваблює;

б)   тільки якщо це забезпечить мені перевагу перед  іншими;

в)   я більше люблю добре відоме і надійне, навіть якщо воно мене не в усьому задовольняє.

6. Якщо я досягаю певних результатів, то:

а)   не прагну розголошувати свої ідеї.  Надійніше, коли вони зали- шаються при мені;

б)   кому  дуже  потрібно, той сам  зможе «докопатися» до суті  моїх досягнень;

в)   із  задоволенням роблю  їх  надбанням інших, щоб  вони  могли скористатися моїми наробком у своїх  інтересах.

7. Якщо ідеї іншого суперечать моїм власним, то я:

а)   уважно його вислуховую, сподіваючись знайти щось  спільне, що цікавить нас обох;

б)   вважаю подальше спілкування з ним непотрібним;

в)   не  пошкодую свого  часу  і сил, щоб  показати недоліки його підходу і спробую  переконати.


 

8. Допитливість і прагнення до змін:

а)   дозволяють собі тільки авантюрні особистості. Це не для мене; б)   це ті якості, які я хотів би зберегти упродовж усього мого життя; в)   прерогатива видатних особистостей. Це саме для мене.

9. Про себе я міг би сказати:

а)   у мене немає недоліків;

б)   у мене є багато недоліків, але чеснот  значно більше;

в)   я маю більше недоліків, ніж чеснот.

10. Я маю потребу в однодумцях, які поділяють мої інтереси:

а)   мені самому значно спокійніше;

б)   я легко можу обійтися без участі інших;

в)   так, тому що це надає мені сил і натхнення.

Обробка результатів:  Результати  опрацьовують відповідно до ключа. Якщо відповідь збігається з  ключем, нарахуйте собі  1  бал, якщо ні — 0. Для  кожного рядка суму балів  підрахуйте окремо.

 

Стилі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Сума

1

в

а

б

б

а

в

а

б

б

в

 

2

б

б

а

в

в

а

б

а

в

а

 

3

а

в

в

а

б

б

в

в

а

б

 

 

Інтерпретація результатів: Стиль  вважають сформованим, якщо ви набрали понад  5 балів.

1. Стиль особистості, що прагне до самоактуалізації. Прагнен- ня  до автономії й індивідуальності у вас гармонійно врівноважується потребою в досконалості й причетності до інших. Ви не шукаєте ви- знання своєї  унікальності, а швидше прагнете знайти однодумців і спільників. Для вас важливе визнання ваших досягнень іншими, але при цьому їхня думка не є визначальною.

2. Стиль консервативної особистості. Швидше за все, вам бракує впевненості в собі, тому ваші творчі здібності нерідко залишаються не- реалізованими. Навряд чи здатна на творчий ризик людина, яка біль- ше тяжіє до спокою, ніж до пошуку. Ваше небажання зробити крок на- зустріч іншим може привести вас до цілковитої ізоляції.


 

3.  Стиль  домінуючої особистості. Ви  хочете відчувати себе  не схожим на  інших і, зрештою, ризикуєте ніде  не  знайти місця. Ре- зультат такої поведінки — холодність і відчуженість з боку  оточен- ня.   Більшість  ваших  знайомих,  очевидно, вважають вас  зарозумі- лою людиною. Навіть ваші власні досягнення й успіхи не зігрівають, адже ви  використовуєте їх  лише для  того,  щоб  утвердити ваше  від- чуття зверхності (переваги). Навряд чи  така творчість зробить вас щасливим.

Лабораторна робота 2

Виконання методики «Діагностика рівня  задоволення осно- вних потреб» (За: В. А. Семиченко. Проблемы мотивации поведения и деятельности человека. – К. Милленниум, 2004.  – С. 127–130)

Інструкція: Перед  вами  15  тверджень, які ви повинні оцінити, попарно порівнюючи їх між собою.

