3.  На  основі  визначення основних рис  характеру можна роз- поділити людей на певні  групи.

Найвідоміші типології

Конституційні типології характеру пов’язують характер з особливостями зовнішності людини, будовою  тіла   (Кречмер, Шел- дон).

Акцентуальні  типології пояснюють особливості характеру ви- явленням окремих рис та їх сукупностей, що становлять крайні варі- анти  психічної норми та межують з психопатіями (Леонгард, Лічко)

Соціальні типології визначають характер  на  основі  ставлення людини до суспільства та моральних цінностей (Фромм, Шостром).

3. Акцентуації характеру

Як вважає відомий німецький психіатр К. Леонгард, у 20-50% лю- дей  деякі риси  характеру настільки загострені (акцентуйовані), що це за певних обставин призводить до однотипних конфліктів і нерво- вих  зривів. Акцентуація характеру – перебільшений розвиток ок- ремих властивостей характеру на шкоду іншим, у результаті чого по- гіршується взаємодія з оточуючими людьми. Виявленість акцентуації може бути  різноманітною – від  легкої, помітної лише найближчому оточенню, до крайніх варіантів, коли треба  замислюватися, чи немає хвороби – психопатії. Психопатія – хвороблива зміна характеру (при


 

зберіганні інтелекту людини), у результаті якої різко порушуються взаємини з оточуючими, психопати можуть бути  навіть соціально небезпечні для  інших людей. Але,  на відміну від психопатії, акцен- туації характеру виявляються не постійно, з роками можуть суттєво зменшитись, наблизитися до норми.

Концепція К.  Леонгарда ґрунтується на уявленні, що існують основні та додаткові риси  особистості. Основних рис  небагато, вони утворюють ядро  особистості, визначають її розвиток, адаптацію, пси- хічне здоров’я. Якщо основні риси набувають розвитку, стають яскра- во вираженими, вони  визначають особистість у цілому, накладають свій відбиток на особистість та всі її прояви, а за певних обставин мо- жуть зруйнувати всю  структуру особистості. Виявлено такі основні типи акцентуацій:

Гіпертимний: відзначається енергійністю, яскравою експресив- ністю  (багатством міміки,  жестів, рухів), високою мовленнєвою активністю, жвавістю, веселістю, оптимізмом, ініціативністю. По- зитивні риси: енергійність, оптимізм, жадоба діяльності, активність. Разом з тим, ці  риси  можуть поєднуватися з легковажністю, підви- щеною  дратівливістю, відсутністю самоконтролю і недостатньо сер- йозним ставленням до своїх  обов’язків. Гіпертимні особи  важко пе- реносять монотонну діяльність, вимушену самотність, сувору  дисци- пліну. Вони  рідко самі  ініціюють конфлікти, але бурхливо реагують на  зауваження.  Головні конфлікти виникають через  недостатньо відповідальне ставлення гіпертимних осіб до своїх обов’язків.

Дистимний:  характеризується домінуванням сумного настрою, зниженою мовленнєвою активністю, уповільненістю дій  та низькою готовністю до спілкування. Дистимні особи приємні у спілкуванні, бо володіють такими привабливими рисами, як схильність сприймати реальність серйозно, уникати домінування, усталеність симпатій до друзів. Риси, які  відштовхують від  дистимів: пасивність, сповіль- неність реакцій, ригідність поведінки (інерція, негнучкість, загаль- мованість), відчудженість від  партнерів по  спілкуванню. Дистимні особи  є  неконфліктними, вони   уникають активного спілкування, люблять посидіти вдома, ведуть усамітнений спосіб  життя, цінують своїх друзів.

Циклоїдний: відзначається періодичними чергуваннями гіпер- тимності та  дистимності, що  зумовлює зміни в манері спілкування з іншими. У період гіпертимності (на підйомі) проявляє активність, піднесений настрій,  бажання  спілкуватись.  В  період дистимності (спаду) змінює манеру спілкування, стає замкнутим, повільним, при-


 

гніченим. Циклоїдні особи поводяться то як особи з гіпертимною ак- центуацією, то як особи з дистимною акцентуацією.

