ПЕРЕДМОВА

Проблема особистості – одна з найважливіших проблем, яка хвилю- вала  людей як у глибоку давнину, так і в наш час. Людина, будучи час- тиною природи, вершиною розвитку органічного світу, водночас висту- пає в унікальній і неповторній формі як суб’єкт діяльності і спілкуван- ня, вона – будівничий і перетворювач соціального і предметного світу, творець духовних і матеріальних цінностей.

Особливої актуальності проблема особистості набула тепер, в умовах небаченого динамізму соціальних процесів, науково-технічної револю- ції, зростання ролі  суб’єктивного фактора в прогресі суспільного роз- витку. Отож, перед  ученими і практиками, викладачами і педагогами з усією гостротою постало питання про сутність людської особистості, шляхи її всебічного і гармонійного розвитку, про особливості, можли- вості і наслідки її матеріальної та духовної діяльності, вплив на природу і суспільство, про свободу  і відповідальність людини в нових історич- них та економічних умовах. Врахування психології особистості дасть змогу  докорінно змінити наше українське суспільство, мобілізувати його потенціал на розбудову громадянського суспільства. Необхідно створити умови для  вдосконалення  особистості, особливо її свідо- мості  і самосвідомості, змінити світовідчуття, світосприймання і світорозуміння. Цьому сприяє запровадження до навчальних пла- нів підготовки фахівців курсу «Психологія особистості».

При  розробці навчального посібника автор  виходив з методологіч- ного положення про те, що рівень свідомості особистості невіддільний від інших рівнів її психіки – несвідомого, підсвідомого і надсвідомого, оскільки психіка функціонує як одна система. Тому, не вивчивши всіх рівнів психіки, їхньої взаємодії, неможливо зрозуміти природу особис- тості, її поведінку й діяльність, процес соціалізації, розвитку, форму- вання тощо.

Представлений навчальний посібник розкриває основний зміст на- вчального матеріалу, передбаченого для  вивчення курсу «Психологія особистості» під час лекційних, практичних занять, самостійної роботи студентів педагогічних спеціальностей в обсязі 54 години.

Курс розроблено для вивчення студентами педагогічних спеціальнос- тей,  майбутня професія яких передбачає глибокі знання психології та вміння використовувати їх при вирішенні складних педагогічних ситу- ацій, у процесі взаємодії та спілкування із учнями, колегами, громад-


Передмова

ськістю. Виходячи із професійної спрямованості курсу, особлива увага у посібнику приділяється аналізу різних підходів, поглядів і позицій вчених щодо розвитку і формування особистості.

При  підготовці посібника автор  головними своїми задачами вва- жав:

1. Ознайомити студентів із класичними положеннями психоло- гічної науки про сутність особистості, її структуру, мотивацію та уні- кальні аспекти функціонування (творчість, самореалізацію, зрілість, психічне здоров’я).

2.  Створити необхідні умови для  опрацювання сучасного досвіду психологічного аналізу особистості.

3.  Сприяти розвитку психологічної культури педагога, показа- ти засобами теоретичної та експериментальної психології складність психічного життя особистості, розвивати інтерес до самопізнання.

Посібник складається з двох частин – теоретичної та практичної, містить список рекомендованої і використаної літератури.

Теоретична частина посібника складається з текстів лекцій до всіх тем, передбачених навчальною програмою. Кожна лекція має  план та заголовки до окремих питань з подальшим розкриттям їх змісту.

Розробки практичних занять включають завдання на  актуаліза- цію  теоретичних знань, методики діагностики особистісних особли- востей, вправи для  особистісного самопізнання і розвитку. Підібрані автором матеріали допоможуть студентам успішно засвоїти найсуттє- віші наукові положення про природу особистості та розвинути нави- чки  психологічного аналізу особистості.

Посібник призначається для викладачів і студентів вузів, учителів загальноосвітньої школи, практичних психологів. Може  бути  вико- ристаний широким колом читачів, які цікавляться психологічними проблемами.


 

7

 

 

Передмова