Спочатку оцініть 1-е твердження в порівнянні з 2, 3, 4, 5 і т.д. Ре- зультати занесіть у першу колонку. Так, якщо під час порівняння 1 твердження з 2, перевагу ви надаєте 2-му, то в першу клітинку запи- шіть 2, якщо перевагу надасте 1-му, то впишіть цифру 1. Далі, за тією ж схемою, проаналізуйте 2-ге і наступні  твердження. Поступово за- повніть увесь бланк. Під час роботи  корисно до кожного твердження подумки додавати фразу «Я хочу…»:

1. Досягнути визнання і поваги.

2. Мати теплі стосунки з людьми.

3. Забезпечити своє майбутнє.

4. Заробляти на життя.

5. Мати приємних співбесідників.

6. Зміцнити своє положення

7. Розвивати свої сили і здібності.

8. Забезпечити собі матеріальний комфорт.

9. Підвищувати рівень майстерності і компетентності.

10. Уникати неприємностей.

11. Прагнути нового і небаченого.

12. Забезпечити собі впливове положення.

13. Купувати собі гарні речі.

14. Займатися справою, яка потребує повної самовіддачі.

15. Хочу, щоб мене розуміли.


 

Обробка результатів:

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

Інтерпретація результатів:

1 етап. Заповнивши таблицю, підрахуйте, скільки раз  Ви ви- брали кожне із тверджень. Виберіть п’ять тверджень, які отримали найбільшу кількість балів. Розташуйте їх за рівнем ієрархії. Це Ваші головні потреби.

2 етап. Для  визначення рівня задоволеності п’яти головних по- треб особистості підрахуйте суму балів  у кожній секції:

1. Матеріальні потреби – 4, 8, 13.

2. Потреби в безпеці – 3, 6, 10.

3. Соціальні (міжособистісні) потреби – 2, 5, 15.

4. Потреби у визнанні – 1, 9, 12.

5. Потреби у самореалізації – 7, 11, 14.

0–14 балів  – потреба задоволена;

15–28 балів  – потреба задоволена частково;

29  і вище – потреба незадоволена.

V. Завдання для самоконтролю

1. Гордон  Оллпорт стверджував, що кожна людина неповторюва- на і індивідуальна, оскільки є носієм своєрідного поєднання якостей, які були ним названі:


 

а)   вищими потребами;

б)   особистими цінностями;

в)   рисами особистості;

г)   концепцією особистості.

2.  Карл Роджерс рекомендував психотерапевту орієнтуватись на норми клієнта, а не на  загальноприйняті норми поведінки у тій  чи іншій ситуації, не нав’язувати свою думку клієнту, а підводити його до правильного рішення, яке той прийме самостійно. Цей  напрямок отримав назву:

а)   психоаналіз;

б)   кліентцентрована терапія;

в)   транзактний аналіз;

г)   кризова терапія.

3. На думку Віктора Франкла рушійною силою  людської поведін- ки і розвитку особистості є пошук:

а)   безпеки;

б)   смислу життя;

в)   свободи;

г)   страждання.

4.  Абрахам Маслоу  головною характеристикою  особистості вва- жав потяг до:

а)   безпеки;

б)   визнання;

в)   самореалізації;

г)   агресії.

5.  Перераховані  потреби є  складовими ієрархії  потреб, згідно

Абрахама Маслоу, окрім:

а)   потреба в безпеці;

б)   потреба в любові  і прихильності;

в)   фізіологічні потреби;

г)   потреба у домінуванні.

6. Із поданих понять виберіть ті, які належать представникам гу- маністичного напрямку в психології:

а)   самооцінка, смисл життя, самореалізація, ієрархія потреб;

б)   самооцінка, ієрархія потреб, проекція, риси  особистості;


 

в)   смисл життя, фізіологічні потреби, само актуалізація, лібідо, інструментальні риси.

7. Праці «Мотивація і особистість», «Релігії, цінності та вершинні пе- реживання» написані:

а)   А. Маслоу;

б)   К. Роджерсом;

в)   Г. Олпортом;

г)   В. Франклом.

8. «Вступ до логотерапії», «Психотерапія та екзистенціалізм» є най- відомішими працями:

а)   А. Маслоу;

б)   К. Роджерса;

в)   Г. Олпорта;

г)   В. Франкла.