Збудливий: характеризує легко збуджуваних, запальних людей, які мають труднощі самоконтролю. Особливість цього типу  полягає в тому, що емоційне збудження охоплює таких осіб швидко і легко до- сягає максимального піднесення. У період збудження виявляють дра- тівливість, запальність,  погано контролюють себе.  Поза  спалахами емоційного збудження, в емоційно спокійному стані  збудливі особи охайні, доброзичливі, сповільнені у реагуванні. Психологи — знавці акцентованих характерів стверджують, що представники збудливого типу  залюбки спілкуються з малими дітьми, люблять тварин. Разом з тим, збудливі можуть бути ініціаторами конфліктів, активною про- вокуючою стороною, схильні до сварок. Інколи така конфліктність поєднується з відчуженістю, похмурістю.

Застрягаючий: характеризує людей з інертністю намірів і негатив- них  переживань, помірною контактністю. Інертність психологічних переживань викликає у людей цього  типу  схильність до повчань, бо- ротьби за справедливість. Застрягаючі особи ініціюють конфлікти, ви- ступаючи в них  активною стороною. Орієнтовані на високі показники виконання, схильні до високих вимог до себе і висувають надмірно ви- сокі  вимоги до близьких людей, співробітників. Інертність зумовлює прагнення до високих стандартів виконання. Відзначаються вразли- вістю, глибоко переживають образи, злопам’ятні, мстиві, ревниві.

Педантичний: характеризує людей, мотивованих детальними дрібними вимогами досконалості, що  поглинають їхню  увагу та ви- значають переживання, стосунки. Педантичні особи рідко ініціюють конфлікти,  легко поступаються лідерською позицією. У конфлікті виступають пасивною стороною. Педантична особа поводиться як бю- рократ, вимагає від усіх дотримання вимог. Зокрема близьких людей переслідує претензіями надмірної охайності. Привабливі риси  цього типу: добросовісність, охайність, серйозність, надійність у справах. Відразливі риси: формалізм, занудливість, надмірний настирливий контроль оточення.

Тривожний: характеризує людей з домінуванням почуття небез- пеки, незалежно від  реальної загрози ситуацій, та  високим рівнем контролю своїх  дій.  Привабливі риси: емоційність, неагресивність, самокритичність, обов’язковість. Схильність до високого самокон- тролю  зумовлює невпевненість у  собі,  несмілість, як правило, поєд- нується з низькою активністю, мінорним настроєм. Тривожні особи не ініціюють конфліктів і зазвичай виступають пасивною стороною


 

конфлікту, в ситуації конфлікту шукають підтримки, опори. Через беззахисність, психологічну вразливість іноді  стають мішенню для агресивних, конфліктних осіб.

Емотивний: характеризує людей з високою емоційною чутливіс- тю та  нестійкістю емоційних станів. У конфлікти вступають рідко, виконують у них  пасивну роль. Привабливі риси: чутливість, здат- ність до співчуття, доброта, соціальна спрямованість, орієнтація на соціальні норми, обов’язковість. Неприємні риси: надмірна чутли- вість, сльозливість.

Демонстративний: характеризується підвищеним рівнем потре- би у соціальній увазі, прагненням до лідерства, прагненням влади та соціального визнання, розвитком комунікативних здібностей та вмінь. Демонстративні особи відзначаються здатністю активно пристосовува- тись  до соціальних ситуацій, різноманітністю комунікативних нави- чок, що дозволяють їм легко переходити від однієї манери спілкування до іншої. У конфліктах виступають активною стороною, систематично самі провокують конфлікти, володіють складними стратегіями актив- ного  захисту. Привабливі риси: артистичність, манера спілкуватись, демонструючи розуміння партнерів, здатність захоплювати співроз- мовників, неординарність мислення та вчинків. Відразливі риси: ли- цемірство, егоцентричність, демонстрація своїх  переваг (хвастощі), бажання перекласти найважливіші обтяжливі обов’язки на інших, а самому уникнути напруження та ухилитись від роботи.

Екзальтований: характеризує людей, які легко досягають під- несеного стану від  радісних подій  та впадають у відчай від  сумних. Екзальтовані особи  альтруїстичні, охоче  спілкуються, співчутливі, цінують естетичні враження. їм властиві витонченість, яскравість і щирість почуттів, чуйність та уважність в міжособистих стосунках, легкість у спілкуванні, красномовність, висока вербальна актив- ність. Відразливі риси: підвладність настрою.