9. На думку А. Маслоу  механізми психологічного захисту:

а)   сприяють самореалізації особистості;

б)   перешкоджають особистому зростанню;

в)   допомагають зберегти психічне здоров’я особистості.

10.  Вставте пропущене слово у твердженні А. Маслоу: «Я уявляю

……………….   людину не як звичайну людину, якій щось  додалося, а радше як звичайну людину, в якої нічого  не можна відняти»:

а)   творчу;

б)   психічно здорову;

в)   самоактуалізовану;

г)   самодостатню.

VІ. Практичні  завдання для особистісного самопізнання і само- розвитку

Вправа «Я-реальне» та «Я-ідеальне» (За: Семиченко В. А. Пси- хологія особистості. – К.: Видавець Ешке О. М., 2001.  – С. 328–332).

Із запропонованого переліку особистісних рис  випишіть в стовп- чик  ті,  які відповідають Вам  і відображають Ваші знання про  себе, незалежно від  того,  чи  характеризує Вас  так  ще  хтось  чи  ні.  Дайте йому назву «Я-реальне».

У наступний стовпчик випишіть тільки ті  характеристики, які

Вам дають  інші люди  і назвіть його «Як мене сприймають інші».


 

Останній стовпчик «Я-ідеальне» для  рис  Вашої особистості, які

Ви б хотіли у себе бачити.

Підкресліть прикметники в різних стовпчиках, які  невідповідні одне  одному. Ці  протиріччя допоможуть Вам  глибше зрозуміти свої особливості і виявити можливу причину неадекватної самооцінки.

Перелік особистісних рис:

Веселий, наполегливий, відповідальний, бездумний, неохайний, ввічливий, щирий, чуйний, привітний, тактовний, толерантний, до- брозичливий, привітний, черствий, товариський, відвертий, спра- ведливий, вимогливий, активний, гордий, сумлінний, ініціативний, інтелігентний, порядний, сміливий, впевнений, чесний, енергійний, принциповий, рішучий, самокритичний, самостійний, урівноваже- ний, цілеспрямований, діловий, творчий, зібраний, точний, працьо- витий, уважний, далекоглядний, дисциплінований, спритний, скру- пульозний, безстрашний, милосердний, волелюбний, життєрадіс- ний, оптимістичний, стриманий, сором’язливий.

VІІ. Література

1.  Балл Г. А. Концепция самоактуализации в гуманистической психологии. – К.; Донецк, 1993. – 32 с.

2. Бьюдженталь Д. Наука быть  живым: Диалоги между терапев- том и пациентами в гуманистической терапии: Пер. с англ. М.: Класс,

1998. – 336 с.

3. Зейгарник Б. В. Теории личности в зарубежной психологии. – М.: Изд-во МГУ, 1982. – 128 с.

4. Маслоу А. Дальние пределы человеческой психики. – СПб., 1997.

5. Маслоу А. Мотивация и личность // Райгородский Д.Я. Психо- логия личности: в 2 т. – Самара, 1999. – Т. 1. – С. 391–416.

6.  Роджерс  К. Р. О групповой психотерапии: Пер. с англ. –  М.: Гиль-Эстель, 1993. – 224 с.

7. Роджерс К. Р. Взгляд на психотерапию. Становление человека: Пер. с англ. – М.: Прогресс; Универс, 1994. – 480 с.

8. Роджерс К. Р. Клиентоцентрированная терапия: Пер. с англ. – М.; К.: Ваклер, 1997. – 320 с.

9. Роджерс К. Р. Консультирование и психотерапия. Новейшие подходы в области практической работы: Пер. с англ. – М.: ЭКСМО_ Пресс, 1999. – 464 с.

10.  Фейдимен Дж. Теория и практика личностно-ориентирован- ной психологии. – М., 1996. – 432 с.

11. Франкл В. Человек в поисках смысла. – М., 1990. – 286 с.


 

12.  Хрестоматия по гуманистической психотерапии. Пер. с англ.

– М.: Ин-т. общегуманит. исследований, 1995. – 302 с.